Year 2016, Volume 17 , Issue 2, Pages 163 - 176 2016-08-17

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri
Opinions of forest administration chief officers in Artvin Regional Directorate of Forestry about preparation and application phases of forest management plans

Rahmi YILMAZ [1] , Burak ÇAVDAR [2] , Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ [3] , Ufuk DEMİRCİ [4] , İnci Zeynep AYDIN [5]


Bu araştırmada; Artvin Orman Bölge Müdürlüğü örneğinden hareketle ilgi gruplarının temel unsuru olan ve planları uygulayan orman işletme şeflerinin planlamaya bakış açılarını ortaya koymak, planların hazırlanması ve uygulama sürecinde karşılaşılan bazı sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan 31 orman işletme şefi ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre planlama sürecinde; katılımcılık sürecinin işletildiği, envanter sürecinde orman fonksiyonlarının ayrılmasında belirli ölçüt ve göstergelerin benimsendiği ve planlamada dikkate alındığı,  özellikle meşcere parametrelerinin doğru şekilde belirlendiği görülmüştür. Yine planlamada endemik, nadir ve nesli tehlike altında olan hedef bitki ve yaban hayvanı türlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı, odun dışı orman ürünlerine ilişkin değerlendirmelerin ise yetersiz olduğu görüşü öne çıkmaktadır. Ayrıca silvikültür planlarının olmaması ya da yetersizliği, orman işletme şefliklerinin alanlarının büyük olması, orman idaresi ile yerel halk arasındaki ilişkiler konusunda sorunların yaşandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Planlama sürecine katılan diğer ilgi gruplarını da dahil eden çalışmalar yapılarak, çalışmanın kapsamını genişleterek ve farklı orman bölge müdürlüklerinde benzer çalışmalar gerçekleştirerek, planlama sürecinde hem bölgesel hem de yerel anlamdaki ortak noktalar ya da farklılıklar ortaya konulabilir, buna bağlı olarak yeni stratejiler geliştirilebilir.

In this study, based on the example of Artvin Regional Directorate of Forestry, it is aimed to display the viewpoints of forest administration chief officers as regards planning who are the basic elements of interest groups and who implement plans, determine their opinions about the problems they encounter during preparation and application phases of plans, and develop solution proposals. Within this study a survey was performed with 31 forest administration chief officers in Artvin Regional Directorate of Forestry. According to the survey results, at planning phase it has been seen that participatory processes are put into force, certain criteria and indicators are adopted in differentiating between forest functions at inventory stage, which were also taken into consideration during planning, and in particularly stand parameters were determined accurately. Also during planning phase, it is believed that, endemic, rare and endangered targeted plant and wild animal species are evaluated, whereas non-wood forest types suffer from a lack of evaluation. In addition, it was concluded that lack or insufficiency of silviculture plans, the size of forest administration chiefdom and relations problems between forest administration and local people were being experienced. By integrating other interest groups to planning process, widening the scope of the sudty and realizing similar studies in different regional directorates of forestry, we can determine common points and differences and by this way new strategies can be developed. 

 • Asan Ü (1999) Multiple use of forest resources and planning systems: Meeting on the Multiple Use Forest Management Planning, 5–6 May, Bolu, Turkey, pp 33–40
 • Asan Ü, Yeşil A, Özdemir İ, Özkan UY (2003) Ormancılık planları ve katılım. 2. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği, 19-20 Mart 2003, Ankara, pp 114-122
 • Asan Ü, Yeşil A, Destan S, Özdemir İ, Zengin H (2005) Sürdürülebilir orman işletmeciliğinin gerçekleştirilmesinde fonksiyonel planların yeri ve önemi. Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 22-24 Aralık 2005. Antalya, pp 23-38
 • Asan Ü (2013) Ormancılığımızın sektörel planlaması 50. yıla girerken orman amenajmanı temel kavramlarında ortaya çıkan yeni yaklaşımlar. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Sempozyumu, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 26-28 Kasım 2013, Antalya, pp 30-42
 • Başkent EZ (1996) 21. yüzyıl ormancılığına yeni bir yaklaşım: sayısal ormancılık, KTÜ Orman Fakültesi, Güz Yarıyılı Seminerleri, Seminer Serisi, No: 1, pp 77-84
 • Başkent EZ, Köse S, Yolasığmaz HA, Çakır G, Keleş S (2002) Orman amenajmanında yeni açılımlar çerçevesinde planlama sürecinin değerlendirilmesi ve yeniden tasarımı, Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyum Bildiriler Kitabı, İstanbul, pp 23-37
 • Başkent EZ, Köse S, Keleş S (2005) Forest management planning system of Turkey: constructive criticism towards the sustainable management of forest ecosystems, International Forestry Review, 7 (3): 208–217
 • Başkent EZ, Terzioğlu S, Başkaya Ş (2008a) Developing and ımplementing multiple-use forest management planning in Turkey. Environmental Management 42:37-48
 • Başkent EZ, Başkaya Ş, Terzioğlu S (2008b) Developing and implementing participatory and ecosystem based multiple use forest management planning approach (ETÇAP): Yalnızçam case study, Forest Ecology and Management, 256 (4): 798-807
 • Çakır G (2013). Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri tekniklerini kullanarak ormancılıkta veri yönetiminin sağlanması. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Sempozyumu, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 26-28 Kasım 2013, Antalya, pp 490-496
 • Çavdar B (2012) Sertifikalandırma sürecinde Artvin Orman İşletme Müdürlüğü'nün değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı
 • DPT (2001) Sekizinci beş yıllık kalkınma planı ormancılık özel ihtisas komisyonu raporu. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara
 • Eler Ü (1986) Ormancılığımızda son yıllardaki önemli değişiklikler. Orman Mühendisliği Dergisi Temmuz Sayısı
 • Eraslan İ (1982) Orman amenajmanı. İstanbul Orman Fakültesi Yayın No:3052/328, İstanbul
 • FAO (2010) Global forest resources assessment 2010 main report, FAO Forestry Paper 163, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, p. 371.
 • FAO (2015) Global forest resources assessment 2015, How are the world’s forest changing?, Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome, p. 56.
 • Gülen İ, Özdönmez M (1987) Ormancılık yönetim bilgisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İÜ Yayın No:3442, OF Yayın No: 385, İstanbul
 • Keleş S, Başkent EZ, Kadıoğulları Aİ (2009) Orman amenajman planlarının simülasyon tabanlı planlanması: kavramsal çerçeve, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (2): 136-145
 • Kırış R (2013) Türk ormancılığında geçmişten günümüze orman amenajmanının gelişimi ve geleceği. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Sempozyumu, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 26-28 Kasım 2013, Antalya, pp 17-29
 • Köse S, Küçüker DM, Çelik DA (2013) Amenajman planlarına göre orman alanı, ağaç serveti, artım ve etanın 50 yıllık gelişimi. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Sempozyumu, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 26-28 Kasım 2013, Antalya, pp 62-68
 • OGM (2014a). Türkiye Orman Varlığı, T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı, Ankara
 • OGM (2014b). Ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planlarının düzenlenmesine ait usul ve esaslar. Tebliğ No: 299, T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı, Ankara
 • OGM (2014c) Silvikültürel uygulamaların teknik esasları. Tebliğ No: 298, T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanlığı, Ankara
 • OGM (2015) Ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planlarının düzenlenmesinin denetimine ait usul ve esaslar, tebliğ no:301. T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı, Ankara
 • Özçelik R, Çatal Y, Alkan H (2003) Orman amenajman planlarının düzenlenmesinde katılım. 2. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği, 19-20 Mart 2003, Ankara, pp 154-161
 • Resmi Gazete (2008) Orman amenajman yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 26778, 5 Şubat 2008
 • Türker MF (2011) Ormancılık yönetimi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Fakülte Yayın Nu: 4, Artvin
 • URL 1. http://artvinobm.ogm.gov.tr/Sayfalar/Ormanlarimiz/OrmanVarligi.aspx, Erişim Tarihi: 13.10.2015
 • Yolasığmaz HA (2004) Orman ekosistem amenajmanı kavramı ve Türkiye’de uygulaması (Artvin merkez planlama birimi örneği), Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Yolasığmaz HA, Keleş S (2009) Effects of Turkish forest management philosophy and applications on forest ecosystem structure and functions in Northeast Turkey: A case study in Saçinka, " African Journal of Agricultural Research ", Vol. 4 (4), 389-401,
 • Yolasığmaz HA, Keleş S (2010) Data base design with GIS in ecosystem based multiple use forest management in Artvin, Turkey: a case study in balcı forest management planning unit, "Sensors ", 9, 1644-1661,
 • Yolasığmaz HA, Tüylü N, Süner E, Çavdar B (2013) Özel ve kamu tarafından hazırlanan orman amenajman planlarının değerlendirilmesi: Artvin-Şavşat ve Yusufeli örnekleri. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26-28 Kasım 2013, Antalya, Turkey, pp 377-383.
 • Yolasığmaz HA (2013) Forestry in Turkey from the forest management perspective. International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October, Artvin, Turkey pp 299-301.
Subjects Science
Journal Section Research Article
Authors

Author: Rahmi YILMAZ

Author: Burak ÇAVDAR

Author: Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ

Author: Ufuk DEMİRCİ

Author: İnci Zeynep AYDIN

Dates

Publication Date : August 17, 2016

Bibtex @research article { artvinofd267483, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {163 - 176}, doi = {10.17474/acuofd.41293}, title = {Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Rahmi and ÇAVDAR, Burak and YOLASIĞMAZ, Hacı Ahmet and DEMİRCİ, Ufuk and AYDIN, İnci Zeynep} }
APA YILMAZ, R , ÇAVDAR, B , YOLASIĞMAZ, H , DEMİRCİ, U , AYDIN, İ . (2016). Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 163-176 . DOI: 10.17474/acuofd.41293
MLA YILMAZ, R , ÇAVDAR, B , YOLASIĞMAZ, H , DEMİRCİ, U , AYDIN, İ . "Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 163-176 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/25322/267483>
Chicago YILMAZ, R , ÇAVDAR, B , YOLASIĞMAZ, H , DEMİRCİ, U , AYDIN, İ . "Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 163-176
RIS TY - JOUR T1 - Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri AU - Rahmi YILMAZ , Burak ÇAVDAR , Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ , Ufuk DEMİRCİ , İnci Zeynep AYDIN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17474/acuofd.41293 DO - 10.17474/acuofd.41293 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 176 VL - 17 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/acuofd.41293 UR - https://doi.org/10.17474/acuofd.41293 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri %A Rahmi YILMAZ , Burak ÇAVDAR , Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ , Ufuk DEMİRCİ , İnci Zeynep AYDIN %T Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri %D 2016 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 17 %N 2 %R doi: 10.17474/acuofd.41293 %U 10.17474/acuofd.41293
ISNAD YILMAZ, Rahmi , ÇAVDAR, Burak , YOLASIĞMAZ, Hacı Ahmet , DEMİRCİ, Ufuk , AYDIN, İnci Zeynep . "Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17 / 2 (August 2016): 163-176 . https://doi.org/10.17474/acuofd.41293
AMA YILMAZ R , ÇAVDAR B , YOLASIĞMAZ H , DEMİRCİ U , AYDIN İ . Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri. AÇÜOFD. 2016; 17(2): 163-176.
Vancouver YILMAZ R , ÇAVDAR B , YOLASIĞMAZ H , DEMİRCİ U , AYDIN İ . Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2016; 17(2): 176-163.