Year 2019, Volume 20 , Issue 1, Pages 67 - 72 2019-04-15

Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench) doğal popülasyonlarında çiçek yağ verimini etkileyen fizyografik faktörler
Physiographic factors affecting oil yield in natural populations of silver linden (Tilia tomentosa Moench)

Salih PARLAK [1] , Oktay GÖNÜLTAŞ [2] , Harun HAMURCU [3]


Geleneksel halk hekimliğinde Ihlamur türleri (Tiliasp.)’nin tıbbi amaçlı kullanımı yüzyıllardır bilinmektedir. Kış mevsiminin en çok tüketilen bitki çaylarından biridir.Üretimin büyük bir kısmı Bursa ve Yalova İllerindeki doğal gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosaMoench.) ormanlarından temin edilmektedir. Çiçek üretimi amacıyla kurulmuş plantasyonlar bulunmadığından, doğal ormanlardan yapılan üretim aşırı tahripkar olmaktadır. Bu tahribatın önüne geçilebilmesi için mutlaka çiçek verimi ve kalitesi yüksek bireyler seçilip klonal yolla çoğaltılarak çiçek üretimine yönelik plantasyonların kurulması gerekmektedir. Doğal popülasyonlarda çiçeklenme zamanı, çiçek rengi, iriliği, kokusu vb. unsurların değişkenlik arz ettiği görülmektedir. Bu çalışmada Bursa-Gökçeören, Karacabey-Yeniköy ve Yalova-Esenköy’deki doğal popülasyonlardan tam çiçeklenme zamanında toplanan örneklerin yağ miktarları Clevenger cihazı ile belirlenmiştir. Yağ verimine de etkili olabilecek mevki, rakım, bakı, eğim, taç yönü, çiçek rengi gibi faktörler incelenmiştir. Yağ miktarları ile fizyografik faktörler arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; ıhlamur çiçeklerinin yağ veriminin yörelere ve rakıma göre değişiklik gösterdiği, eğim ve bakının ise etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Kapalılık, ağaç taç çapı, çiçek toplanan taç yönü, çiçek rengi, tomurcuk ve çiçeklenme durumlarının yağ verimini etkilemediği belirlenmiştir.

The medicinal use of linden species (Tiliasp.) in traditional folk medicine has been known for centuries. It is one of the most consumed herbal teas, especially in winters. A large part of the production is obtained from natural silver linden (Tilia tomentosaMoench.) forests in Bursa and Yalova provinces. Since there aren’t any plantations for flower production, production from natural forests creates extreme damages. To prevent this destruction, it is necessary to establish flower production plantations where the high-quality flowers are selected and clonal propagation performed. It is seen that in natural populations, flowering time, flower color, bigness, odor, etc. vary. In this study, The oil amounts of samples collected at the full blooming time from Bursa-Gökçeören, Karacabey-Yeniköy and Yalova-Esenköy Natural Populations were determined using Clevenger apparatus. The factors such as location, altitude, aspects, slope, crown aspect, flower color, affecting the oil yield were investigated. Finally, Correlations between oil amounts and physiographic factors were examined.As a result of the study; It was determined that the oil yield of the linden flowers varies according to the location and the altitude, while the slope and aspects showed no effect. It was also found that crown closure, tree crown diameter, crown aspect, flower color, bud, and full blooming did not affect the oil yield.

 • Aguirre-Hernandez E, Martinez AL, Gonzalez-Trujano ME, Moreno J,Vibrans H, Soto-Hernandez M (2006) Pharmacological evaluation of the anxiolytic and sedative effects of Tilia americana L. var.mexicana in mice. J. Ethnopharmacol. 109,140–145.
 • Akbulut S, Bayramoğlu MM (2013) The Trade and Use of Some Medical and Aromatic Herbs in Turkey. Ethno Med, 7(2): 67-77.
 • Allio A, Calorio C, Franchino C, Gavello D, Carbone E (2015) Bud extracts from Tilia tomentosa Moench inhibit hippocampal neuronal firing through GABA(A) and benzodiazepine receptors activation. Journal of Ethnopharmacology 172, 288–296.
 • Alston C (1770) Lectures on the Materia Medica. Edward and Charles Dilly, London.
 • Anonymous (2012) Assessment report on Tilia cordata Miller, Tilia platyphyllos Scop., Tilia x vulgaris Heyne or their mixtures, flos EMA/HMPC/337067/2011.
 • Bayram E, Kırıcı E, Tansi S, Yılmaz G, Arabacı O, Kızıl S, Telci İ (2010) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-1, 11-15 Ocak 2010 Ankara, Say. 437-457.
 • Baytop A (1996) Farmasötik Botanik, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:3637, Eczacılık Fakültesi Yayın No:58. İstanbul.
 • Baytop T (1999) Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
 • Birbilener S (2015) Düzce İçi Şehir Ekosisteminde Dağılım Gösteren Ihlamur Ağaçlarında (Tilia Tomentosa Moench.) Genetik Çeşitliliğin RAPD İşaretleyicileriyle Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Bradley P (1992) British Herbal Compendium. Vol. I. Dorset (Great Britain): British Herbal Medicine Association, 142–144.
 • Cardenas-Rodriguez N, Gonzalez-Trujano ME, Aguirre-Hernandez E, Ruiz-Garcia M, Sampieri A, Coballase-Urrutia E, Carmona-Aparicio L (2014) Anticonvulsant andantioxidant effects of Tilia americana var.mexicana and flavonoids constituents in the pentylenetetrazole-induced seizures. Oxid.Med. Cell. Longev.2014,759293.
 • Chinou I (2012) Assessment report on Tilia tomentosa Moench, flos. European Medicines Agency, Committee on Herbal Medicinal Products., 346780/2011.
 • Craig WJ (1999) Health-Promoting Properties Of Common Herbs. Am J Clin Nutr; 70: 491-9. Doi. 10.1093/ajcn/70.3.491s.
 • Çepel N (1988) Toprak İlmi Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No 3416, OF yayın no: 389, 276 s. İstanbul.
 • Davis P H (1967) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol: II, Edinburgh University Press, Edınburgh.
 • Gegiu A (2008) Contributions to the knowledge of the composition of essential oils from Tilia tomentosa, Tilia americana and Tilia platyphyllos, Botany & Physiology Lucrări Ģtiinţifice U.ġ.A.M.V.B., Seria B, vol. LI, 2008, 570-572.
 • Georgiev YN, Ognyanov MH, Kiyohara H, Batsalova TG, Dzhambazov BM, Ciz M, et al. (2017) Acidic polysaccharide complexes from purslane, silver linden and lavender stimulate Peyer’s patch immune cells through innate and adap-tive mechanisms. International Journal of Biological Macromolecules, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.07.095.
 • Gruenwald J, Brendler T, Jaenicke C (2000) PDR for Herbal Medicines. 2nd ed., Thompson-Physicians’ Desk Reference, 477–478.
 • Herrera-Ruiz M, Roman-Ramos R, Zamilpa A,Tortoriello J, Jimenez-Ferrer JE (2008) Flavonoids from Tilia americana with anxiolytic activity in plus-maze test. J. Ehnopharmacol. 118: 312–317.
 • Ieri F, Innocenti M, Possieri L, Gallori S, Mulinacci N (2015) Phenolic composition of “bud extracts” of Ribes nigrum L., Rosa canina L. and Tilia tomentosa M. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 115: 1–9.
 • Kalmukov K (1994) Studies on eco- and – biotype diversity of Tilia tomentosa Moench. in Northern Bulgaria. - Proc. Jubilee Symposium (2-3 June 1994) 100 years from birthday of the Acad. Boris Stefanov, vol. I, Sofia, 82-85.
 • Korkut S (2011) Physical and mechanical properties and the use of lesser-known native Silver Lime (Tilia argentea Desf.) wood from Western Turkey. African Journal of Biotechnology Vol. 10(76), pp. 17458-17465.
 • Loscalzo LM, Wasowski C, Marder M (2009) Neuroactive flavonoid glycosides from Tilia petiolaris DC. extracts. Phytother Res 23,1453–1457.
 • Özel N, Öner H, Akbin G, Altun N, Özkan K (2017) Karadağ (Bursa-Balıkesir) Bitki Toplumlarının Belirlenmesi (Identification of Plant Communities in Karadağ (Bursa-Balıkesir), Yayınlanmamış proje raporu, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.
 • Özen F (2004) Ihlamur Ağacı ve bal, Uludağ Arıcılık Dergisi, 2004: 149-150.
 • Özyurt S (1992) Ekonomik Botanik, Erciyes Üniversitesi Yayınları, No: 47, Kayseri.
 • Özyuvacı N (1999) Meteoroloji ve Klimatoloji, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Rektörlük No: 4196, Fakülte No: 460, ISMN: 975-404-544-5, İstanbul.
 • Peev C, Dehelean C, Antal D, Feflea S, Olariu L, Toma C (2009) Tilia tomentosa foliar bud extract: phytochemical analysis and dermatological testing. Studia Universitatis Vasile Goldis¸ , Seria Stiintele Vietii 19: 163–165.
 • Sıralı R, Deveci M (2002) Bal arısı (Apis mellifera L.) için önemli olan bitkilerin Trakya Bölgesinde incelenmesi Uludag Arıcılık Dergisi 2(1):17-26.
 • Sorkun K (1995) Türkiye’nin önemli nektar kaynağı olan kültür bitkileri ve bal potansiyelleri, Türkiye 2. Teknik Arıcılık Kongresi, T.C. Ziraat Bankası Matbaası, 134-149.
 • Stanescu V, Sofletea N, Popescu O (1997) Flora forestiera lemnoasa a Romaniei. Editura Ceres, Bucuresti.
 • Şahin N, Özdemir M, Tandoğan M, Sezgin G, Arslan A, Sezik E, Yeşilada E, Güzelmeriç E (2018) Marmara Bölgesinde Gümüşi Ihlamurun (Tilia tomentosa Moench) Çiçek Kalitesi Üzerine Araştırmalar, Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayınlanmamış Proje Raporu, (Proje numarası: 10.7701/2013).
 • Tan A (2010) Türkiye Gıda ve Tarım Bitki Genetik Kaynaklarının Durumu Gıda ve Tarım İçin Bitki Kaynaklarının Muhafazası ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin Türkiye İkinci Ülke Raporu, ETAE Yayın No:141, Bornova, ISBN:978975407292.
 • Thorntwaite CW (1948) An Approach to a Rational Classification of Climate. Geographic Review, 38: 55- 94.
 • Toker G, Başer KHC, Kürkçüoğlu M, Özek T (1999) The Composition of Essential Oils from Tilia L. Species Growing in Turkey, Journal of Essential Oil Research, 11: 369-374.
 • Toker G, Memişoğlu M, Yeşilada E, Aslan M (2004) Main Flavonoids of Tilia argentea DESF. ex DC. Leaves. Turk J Chem, 28: 745-749.
 • Toker MC, Toker G, Yılmazer R (1997) Ihlamur (Tilia) meyvaları üzerinde morfolojik ve anatomik çalışmalar. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 26 (2): 89-94.
 • Tsoumis G (2002) Science and technology of wood. Aristotle University of Thessaloniki.
 • Tuttu G, Ursavaş S, Söğler R (2017) Ihlamur Çiçeğinin Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3 (1) 60-66.
 • URL 1. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx-(son erişim 13.7.18).
 • Uslu J (2004) Ihlamur sektörü profili, İstanbul Ticaret Odası bilgi ve döküman yönetimi şubesi.
 • Vinson JA, Dabbagh YA, Serry MM, vd. (1995) Plant Flavonoids, Especially Tea Flavonoids, Are Powerful Antioxidants Using An Ġn Vitro Oxidation Model For Heart Disease. J Agric Food Chem. 43: 2800-2.
 • Viola H, Wolfman C, Levi de Stein M, Wasowski C, Pena C, Medina JH, Paladini AC (1994) Isolation of pharmacologically active benzodiazepine receptor ligands from Tilia tomentosa (Tiliaceae). Journal Ethnopharmacology. 44: 47–53.
Primary Language tr
Subjects Forestry
Published Date Nisan
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-3808-3297
Author: Salih PARLAK (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2132-4667
Author: Oktay GÖNÜLTAŞ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0742-061X
Author: Harun HAMURCU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2019

Bibtex @research article { artvinofd487013, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {67 - 72}, doi = {10.17474/artvinofd.487013}, title = {Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench) doğal popülasyonlarında çiçek yağ verimini etkileyen fizyografik faktörler}, key = {cite}, author = {PARLAK, Salih and GÖNÜLTAŞ, Oktay and HAMURCU, Harun} }
APA PARLAK, S , GÖNÜLTAŞ, O , HAMURCU, H . (2019). Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench) doğal popülasyonlarında çiçek yağ verimini etkileyen fizyografik faktörler. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 67-72 . DOI: 10.17474/artvinofd.487013
MLA PARLAK, S , GÖNÜLTAŞ, O , HAMURCU, H . "Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench) doğal popülasyonlarında çiçek yağ verimini etkileyen fizyografik faktörler". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 67-72 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/42218/487013>
Chicago PARLAK, S , GÖNÜLTAŞ, O , HAMURCU, H . "Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench) doğal popülasyonlarında çiçek yağ verimini etkileyen fizyografik faktörler". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 67-72
RIS TY - JOUR T1 - Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench) doğal popülasyonlarında çiçek yağ verimini etkileyen fizyografik faktörler AU - Salih PARLAK , Oktay GÖNÜLTAŞ , Harun HAMURCU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.487013 DO - 10.17474/artvinofd.487013 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 72 VL - 20 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.487013 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.487013 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench) doğal popülasyonlarında çiçek yağ verimini etkileyen fizyografik faktörler %A Salih PARLAK , Oktay GÖNÜLTAŞ , Harun HAMURCU %T Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench) doğal popülasyonlarında çiçek yağ verimini etkileyen fizyografik faktörler %D 2019 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 20 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.487013 %U 10.17474/artvinofd.487013
ISNAD PARLAK, Salih , GÖNÜLTAŞ, Oktay , HAMURCU, Harun . "Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench) doğal popülasyonlarında çiçek yağ verimini etkileyen fizyografik faktörler". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 / 1 (April 2019): 67-72 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.487013
AMA PARLAK S , GÖNÜLTAŞ O , HAMURCU H . Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench) doğal popülasyonlarında çiçek yağ verimini etkileyen fizyografik faktörler. AÇÜOFD. 2019; 20(1): 67-72.
Vancouver PARLAK S , GÖNÜLTAŞ O , HAMURCU H . Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench) doğal popülasyonlarında çiçek yağ verimini etkileyen fizyografik faktörler. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 72-67.