PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2015, Volume 16, Issue 1, 72 - 88, 16.03.2015
https://doi.org/10.17474/acuofd.21491

Abstract

-

References

 • Adalet Partisi (1965) Adalet partisi seçim beyannamesi 1965. Adalet Partisi Genel Merkez Neşriyat 21, Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi, Ankara.
 • Adalet Partisi (1969) Adalet partisi seçim beyannamesi 1969. Adalet Partisi Genel Merkez Yayınları No. 38, Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi Matbaası, Ankara.
 • Erdönmez C, Atmış A., Özden S. (2010) Türkiye’de Ormancılık Politikası. In: Akesen A, Ekizoğlu A. (ed) Ormancılık Politikası, Türkiye Ormancılar Derneği Eğitim Dizisi Yayın No:6, Ankara, pp 102-146
 • Anonim (1983) Anavatan partisi 1983 seçim beyannamesi. TBMM Kütüphanesi, Ankara.
 • Anonim (1987) Anavatan Partisi 29 Kasım 1987 seçim beyannamesi, TBMM Kütüphanesi, Ankara.
 • Aslankara M (1998) Cumhuriyetimizin 75. yılında ormancılığımız, Orman Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Atmiş E (2008) 2007 genel seçim bildirgeleri çerçevesinde siyasi partiler ve ormancılık ilişkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 10(14): 33-42
 • Atmiş E, Günşen HB (2011) 2011 genel seçimlerinde siyasi partiler ve ormancılık ilişkileri. Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 11(2):191-204
 • Atmiş E, Gençay G (2014) Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ormancılık politikalarının yerel yansımaları (Bartın Gazetesi örneği), İÜ Orman Fakültesi Dergisi 64(2):1-13 (Available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu Research Article)
 • Atmiş E, Günşen HB (2009) Türkiye’de hükümetlerin ormancılık politika ve uygulamaları üzerine eleştirel bir değerlendirmeAKP örneği. Orman ve Av Dergisi 2009/2:33–42
 • Benli M (2014) Türkiye Cumhuriyeti’nde ormancılık politikaları (1923–1946).Yüksek Lisans Tezi, Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Berber Ş (2001) Türkiye'deki Siyasi partiler ve eğitim politikaları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi4(2):1-34.
 • Birben Ü (2008) Türkiye’de 1937 yılından sonra ormancılık mevzuatında yaşanan gelişmeler ve toplumsal yaşamla etkileşimler. İÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri A 58(1):1-16.
 • Çağlar Y (1990) Devlet orman işletmelerinin işlevsel sınıflandırılması. MPM Yay No.427
 • Çağlar Y (2012) Türkiye ormancılık tarihi. ODTÜ Yayıncılık, Ankara DPT (2003) T.C. 58. Hükümet Acil Eylem Planı. 03 Ocak 2003, Ankara
 • DPT (2008) T.C. 60. Hükümet Programı Eylem Planı. 10 Ocak 2008, Ankara
 • İnal S (1971) Türkiye’de anayasa-ormancılık ilişkileri. İÜ OF Yayın No: 171, Kurtulmuş Matbaası, İstanbul
 • Kirman E (2006) Çok partili döneme geçiş süreci ve Türk siyasal kültüründe muhalefet olgusunun gelişimi (1946-1950). Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Türker MF (2008) Ormancılık işletme ekonomisi. Derya Kitabevi, Trabzon.
 • Türker MF, Ayaz H (2001) Orman köyleri kurultayı (22-23 Haziran 1998, Ankara) sürecinin değerlendirilmesi: gerekçeler ve tespitler. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Seminer Serisi: 7, 1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Seminerleri, Trabzon
 • Türker MF, Öztürk A, Durusoy İ, Pak M (2003) Socio-economic, cultural and demographic structures of Turkish forest villages and development approaches. XII World Forestry Congress, Congress Proceedings, A- Forests For People, Section A2a, Paper number 0412, September 21 to 28, 2003, Quebec City, Canada
 • Türker MF, Pak M, Öztürk A, Durusoy İ (2006) Türkiye’de odun dışı orman ürünlerinin sürdürülebilir işletmeciliği: Mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon
 • URL 1. http://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane _hukumetler. html Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, Erişim Tarihi: 18.05.2012
 • URL 2. http://tuikapp.tuik.gov.tr/nufus80app/idari.zul?yil=1965, 1965 Genel Nüfus Sayımı, Erişim Tarihi: 06.12.2012
 • URL 3. http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=5, 1965 Yılı Genel Seçim Sonuçları, Erişim Tarihi: 30.07.2012
 • URL 4. http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=6, 1969 Yılı Genel Seçim Sonuçları, Erişim Tarihi: 30.07.2012
 • URL 5. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP32.htm, III. Demirel Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 18.05.2012
 • URL 6. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP30.htm, I. Demirel Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 18.05.2012
 • URL 7. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP31.htm, II. Demirel Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 18.05.2012
 • URL 8.http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.asp x, Erişim Tarihi: 06.03.2015 URL 9. http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=9, 1983 Yılı Genel Seçim Sonuçları, Erişim Tarihi: 01.08.2012
 • URL 10. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP46.htm, II. Özal Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 19.05.2012
 • URL 11. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP47.htm, Akbulut Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 19.05.2012
 • URL 12. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP48.htm, I. Yılmaz Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 19.05.2012
 • URL 13. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP45.htm, I. Özal Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 19.05.2012
 • URL 14. (http://www.belgenet.com/secim/bildirge/akp2002- 1.html, Erişim Tarihi: 11.8.2012.
 • URL 15. www.yayed.org.tr, Erişim Tarihi: 11.08.2012
 • URL 16. http://www.akparti.org.tr/site/secimler/2011-secimsarkilari-ve-dosyalari Erişim Tarihi: 11.08.2012
 • URL 17. http://tr.wikipedia.org/wiki/Adalet_ve_Kalkınma_Partisi, Erişim Tarihi: 11.8.2012
 • URL 18. http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pPmCv.aspx, Erişim Tarihi: 12.08.2012
 • URL 19. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP58.htm, Gül Hükümeti Programı, Erişim Tarihi:19.05.2012
 • URL 20. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP59.htm, Erdoğan Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 20.05.2012
 • URL 21. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP60.htm, II. Erdoğan Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 20.05.2012
 • URL 22. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP61.htm, III. Erdoğan Hükümeti Programı, Erişim Tarihi:20.05.2012
 • Uslu Divanoğlu S (2008) Seçim kampanyalarında siyasal pazarlama karması elemanlarının yeri ve önemi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1(2): 105-11

Forestry in the election bulletins and government programs of the parties come to power alone in Turkey

Year 2015, Volume 16, Issue 1, 72 - 88, 16.03.2015
https://doi.org/10.17474/acuofd.21491

Abstract

In this study, election bulletins and government programs of the Justice Party, Motherland Party and Justice and Development Party who formed governments alone between the years of 1961-2012, are investigated in the context of pledges about forests and forestry. For this purpose, especially Grand National Assembly of Turkey’s archive, election brochures and websites are used in the study. As a result of the study, it is seen that Justice Party represented the pledges in the election bulletins into the government programs with partial changes, Motherland Party represented the pledges in the election bulletins into the government programs exactly and Justice and Development Party mentioned about forests as natural resources in the election bulletins by not entering into details, as detailed aims were stated in the Government Action Plans. In conclusion, there is coherence between election bulletins and government programs of these three Parties. Therefore, it is important to create awareness about forests in every segment of society from electors to politicians in order to avoid adverse effects of promises in suchlike election bulletins and government programs on forests

References

 • Adalet Partisi (1965) Adalet partisi seçim beyannamesi 1965. Adalet Partisi Genel Merkez Neşriyat 21, Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi, Ankara.
 • Adalet Partisi (1969) Adalet partisi seçim beyannamesi 1969. Adalet Partisi Genel Merkez Yayınları No. 38, Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi Matbaası, Ankara.
 • Erdönmez C, Atmış A., Özden S. (2010) Türkiye’de Ormancılık Politikası. In: Akesen A, Ekizoğlu A. (ed) Ormancılık Politikası, Türkiye Ormancılar Derneği Eğitim Dizisi Yayın No:6, Ankara, pp 102-146
 • Anonim (1983) Anavatan partisi 1983 seçim beyannamesi. TBMM Kütüphanesi, Ankara.
 • Anonim (1987) Anavatan Partisi 29 Kasım 1987 seçim beyannamesi, TBMM Kütüphanesi, Ankara.
 • Aslankara M (1998) Cumhuriyetimizin 75. yılında ormancılığımız, Orman Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Atmiş E (2008) 2007 genel seçim bildirgeleri çerçevesinde siyasi partiler ve ormancılık ilişkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 10(14): 33-42
 • Atmiş E, Günşen HB (2011) 2011 genel seçimlerinde siyasi partiler ve ormancılık ilişkileri. Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 11(2):191-204
 • Atmiş E, Gençay G (2014) Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ormancılık politikalarının yerel yansımaları (Bartın Gazetesi örneği), İÜ Orman Fakültesi Dergisi 64(2):1-13 (Available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu Research Article)
 • Atmiş E, Günşen HB (2009) Türkiye’de hükümetlerin ormancılık politika ve uygulamaları üzerine eleştirel bir değerlendirmeAKP örneği. Orman ve Av Dergisi 2009/2:33–42
 • Benli M (2014) Türkiye Cumhuriyeti’nde ormancılık politikaları (1923–1946).Yüksek Lisans Tezi, Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Berber Ş (2001) Türkiye'deki Siyasi partiler ve eğitim politikaları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi4(2):1-34.
 • Birben Ü (2008) Türkiye’de 1937 yılından sonra ormancılık mevzuatında yaşanan gelişmeler ve toplumsal yaşamla etkileşimler. İÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri A 58(1):1-16.
 • Çağlar Y (1990) Devlet orman işletmelerinin işlevsel sınıflandırılması. MPM Yay No.427
 • Çağlar Y (2012) Türkiye ormancılık tarihi. ODTÜ Yayıncılık, Ankara DPT (2003) T.C. 58. Hükümet Acil Eylem Planı. 03 Ocak 2003, Ankara
 • DPT (2008) T.C. 60. Hükümet Programı Eylem Planı. 10 Ocak 2008, Ankara
 • İnal S (1971) Türkiye’de anayasa-ormancılık ilişkileri. İÜ OF Yayın No: 171, Kurtulmuş Matbaası, İstanbul
 • Kirman E (2006) Çok partili döneme geçiş süreci ve Türk siyasal kültüründe muhalefet olgusunun gelişimi (1946-1950). Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Türker MF (2008) Ormancılık işletme ekonomisi. Derya Kitabevi, Trabzon.
 • Türker MF, Ayaz H (2001) Orman köyleri kurultayı (22-23 Haziran 1998, Ankara) sürecinin değerlendirilmesi: gerekçeler ve tespitler. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Seminer Serisi: 7, 1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Seminerleri, Trabzon
 • Türker MF, Öztürk A, Durusoy İ, Pak M (2003) Socio-economic, cultural and demographic structures of Turkish forest villages and development approaches. XII World Forestry Congress, Congress Proceedings, A- Forests For People, Section A2a, Paper number 0412, September 21 to 28, 2003, Quebec City, Canada
 • Türker MF, Pak M, Öztürk A, Durusoy İ (2006) Türkiye’de odun dışı orman ürünlerinin sürdürülebilir işletmeciliği: Mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon
 • URL 1. http://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane _hukumetler. html Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, Erişim Tarihi: 18.05.2012
 • URL 2. http://tuikapp.tuik.gov.tr/nufus80app/idari.zul?yil=1965, 1965 Genel Nüfus Sayımı, Erişim Tarihi: 06.12.2012
 • URL 3. http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=5, 1965 Yılı Genel Seçim Sonuçları, Erişim Tarihi: 30.07.2012
 • URL 4. http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=6, 1969 Yılı Genel Seçim Sonuçları, Erişim Tarihi: 30.07.2012
 • URL 5. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP32.htm, III. Demirel Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 18.05.2012
 • URL 6. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP30.htm, I. Demirel Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 18.05.2012
 • URL 7. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP31.htm, II. Demirel Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 18.05.2012
 • URL 8.http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.asp x, Erişim Tarihi: 06.03.2015 URL 9. http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=9, 1983 Yılı Genel Seçim Sonuçları, Erişim Tarihi: 01.08.2012
 • URL 10. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP46.htm, II. Özal Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 19.05.2012
 • URL 11. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP47.htm, Akbulut Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 19.05.2012
 • URL 12. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP48.htm, I. Yılmaz Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 19.05.2012
 • URL 13. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP45.htm, I. Özal Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 19.05.2012
 • URL 14. (http://www.belgenet.com/secim/bildirge/akp2002- 1.html, Erişim Tarihi: 11.8.2012.
 • URL 15. www.yayed.org.tr, Erişim Tarihi: 11.08.2012
 • URL 16. http://www.akparti.org.tr/site/secimler/2011-secimsarkilari-ve-dosyalari Erişim Tarihi: 11.08.2012
 • URL 17. http://tr.wikipedia.org/wiki/Adalet_ve_Kalkınma_Partisi, Erişim Tarihi: 11.8.2012
 • URL 18. http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pPmCv.aspx, Erişim Tarihi: 12.08.2012
 • URL 19. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP58.htm, Gül Hükümeti Programı, Erişim Tarihi:19.05.2012
 • URL 20. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP59.htm, Erdoğan Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 20.05.2012
 • URL 21. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP60.htm, II. Erdoğan Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 20.05.2012
 • URL 22. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP61.htm, III. Erdoğan Hükümeti Programı, Erişim Tarihi:20.05.2012
 • Uslu Divanoğlu S (2008) Seçim kampanyalarında siyasal pazarlama karması elemanlarının yeri ve önemi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1(2): 105-11

Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık

Year 2015, Volume 16, Issue 1, 72 - 88, 16.03.2015
https://doi.org/10.17474/acuofd.21491

Abstract

Bu araştırmada, 1961 - 2012 yılları arasında tek başına hükümet kurmuş olan Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim beyannameleri ve hükümet programları ormanlar ve ormancılıkla ilgili vaatleri bağlamında irdelenmiştir. Bu amaçla özellikle TBMM arşivi, partilerin seçim broşürleri ile internet sayfalarından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; Adalet Partisi’nin seçim beyannamelerindeki vaatlerini hükümet programlarına kısmen değiştirerek yansıttığı, Anavatan Partisi’nin aynen aldığı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ise seçim beyannamelerinde ormanlara, doğal kaynak olarak yer verdiği ve fazlaca ayrıntıya girmediği, asıl ayrıntılı hedefleri Hükümet Eylem Planlarına koyduğu görülmüştür. Sonuç olarak ele alınan her üç partinin seçim beyannameleri ile hükümet programları arasında partilere göre değişmekle birlikte bir tutarlılıktan söz etmek mümkündür. Bu nedenle, tek başına hükümet kurmuş partilerin bu tür beyanname ve hükümet programlarındaki vaatlerin ormanların aleyhine gelişmelere neden olmaması için, seçmeninden siyasetçisine toplumun bütün kesimlerinde ormanlarla ilgili bilincin oluşturulması önem arz etmektedir.

References

 • Adalet Partisi (1965) Adalet partisi seçim beyannamesi 1965. Adalet Partisi Genel Merkez Neşriyat 21, Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi, Ankara.
 • Adalet Partisi (1969) Adalet partisi seçim beyannamesi 1969. Adalet Partisi Genel Merkez Yayınları No. 38, Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi Matbaası, Ankara.
 • Erdönmez C, Atmış A., Özden S. (2010) Türkiye’de Ormancılık Politikası. In: Akesen A, Ekizoğlu A. (ed) Ormancılık Politikası, Türkiye Ormancılar Derneği Eğitim Dizisi Yayın No:6, Ankara, pp 102-146
 • Anonim (1983) Anavatan partisi 1983 seçim beyannamesi. TBMM Kütüphanesi, Ankara.
 • Anonim (1987) Anavatan Partisi 29 Kasım 1987 seçim beyannamesi, TBMM Kütüphanesi, Ankara.
 • Aslankara M (1998) Cumhuriyetimizin 75. yılında ormancılığımız, Orman Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Atmiş E (2008) 2007 genel seçim bildirgeleri çerçevesinde siyasi partiler ve ormancılık ilişkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 10(14): 33-42
 • Atmiş E, Günşen HB (2011) 2011 genel seçimlerinde siyasi partiler ve ormancılık ilişkileri. Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 11(2):191-204
 • Atmiş E, Gençay G (2014) Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ormancılık politikalarının yerel yansımaları (Bartın Gazetesi örneği), İÜ Orman Fakültesi Dergisi 64(2):1-13 (Available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu Research Article)
 • Atmiş E, Günşen HB (2009) Türkiye’de hükümetlerin ormancılık politika ve uygulamaları üzerine eleştirel bir değerlendirmeAKP örneği. Orman ve Av Dergisi 2009/2:33–42
 • Benli M (2014) Türkiye Cumhuriyeti’nde ormancılık politikaları (1923–1946).Yüksek Lisans Tezi, Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Berber Ş (2001) Türkiye'deki Siyasi partiler ve eğitim politikaları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi4(2):1-34.
 • Birben Ü (2008) Türkiye’de 1937 yılından sonra ormancılık mevzuatında yaşanan gelişmeler ve toplumsal yaşamla etkileşimler. İÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri A 58(1):1-16.
 • Çağlar Y (1990) Devlet orman işletmelerinin işlevsel sınıflandırılması. MPM Yay No.427
 • Çağlar Y (2012) Türkiye ormancılık tarihi. ODTÜ Yayıncılık, Ankara DPT (2003) T.C. 58. Hükümet Acil Eylem Planı. 03 Ocak 2003, Ankara
 • DPT (2008) T.C. 60. Hükümet Programı Eylem Planı. 10 Ocak 2008, Ankara
 • İnal S (1971) Türkiye’de anayasa-ormancılık ilişkileri. İÜ OF Yayın No: 171, Kurtulmuş Matbaası, İstanbul
 • Kirman E (2006) Çok partili döneme geçiş süreci ve Türk siyasal kültüründe muhalefet olgusunun gelişimi (1946-1950). Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Türker MF (2008) Ormancılık işletme ekonomisi. Derya Kitabevi, Trabzon.
 • Türker MF, Ayaz H (2001) Orman köyleri kurultayı (22-23 Haziran 1998, Ankara) sürecinin değerlendirilmesi: gerekçeler ve tespitler. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Seminer Serisi: 7, 1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Seminerleri, Trabzon
 • Türker MF, Öztürk A, Durusoy İ, Pak M (2003) Socio-economic, cultural and demographic structures of Turkish forest villages and development approaches. XII World Forestry Congress, Congress Proceedings, A- Forests For People, Section A2a, Paper number 0412, September 21 to 28, 2003, Quebec City, Canada
 • Türker MF, Pak M, Öztürk A, Durusoy İ (2006) Türkiye’de odun dışı orman ürünlerinin sürdürülebilir işletmeciliği: Mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon
 • URL 1. http://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane _hukumetler. html Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, Erişim Tarihi: 18.05.2012
 • URL 2. http://tuikapp.tuik.gov.tr/nufus80app/idari.zul?yil=1965, 1965 Genel Nüfus Sayımı, Erişim Tarihi: 06.12.2012
 • URL 3. http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=5, 1965 Yılı Genel Seçim Sonuçları, Erişim Tarihi: 30.07.2012
 • URL 4. http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=6, 1969 Yılı Genel Seçim Sonuçları, Erişim Tarihi: 30.07.2012
 • URL 5. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP32.htm, III. Demirel Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 18.05.2012
 • URL 6. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP30.htm, I. Demirel Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 18.05.2012
 • URL 7. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP31.htm, II. Demirel Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 18.05.2012
 • URL 8.http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.asp x, Erişim Tarihi: 06.03.2015 URL 9. http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=9, 1983 Yılı Genel Seçim Sonuçları, Erişim Tarihi: 01.08.2012
 • URL 10. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP46.htm, II. Özal Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 19.05.2012
 • URL 11. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP47.htm, Akbulut Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 19.05.2012
 • URL 12. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP48.htm, I. Yılmaz Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 19.05.2012
 • URL 13. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP45.htm, I. Özal Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 19.05.2012
 • URL 14. (http://www.belgenet.com/secim/bildirge/akp2002- 1.html, Erişim Tarihi: 11.8.2012.
 • URL 15. www.yayed.org.tr, Erişim Tarihi: 11.08.2012
 • URL 16. http://www.akparti.org.tr/site/secimler/2011-secimsarkilari-ve-dosyalari Erişim Tarihi: 11.08.2012
 • URL 17. http://tr.wikipedia.org/wiki/Adalet_ve_Kalkınma_Partisi, Erişim Tarihi: 11.8.2012
 • URL 18. http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pPmCv.aspx, Erişim Tarihi: 12.08.2012
 • URL 19. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP58.htm, Gül Hükümeti Programı, Erişim Tarihi:19.05.2012
 • URL 20. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP59.htm, Erdoğan Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 20.05.2012
 • URL 21. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP60.htm, II. Erdoğan Hükümeti Programı, Erişim Tarihi: 20.05.2012
 • URL 22. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP61.htm, III. Erdoğan Hükümeti Programı, Erişim Tarihi:20.05.2012
 • Uslu Divanoğlu S (2008) Seçim kampanyalarında siyasal pazarlama karması elemanlarının yeri ve önemi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1(2): 105-11

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet Köksal COŞKUN This is me


Mustafa Fehmi TÜRKER


Atakan ÖZTÜRK This is me

Publication Date March 16, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 16, Issue 1

Cite

Bibtex @ { artvinofd29964, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2015}, volume = {16}, pages = {72 - 88}, doi = {10.17474/acuofd.21491}, title = {Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık}, key = {cite}, author = {Coşkun, Ahmet Köksal and Türker, Mustafa Fehmi and Öztürk, Atakan} }
APA Coşkun, A. K. , Türker, M. F. & Öztürk, A. (2015). Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 72-88 . DOI: 10.17474/acuofd.21491
MLA Coşkun, A. K. , Türker, M. F. , Öztürk, A. "Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16 (2015 ): 72-88 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2270/29964>
Chicago Coşkun, A. K. , Türker, M. F. , Öztürk, A. "Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16 (2015 ): 72-88
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık AU - Ahmet Köksal Coşkun , Mustafa Fehmi Türker , Atakan Öztürk Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17474/acuofd.21491 DO - 10.17474/acuofd.21491 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 88 VL - 16 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/acuofd.21491 UR - https://doi.org/10.17474/acuofd.21491 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık %A Ahmet Köksal Coşkun , Mustafa Fehmi Türker , Atakan Öztürk %T Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık %D 2015 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 16 %N 1 %R doi: 10.17474/acuofd.21491 %U 10.17474/acuofd.21491
ISNAD Coşkun, Ahmet Köksal , Türker, Mustafa Fehmi , Öztürk, Atakan . "Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16 / 1 (March 2015): 72-88 . https://doi.org/10.17474/acuofd.21491
AMA Coşkun A. K. , Türker M. F. , Öztürk A. Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık. ACUJFF. 2015; 16(1): 72-88.
Vancouver Coşkun A. K. , Türker M. F. , Öztürk A. Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2015; 16(1): 72-88.
IEEE A. K. Coşkun , M. F. Türker and A. Öztürk , "Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 16, no. 1, pp. 72-88, Mar. 2015, doi:10.17474/acuofd.21491
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.