Year 2019, Volume 20 , Issue 1, Pages 18 - 27 2019-04-15

Three-year results of precommercial thinning in Burdur region natural Anatolian black pine stand
Burdur yöresi doğal Anadolu karaçamı meşceresinde sıklık bakımının üç yıllık sonuçları

Esra BAYAR [1] , Ayşe DELİGÖZ [2]


In this study, the effects of the different levels of precommercial thinning (PCT) on growth parameters was investigated in natural Anatolian black pine [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] stand. PCT was designed three different levels (control, 2-2.5 m and 3-3.5 m spacing) with three replicates in a randomised block design. The study area was located within the boundaries of Burdur Forest Management Directorate. PCT treatment was applied in March 2015 and diameter, height and crown radius were measured at the end of the each growing seasons for three years. At the end of three years, precommercial thinning was found to be statistically significant on diameter, height, individual tree basal area, and crown radius increment. According to this, while the highest diameter and individual tree basal area were determined in the PCT treatment with 3-3.5 m spacing, the highest height increment was found in the control plot. Crown radius increment was higher in the PCT treatment compared to the control plot at the end of three years. When effects of PCT on growth parameters in the short term was evaluated, it was determined that PCT treatments applied with 3-3.5 m spacing has a positive effect on the development of trees except the height increment. However, long-term results and new research were needed to make decisions in terms of high quality and yield.

Bu çalışmada, doğal Anadolu karaçamı [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] meşceresinde farklı derecelerde uygulanan sıklık bakımının büyüme özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sıklık bakımı işlemleri kontrol, 2-2.5X2-2.5 m ve 3-3.5X3-3.5 m aralık-mesafe olmak üzere rastlantı blokları deneme desenine göre üç yinelemeli olarak üç farklı düzeyde uygulanmıştır. Burdur Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan araştırma alanına, 2015 yılı mart ayında sıklık bakımı işlemi uygulanarak üç yıl boyunca her gelişme dönemi sonunda büyüme özelliklerinden çap, boy ve tepe yarıçapı ölçülmüştür. Üç yılın sonunda sıklık bakımı işlemlerinin çap, boy, tek ağaçta göğüs yüzeyi ve tepe yarıçapı artımı üzerinde istatistiksel anlamda önemli etkisinin olduğu belirlenmiştir. Buna göre en yüksek çap ve tek ağaçta göğüs yüzeyi artımı sıklık bakımı 3-3.5 m aralıklarla uygulanan alanda belirlenirken, en yüksek boy artımı kontrol alanında tespit edilmiştir. Tepe yarıçapı artımı ise, üçüncü yılın sonunda kontrole kıyasla sıklık bakımı uygulanan alanlarda daha yüksek çıkmıştır. Sıklık bakımının kısa dönemde büyüme özellikleri üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde, boy hariç 3-3.5 m aralıklarla uygulanan sıklık bakımı müdahalesinin ağaçların gelişimi üzerinde olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Fakat, yüksek kalite ve verim açısından karar verebilmek için uzun vadeli sonuçlara ve yeni araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
 • Ceylan B (1986) Muğla yöresindeki genç kızılçam (Pinus brutia Ten.) meşcerelerinde ilk aralama müdahaleleri üzerine silvikültürel araştırmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten No:196, Ankara.
 • Çepel N (1985) Toprak fiziği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Çiçek E, Yılmaz F, Özbayram AK, Çetin B (2010) Aralamanın dişbudak (Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa) plantasyonunun gelişimine etkisi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. 20-22 Mayıs 2010, Artvin, s.886-894.
 • Eler Ü (1990) Antalya yöresinde doğal sedir (Cedrus libani A. Rich.) meşcerelerinde gecikmiş aralama kesimlerinin gelişme üzerine etkileri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları Teknik Bülten No:44, Ankara.
 • Eler Ü, Keskin S (1989) Antalya yöresi kızılçam (Pinus brutia Ten.) ağaçlandırma alanlarında gecikmiş ilk aralamalarda uygulanacak silvikültürel işlemin gelişme üzerine etkileri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları Teknik Bülten No:36-39, Antalya.
 • Eler Ü, Özçelik R, Özdemir İ, Çatal Y (2004) Göller yöresinde iki genç doğal toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) meşceresinde gecikilmiş sıklık bakımının gelişme üzerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(1): 1-6.
 • Erkan N, Aydın AC, Eler Ü (2017) Güney-Batı Anadolu bölgesindeki kızılçam (Pinus brutia Ten.) kültür ormanlarında değişik silvikültürel uygulamalara göre artım ve büyüme ilişkileri. Ormancılık Araştırma Dergisi 4(2):90-99.
 • Ferguson DE, Byrne JC, Wykoff WR, Kummet B, Hensold T (2011) Response of ponderosa pine stands to pre-commercial thinning on nez perce and spokane tribal forests in the Inland Northwest, USA. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station.
 • Genç M (2011) Orman bakımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını, Isparta.
 • Goudiaby V, Brais S, Grenier Y, Berninger F (2011). Thinning effects on jack pine and black spruce photosynthesis in easternboreal forests of Canada. Siva Fennica 45(4): 595-609.
 • Huuskonen S, Hynymen J (2006) Timing and intensity of precommercial thinning and their on the first commercial thinning in scots pine stands. Silva Fennica 40(4):645-662.
 • Kaymakçı E, Erkuloğlu ÖS, Eronat AF (2000) Gördes işletmesinde karaçam (Pinus nigra Arnold.)’da gecikilmiş sıklık bakımı üzerine araştırmalar. Orman Bakanlığı Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir.
 • Lindgren PMF, Sullivan, TP (2013) Long-term responses of tree and stand growth of young lodgepole pine to pre-commercial thinning and repeated fertilization. Forest Ecology and Management 307:155-164.
 • Lindgren PMF, Sullivan TP, Sullivan DS, Brockley RP, Winter R (2007) Growth response of young lodgepole pine to thinning and repeated fertilization treatments: 10-year results. Forestry 80(5):587-611.
 • Makineci, E (2005) Sapsız meşe (Quercus petraea (Matlusch) Lieb.) baltalık ormanında aralamaların çap artımı ve bazı toprak özelliklerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A(2):1- 10.
 • Mäkinen H, Isomäkı A, Hongiısto T (2006) Effect of half systematic and systematic thinning on the increment of scots pine and norway spruce in Finland. Forestry 79(1):103-121.
 • Odabaşı T, Çalışkan A, Bozkuş HF (2007) Orman bakımı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını, İstanbul.
 • OGM (2012) Genç meşcereler bakım seferberliği eylem planı 2012-2016. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Öncül Ö, Uğurlu Ç, Köse M, Tilki F (2016) Sıklık bakımının doğal sarıçam (Pinus sylvestris L.) meşcerelerinde çap ve göğüs yüzeyi üzerine etkisi. Ormancılık Araştırma Dergisi 1(3):29-37.
 • Özçelik R (2000) Meşcere bakımlarının büyümeye etkileri ve kızılçam örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 1:41-56.
 • Özçelik R, Eler Ü (2009) Effects of release cutting on the development of young natural Lebanon cedar (Cedrus libani A. Rich) stands of Western Mediterranean region of Turkey. Journal of Environmental Biology 30 (2):179-182.
 • Özçelik S (2013) Trabzon-Düzköy yöresi yapay kayın (Fagus orientalis Lipsky) sıklıklarında meşcere kuruluşu ve artım-büyüme ilişkisinin analizi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Özdemir T, Eler Ü, Şırlak U (1987) Antalya bölgesi doğal kızılçam (Pinus brutia Ten.) ormanlarında ayıklama kesimleri (sıklık bakımı) ve etkileri üzerine araştırmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü. Teknik Bülten No: 184.
 • Pettersson N (1993) The effect of density after precommercial thinning on volume and structure in Pinus Sylvestris and Picea Abies stands. Scandinavian Journal of Forest Research 8:1-4.
 • Pothier D (2002) Twenty-year results of precommercial thinning in a balsam fir stand. Forest Ecology and Management 168:177-186.
 • Prévost M, Gauthier MM (2012) Precommercial thinning increases growth of overstory aspen and understory balsam fir in a boreal mixedwood stand. Forest Ecology and Management 278:17-26.
 • Río MD, Calama R, Cañellas I, Roig S, Montero G (2008) Thinning intensity and growth response in SW-European scots pine stands. Annals of Forest Science 65 (3):308-317.
 • Ruha T, Varmola M (1997) Precommercial thinning in naturally regenerated scots pine stands in northern Finland. Silva Fennica 31(4):401-415.
 • Saatçioğlu F (1971). Orman bakımı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını. No: 1636/160, İstanbul.
 • Saygılı Kayhan E (2011) Hopa Cankurtaran mevkii kayın meşcerelerinde farklı aralama derecelerinin büyüme ve biyokütle üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Artvin.
 • Sıvacıoğlu A, Durkaya A, Vurdu H, Benli R (2006) Taşköprü (Kastamonu) yöresi doğal sarıçam (Pinus sylvestris L.) meşcerelerinde sıklık bakımlarının artım ve büyümeye etkisi. Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6(2):153-166.
 • Simard SW, Blenner-Hassett T, Cameron IR (2004) Pre-commercial thinning effects on growth, yield and mortality in even-aged paper birch stands in Biritish Columbia. Forest Ecology and Management 190:163-178.
 • Tolunay D (2003) Aladağ’da (Bolu) sıklık çağındaki sarıçam (Pinus sylvestris L.) meşcerelerinde bakımların madde dolaşımına etkileri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 53(1):47-73.
 • Tüfekçioğlu U (2006) Ülkemiz ormancılığında bakım çalışmalarının önemi ve sorunları. Orman Mühendisliği Dergisi 7-8-9:24-26.
 • Ulvcrona KA, Claesson S, Sahlen K, Lundmark T (2007) The effects of timing of the pre-commercial thinning and stand density on stem form and branch characteristics of Pinus sylvestris. Forestry 80(3):323-335.
 • Umut B, Dündar M, Çelik O (1996) Sırıklık çağındaki kayın (Fagus orientalis Lipsky.) meşcerelerinin bakımı üzerine araştırmalar. İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları. Teknik Bülten No:274, Ankara.
 • Vallinger E, Fridman J (1997) Modelling probability of snow and wind damage in scots pine stands using tree characteristics. Forest Ecology and Management 93(3):215-222.
 • Varmola M, Salminen H (2004) Timing and intensity of precommercial thinning in Pinus sylvestris stands. Scandinavian Journal of Forest Research 19:142-151.
 • Weiskittel AR, Kenefic LS, Seymour RS, Phillips LM (2009) Long-term effects of precommercial thinning on the stem dimensions, form and branch characteristics of red spruce and balsam fir crop trees in Maine, USA. Silva Fennica 43(3):397–409.
 • Yılmaz E, Çalışkan A, Alptekin Ü, Tüfekçi S, Aytar F, Keleş H, Yıldızbakan A (2010) Toros (Lübnan) sediri (Cedrus libani A. Rich.) sıklık çağı meşcerelerindeki bakım tedbirlerinin belirlenmesi, Ankara: Çevre ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, No:36, Tarsus.
 • Yücesan Z, Özçelik S, Oktan E (2015) Effects of thinning on stand structure and tree stability in an afforested oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand in Northeast Turkey. Journal of Forestry Research 36(5):1075-1082.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date Nisan
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-1137-297X
Author: Esra BAYAR (Primary Author)
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6107-7464
Author: Ayşe DELİGÖZ
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2019

Bibtex @research article { artvinofd476662, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {18 - 27}, doi = {10.17474/artvinofd.476662}, title = {Burdur yöresi doğal Anadolu karaçamı meşceresinde sıklık bakımının üç yıllık sonuçları}, key = {cite}, author = {BAYAR, Esra and DELİGÖZ, Ayşe} }
APA BAYAR, E , DELİGÖZ, A . (2019). Burdur yöresi doğal Anadolu karaçamı meşceresinde sıklık bakımının üç yıllık sonuçları. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 18-27 . DOI: 10.17474/artvinofd.476662
MLA BAYAR, E , DELİGÖZ, A . "Burdur yöresi doğal Anadolu karaçamı meşceresinde sıklık bakımının üç yıllık sonuçları". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 18-27 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/42218/476662>
Chicago BAYAR, E , DELİGÖZ, A . "Burdur yöresi doğal Anadolu karaçamı meşceresinde sıklık bakımının üç yıllık sonuçları". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 18-27
RIS TY - JOUR T1 - Burdur yöresi doğal Anadolu karaçamı meşceresinde sıklık bakımının üç yıllık sonuçları AU - Esra BAYAR , Ayşe DELİGÖZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.476662 DO - 10.17474/artvinofd.476662 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 27 VL - 20 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.476662 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.476662 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Burdur yöresi doğal Anadolu karaçamı meşceresinde sıklık bakımının üç yıllık sonuçları %A Esra BAYAR , Ayşe DELİGÖZ %T Burdur yöresi doğal Anadolu karaçamı meşceresinde sıklık bakımının üç yıllık sonuçları %D 2019 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 20 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.476662 %U 10.17474/artvinofd.476662
ISNAD BAYAR, Esra , DELİGÖZ, Ayşe . "Burdur yöresi doğal Anadolu karaçamı meşceresinde sıklık bakımının üç yıllık sonuçları". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 / 1 (April 2019): 18-27 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.476662
AMA BAYAR E , DELİGÖZ A . Burdur yöresi doğal Anadolu karaçamı meşceresinde sıklık bakımının üç yıllık sonuçları. AÇÜOFD. 2019; 20(1): 18-27.
Vancouver BAYAR E , DELİGÖZ A . Burdur yöresi doğal Anadolu karaçamı meşceresinde sıklık bakımının üç yıllık sonuçları. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 27-18.