PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Evaluation of Ecotourism Potential of Uzundere District and Its Environs

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 27 - 42, 21.03.2011

Abstract

Uzundere with is naturel beauties, culturel, historical and recreational facilities is one of the most important environs of Northeastern Anatolian Region which has the potential for tourism. Having natural beauties and cultural heritage, Uzundere have on alternative tourism potential for the native and foreign tourists. In this study, it is aimed to make valuable contribution to the environs in the way of preserving natural and cultural sources and to make it be a part of tourism sector with the help of ecotourism planning in order to preserve these areas and to classify ecotourism sources. In this study, SWOT Analysis in used as a method and we try to define the strong and weak aspects of environs with the oppurtunities and threats in terms of ecotourism. The present and potential tourism activities are evaluated, classified and mapped with the help of observations and researches done in the environs. Active tourism activities are defined as (1) Faith Tourism Activities, (2) Activities focused one Tortum Waterfull and The Ruins (Seven Lakes), (3) Picnic Activities, (4)Festivities. Potential tourism activities are assessed as (1) Botanical Tourism, (2) Bird Watching, (3) Butterfly Watching, (4) Wild Life Watching, (5) Trekking, (6) Sightseeing, (7) Activities focused one Tortum Lake. As result of the research, we reach conclusion that the significant values which form the source of ecotourism in terms of geographical, ecological and sociocultural in the environs and the environs may be significant ecotourism center with its civil society, university, local authorities and public investment.

References

 • Anonim, 2008a. http://www.coruhdogadernegi.org/doga.html
 • Anonim, 2008b. http://www.choruh.com
 • Arslan, Y. 2005. Erdek ve Çevresinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Mayıs /2005), Cilt /8, Sayı:13
 • Bekir, S., Çakır, E., Han, M., Gültekin, Y., Orhan, T., Karahan, F., 2008a. Uzundere Vadisinin (Çoruh Vadisi) Kuş Gözlemciliği Yönünden Fırsatları. 1. Türkiye Av ve Yaban Hayatı Sempozyumu ve sektörel sergisi, 17–20 Nisan 2008, Side/Antalya.
 • Bekir, S., Çakır, E., Han, M., Gültekin, Y., Orhan, T., Karahan, F., 2008b. Çoruh Vadisi’nin Gözlemciliği Potansiyeli. İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 26-28 Haziran 2008, Ispir/Erzurum.
 • Bekir, S, 2008. Çoruh Vadisi Kuşları. Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi, İspir, Uzundere, araştırmaları, Erzurum. kuş gözlemi
 • Çevirgen, A. 2004. Edremit Yöresinde Ekoturizme Araştırması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Aralık /2004), Cilt /7, Sayı:12 Bir Talep
 • Doğanay, H. 1994. Tortum (Uzundere) Çağlayanı ve Turistik Potansiyel (Coğrafi Bir Tanıtım). Turizm Yıllığı, Kalkınma Bankası Yayını, Ankara.
 • Durmuş, MY, Demir, B., Aras, E., 2007. (Çoruh Vadisi) İspir, Uzundere ve Yusufeli bölgelerinde trekking rotaları. Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi Trekking Raporu, Erzurum. yapılan yeni
 • Ekinci, O. 1998. Turizm yatırımlarında planlama ve yerel kimlikler, 21. yy’da Sürdürülebilir Turizm Politikaları, 1. Uluslararası Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayın No: MF.SBP–99.002, Basım Yılı 1999, İstanbul.
 • Güresinli, Y.Z., 1978. Tortum Gölü Su Toplama Havzasında Sedimentasyon Sorunu ve Kontrolü Üzerinde Bir Araştırma.(Basılmamış Doktora Tezi). S.166 Erzurum.
 • Kaya, A., 1996. Uzundere (Kargapazarı Dağları) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Ön Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Nurlu, E., Kesgin, B., 2007. Turizm Çevre İlişkisi: Dünyada Turizm Hareketleri. Gökyüzüne En Yakın Bitkiler Alpin Çiçekler Projesi Flora Turizmi Eğitim Programı Bildiriler Kitabı. Erzurum.
 • Orhan, T. 2008. Uzundere İlçesi ve Yakın Çevresinin Belirlenmesi ve Sınıflandırılması, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum,2008.
 • Özhan, E. 1997. Türkiye Kıyıları 97; “Kıyılarımızda Geliştirilmesinde Rolü”; “Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı”; ODTÜ, TÜBİTAK, Ankara. Ekoturizmin Tasarımın Kentsel
 • Özkan, H. 1994. Erzurum ve İlçelerindeki Hıristiyan Tezi.Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Erzurum. Yüksek Lisans
 • Özsoy, H. 2005. Uzundere İlçesi (Tarih- Coğrafya-Etnografya), Belediyesi Kültür Yayınları:1, Erzurum
 • Welch, H., Karaçetin, E. 2010. Uçan Renkler, Türkiyenin Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, Haziran, Sayı:207 Dergisi, Sayfa No:92-100.

Uzundere İlçesi ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 27 - 42, 21.03.2011

Abstract

Uzundere İlçesi doğal zenginliği, kültürel, tarihi ve rekreasyonel değerleri açısından Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin önemli turizm potansiyeline sahip yörelerindendir. Çok geniş kültürel mirasa ve doğal zenginliğe sahip olan ilçe yerli ve yabancı turistler için alternatif bir turizm bölgesi potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada bölgedeki mevcut potansiyelin, bölgesel düzeyde turizme kaynak oluşturan değerler yönünden sınıflandırılması hedeflenmiştir. Araştırmada yöntem olarak SWOT Analizi tekniği kullanılmış, yörenin ekoturizm açısından güçlü ve zayıf yanları ile fırsatlar ve tehditler belirlenmeye çalışılmıştır. SWOT Analizi, gözlemler ve yörede yapılan çalışmalar yardımı ile mevcut ve potansiyel turizm etkinlikleri değerlendirilmiş, sınıflandırılmış ve haritalanmıştır. Aktif turizm etkinlikleri (1) İnanç Turizmi Etkinlikleri, (2) Tortum Şelalesi ve Yıkıklar (Yedi Göller) Odaklı Etkinlikler, (3) Piknik Aktiviteleri, (4) Festival ve Şenlikler olarak belirlenmiştir. Potansiyel turizm etkinlikleri ise, (1) Botanik Turizmi, (2) Kuş Gözlemciliği, (3) Kelebek Gözlemciliği, (4) Yaban Hayatı Gözlemciliği, (5) Trekking, (6)Manzara Seyri, (7) Tortum Gölü’ne Dayalı Etkinlikler olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucu olarak yörede coğrafi, ekolojik ve sosyo-kültürel açıdan ekoturizme kaynak oluşturan önemli değerler bulunduğu ve yörenin sivil toplum, üniversite, yerel yönetim ve kamu yatırımları ile önemli bir ekoturizm merkezi olabileceği görüşü oluşmuştur.

References

 • Anonim, 2008a. http://www.coruhdogadernegi.org/doga.html
 • Anonim, 2008b. http://www.choruh.com
 • Arslan, Y. 2005. Erdek ve Çevresinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Mayıs /2005), Cilt /8, Sayı:13
 • Bekir, S., Çakır, E., Han, M., Gültekin, Y., Orhan, T., Karahan, F., 2008a. Uzundere Vadisinin (Çoruh Vadisi) Kuş Gözlemciliği Yönünden Fırsatları. 1. Türkiye Av ve Yaban Hayatı Sempozyumu ve sektörel sergisi, 17–20 Nisan 2008, Side/Antalya.
 • Bekir, S., Çakır, E., Han, M., Gültekin, Y., Orhan, T., Karahan, F., 2008b. Çoruh Vadisi’nin Gözlemciliği Potansiyeli. İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 26-28 Haziran 2008, Ispir/Erzurum.
 • Bekir, S, 2008. Çoruh Vadisi Kuşları. Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi, İspir, Uzundere, araştırmaları, Erzurum. kuş gözlemi
 • Çevirgen, A. 2004. Edremit Yöresinde Ekoturizme Araştırması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Aralık /2004), Cilt /7, Sayı:12 Bir Talep
 • Doğanay, H. 1994. Tortum (Uzundere) Çağlayanı ve Turistik Potansiyel (Coğrafi Bir Tanıtım). Turizm Yıllığı, Kalkınma Bankası Yayını, Ankara.
 • Durmuş, MY, Demir, B., Aras, E., 2007. (Çoruh Vadisi) İspir, Uzundere ve Yusufeli bölgelerinde trekking rotaları. Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi Trekking Raporu, Erzurum. yapılan yeni
 • Ekinci, O. 1998. Turizm yatırımlarında planlama ve yerel kimlikler, 21. yy’da Sürdürülebilir Turizm Politikaları, 1. Uluslararası Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayın No: MF.SBP–99.002, Basım Yılı 1999, İstanbul.
 • Güresinli, Y.Z., 1978. Tortum Gölü Su Toplama Havzasında Sedimentasyon Sorunu ve Kontrolü Üzerinde Bir Araştırma.(Basılmamış Doktora Tezi). S.166 Erzurum.
 • Kaya, A., 1996. Uzundere (Kargapazarı Dağları) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Ön Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Nurlu, E., Kesgin, B., 2007. Turizm Çevre İlişkisi: Dünyada Turizm Hareketleri. Gökyüzüne En Yakın Bitkiler Alpin Çiçekler Projesi Flora Turizmi Eğitim Programı Bildiriler Kitabı. Erzurum.
 • Orhan, T. 2008. Uzundere İlçesi ve Yakın Çevresinin Belirlenmesi ve Sınıflandırılması, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum,2008.
 • Özhan, E. 1997. Türkiye Kıyıları 97; “Kıyılarımızda Geliştirilmesinde Rolü”; “Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı”; ODTÜ, TÜBİTAK, Ankara. Ekoturizmin Tasarımın Kentsel
 • Özkan, H. 1994. Erzurum ve İlçelerindeki Hıristiyan Tezi.Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Erzurum. Yüksek Lisans
 • Özsoy, H. 2005. Uzundere İlçesi (Tarih- Coğrafya-Etnografya), Belediyesi Kültür Yayınları:1, Erzurum
 • Welch, H., Karaçetin, E. 2010. Uçan Renkler, Türkiyenin Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, Haziran, Sayı:207 Dergisi, Sayfa No:92-100.

Details

Primary Language English
Journal Section Eski Sayılar
Authors

Tuba ORHAN


Faris KARAHAN This is me

Publication Date March 21, 2011
Published in Issue Year 2010, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @ { artvinofd29768, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2011}, volume = {11}, pages = {27 - 42}, doi = {}, title = {Evaluation of Ecotourism Potential of Uzundere District and Its Environs}, key = {cite}, author = {Orhan, Tuba and Karahan, Faris} }
APA Orhan, T. & Karahan, F. (2011). Evaluation of Ecotourism Potential of Uzundere District and Its Environs . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 27-42 . Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2260/29768
MLA Orhan, T. , Karahan, F. "Evaluation of Ecotourism Potential of Uzundere District and Its Environs" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 (2011 ): 27-42 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2260/29768>
Chicago Orhan, T. , Karahan, F. "Evaluation of Ecotourism Potential of Uzundere District and Its Environs". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 (2011 ): 27-42
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Ecotourism Potential of Uzundere District and Its Environs AU - Tuba Orhan , Faris Karahan Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 42 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Evaluation of Ecotourism Potential of Uzundere District and Its Environs %A Tuba Orhan , Faris Karahan %T Evaluation of Ecotourism Potential of Uzundere District and Its Environs %D 2011 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Orhan, Tuba , Karahan, Faris . "Evaluation of Ecotourism Potential of Uzundere District and Its Environs". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 / 1 (March 2011): 27-42 .
AMA Orhan T. , Karahan F. Evaluation of Ecotourism Potential of Uzundere District and Its Environs. ACUJFF. 2011; 11(1): 27-42.
Vancouver Orhan T. , Karahan F. Evaluation of Ecotourism Potential of Uzundere District and Its Environs. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2011; 11(1): 27-42.
IEEE T. Orhan and F. Karahan , "Evaluation of Ecotourism Potential of Uzundere District and Its Environs", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 27-42, Mar. 2011
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.