Year 2018, Volume 19 , Issue 2, Pages 194 - 205 2018-09-15

Investigation of the factors affecting motivation with individual quality indicators in forestry enterprises: Sample of Gümüşhane province
Bireysel kalite göstergesi olan motivasyonu etkileyen faktörlerin orman işletmelerinde incelenmesi: Gümüşhane ili örneği

Muhammed ARDIÇ [1]


Human resources is one of the most important factors affecting production and costs for enterprises. Human resources is the most difficult controllable factor of the production process due to its complex structure. For this reason, motivation is a concept that directs people working in production to a specific purpose and indirectly reduces costs by increasing productivity. In this study, with the help of the forest enterprises operating in Gümüşhane province, it was tried to determine the motivation status of the employees, lack of motivation and the subjects they were satisfied with. In addition, the relationships between the motivations of the employees and some personal characteristics such as age, gender, income, education, duration of service and marital status were also examined. As a result, the forest enterprises operating in Gumushane province have the motivation of their employees; management-employee relationship, health problems, wages, the nature of work and working conditions, the relationship with colleagues, promotion / promotion has emerged as a significant impact. Also, it was determined that the motivation of the employees did not differ according to the gender and marital status variables while the age groups, education level, income, number of children, total working time in the enterprises and working time in the enterprise varied.


Günümüz işletmelerinde üretim ve maliyetleri etkileyen en temel etkenlerin başında insan faktörü gelmektedir. İnsan karmaşık yapısı dolayısı ile üretim sürecinin en güç kontrol edilebilen faktörüdür Bu sebeple motivasyon, üretimde çalışan kişileri belirli bir amaca yönlendiren ve verimliliği artırarak dolaylı olarak maliyetleri düşüren bir kavramdır. Bu çalışmada, Gümüşhane ilinde faaliyette bulunan orman işletmeleri örneği yardımıyla işletme çalışanlarının motivasyon durumları; motivasyon eksiklikleri ve tatmin oldukları konular açısından belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışanların motivasyonları ile yaş, cinsiyet, gelir, eğitim, hizmet süresi ve medeni durum gibi bazı kişisel özellikleri arasındaki ilişkiler de incelenmiştir. Sonuç olarak, Gümüşhane ilinde faaliyette bulunan orman işletmeleri çalışanlarının motivasyonunu; yönetim-çalışan ilişkisi, sağlık problemleri, ücret, işin niteliği ve çalışma koşuları, çalışma arkadaşlarıyla olan ilişki, terfi/yükselme gibi faktörlerin önemli oranda etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışanların motivasyonunun yaş grupları, eğitim düzeyi, gelir, çocuk sayısı, işletmelerdeki toplam çalışma süresi ve mevcut işletmedeki çalışma süresi değişkenlerine göre farklılaşırken, cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir.


  • Bakan İ. ve Büyükbeşe T. (2004) Çalışanların iş güvencesi ve genel iş davranışları ilişkisi: bir alan çalışması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23: 35-59, Kayseri. Çekmecelioğlu H.G. (2006) İş tatmini ve örgütsel bağlılık unsurlarının yaratıcılık üzerindeki etkileri. İktisat İşletme ve Finans, 21 (243): 120-131. Daşdemir İ. (1996) Orman işletmelerinin başarı düzeylerinin belirlenmesi (kuzeydoğu anadolu ve doğu karadeniz bölgesi örneği). Orman Bakanlığı, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten Yayın No: 1, Issn 1300-9478, 162 S., Erzurum. Daşdemir İ. (1998) Devlet orman işletmelerinin yönetsel ve örgütsel boyutlarının belirlenmesi. Orman Bakanlığı, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Rapor Yayın No:3, Issn 1300-9486, 70 S., Erzurum. Dursun F. (2009) Devlet orman işletmelerinde çalışanların iş tatmin düzeylerinin incelenmesi (Kalkım, Yenice, Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Gedik T. Akyüz K.C. Yıldırım İ. Aydın A. (2007) Orman ürünleri sanayinde iş tatminine yönelik bir alan çalışması (Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Örneği). 13. Ulusal Ergonomi Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 6-8 Aralık, Kayseri, Türkiye.Gül H. Oktay E. (2009) Ücret, kariyer, iş tatmini ve performans arasındaki ilişkiler: Karaman Valiliğinde Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21:223-238, Konya. Göncü G. (2005) Kamu sektörü ve özel sektör çalınanlarının motivasyonları üzerine karşılaştırmalı çalışma: Antalya’da yapılan bir araştırma, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Antalya. Jelacic D. Grladinovic T. Sujova A. Galajdova V. (2008) Motivation factors in wood processing and furniture manufacturing. Drvna Industrija, 59 (1): 11-21. Koçak S. (2009) Devlet orman işletmelerinde çalışanların iş tatmin düzeylerinin incelenmesi (Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Örneği), Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Trabzon. Michael J.H. Evans D.D. Jansen, J.K. Haight, J.M. (2005) Management commitment to safety as organizational support: relationship with non-safety outcomes in wood manufacturing employees. Journal Of Safety Research, 36: 171-179. Ostroff C. (1992) The Relationship between satisfaction, attitudes, and performance: An organizational-level analysis. Journal of Applied Psychology vol.77 , 963-74.Örücü E. Yumuşak S. Bozkır Y. (2006) Kalite yönetimi çerçevesinde bankalarda çalışan personelin iş tatmini ve iş tatminini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 13 (1): 39-51. Sarıkurt T. (2007) Çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörler ve banka iç kontrol elemanları üzerine yapılan bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Niğde.Spector P.E. (1997) Job satisfaction: Application, assessment, cause, and consequences. California: Sage Publications. Şahin A. (2004) Yönetim kuramları ve motivasyon ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11, S 523-547, Konya. Tanrıverdi H. (2006) Sanayi işletmelerinde çalışanların iş tatminsizliği sorunları üzerine bir araştırma. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (1): 1-29. Topaloğlu M. Koç H. & Yavuz E. (2008) Öğretmen¬lerin örgütsel bağlılığının bazı temel faktörler acısın¬dan analizi. Kamu-İş Dergisi, 9(4), 201-218.Tunçez M. (2007) İstanbul büyükşehir belediyesi'nde büroda çalışan inşaat mühendisleri ve mimarların motivasyonu üzerine bir uygulama, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Yapar T. (2005) Motivasyonun iş verimliği üzerine etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Yılmazer A. (2010). Örgütsel bağlılık ve ekstra rol davranışı arasındaki ilişkiler: imalat sektöründe bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Der¬gisi, 5(2), 236-250.Yılmaz E. Daşdemir İ. Karabulut S. vd. (2009) Orman genel müdürlüğü taşra teşkilatı çalışanlarının iş doyumunu etkileyen faktörler: Mersin orman bölge müdürlüğü ve buna bağlı orman işletme müdürlükleri örneği, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Tarsus.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date Ekim
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-2439-7247
Author: Muhammed ARDIÇ (Primary Author)
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2018

Bibtex @research article { artvinofd448807, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {194 - 205}, doi = {10.17474/artvinofd.448807}, title = {Bireysel kalite göstergesi olan motivasyonu etkileyen faktörlerin orman işletmelerinde incelenmesi: Gümüşhane ili örneği}, key = {cite}, author = {ARDIÇ, Muhammed} }
APA ARDIÇ, M . (2018). Bireysel kalite göstergesi olan motivasyonu etkileyen faktörlerin orman işletmelerinde incelenmesi: Gümüşhane ili örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 194-205 . DOI: 10.17474/artvinofd.448807
MLA ARDIÇ, M . "Bireysel kalite göstergesi olan motivasyonu etkileyen faktörlerin orman işletmelerinde incelenmesi: Gümüşhane ili örneği". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 194-205 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/38956/448807>
Chicago ARDIÇ, M . "Bireysel kalite göstergesi olan motivasyonu etkileyen faktörlerin orman işletmelerinde incelenmesi: Gümüşhane ili örneği". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 194-205
RIS TY - JOUR T1 - Bireysel kalite göstergesi olan motivasyonu etkileyen faktörlerin orman işletmelerinde incelenmesi: Gümüşhane ili örneği AU - Muhammed ARDIÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.448807 DO - 10.17474/artvinofd.448807 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 194 EP - 205 VL - 19 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.448807 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.448807 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Bireysel kalite göstergesi olan motivasyonu etkileyen faktörlerin orman işletmelerinde incelenmesi: Gümüşhane ili örneği %A Muhammed ARDIÇ %T Bireysel kalite göstergesi olan motivasyonu etkileyen faktörlerin orman işletmelerinde incelenmesi: Gümüşhane ili örneği %D 2018 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 19 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.448807 %U 10.17474/artvinofd.448807
ISNAD ARDIÇ, Muhammed . "Bireysel kalite göstergesi olan motivasyonu etkileyen faktörlerin orman işletmelerinde incelenmesi: Gümüşhane ili örneği". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 / 2 (September 2018): 194-205 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.448807
AMA ARDIÇ M . Bireysel kalite göstergesi olan motivasyonu etkileyen faktörlerin orman işletmelerinde incelenmesi: Gümüşhane ili örneği. AÇÜOFD. 2018; 19(2): 194-205.
Vancouver ARDIÇ M . Bireysel kalite göstergesi olan motivasyonu etkileyen faktörlerin orman işletmelerinde incelenmesi: Gümüşhane ili örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 19(2): 205-194.