Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi

Year 2016, Volume 17, Issue 2, 220 - 230, 20.11.2016
https://doi.org/10.17474/acuofd.17110

Abstract

Çocuk gelişiminde önemli roller üstlenen çocuk oyun alanlarının doğru planlanması ve tasarımı bu gelişimin olumlu yönde olmasını destekleyen unsurlar arasındadır. Bu çalışmada literatürdeki veriler ve uzman görüşleri doğrultusunda belirlenen temel kriterlerin (11 planlama ve 5 tasarım kriteri) etki dereceleri Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmenin sonucunda yeterli ve kaliteli bir çocuk oyun alanının planlanması ve tasarlanması süreçlerine dair en etkili kriterler güvenlik (KP7) ve oyun elemanlarının malzemesi (KT4) olarak bulunmuştur. Alt kriterlerin değerlendirilmesinde ise çocuk oyun alanlarının park içinde konumlanması ve engelli erişiminin var olması planlama süreci için en önemli alt kriterler olurken tasarım süreci içinse çocuk oyun alanlarında kullanılan donatıların işlevsel+estetik özelliklere sahip olması ve kullanılacak olan modüler sistem oyun elemanlarının yanı sıra ekolojik öğelerle birlikte tasarlanmasının olduğu görülmektedir. Sonuçta mevcut ve yeni yapılacak çocuk oyun alanları için yeterlilik ve kaliteyi geliştirmeye yönelik bazı öneriler getirilmiştir.

References

 • Acar H (2003) Çocuk oyun alanlarında kullanıcıların bitki tercihlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Trabzon kenti örneği, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 • Akkülah AT (2008) Oyun alanları güvenlik standartlarının araştırılması ve nenehatun parkı örneğinde irdelenmesi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Konya
 • Akıncı H, Yavuz Özalp A, Turgut B (2012) AHP yöntemi ile tarıma uygun alanların belirlenmesi. -IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. Zonguldak
 • Algudah YMM (2003) Çocuğun gelişiminde oyun alanlarının rolü. Yüksek Lisans Semineri Ankara Üniversitesi
 • Allen EM, Hill AL, Tranter E, Sheehan KM (2013) Playground safety and quality in Chicago, Pediatrics 131 (2):233-241.
 • Arslan Muhacir ES, Yavuz Özalp A (2015) Determining potential of coastal areas in producing ecosystem services by using ahp method: a case study in Artvin, Turkey. Asian Journal of Applied Sciences 3(4): 779-788
 • ASTM (2015) Standard Guide for ASTM Standards on Playground Surfacing. ASTM International www.astm.org Erişim: 10.05.2016
 • Ayan S, Ulaş M (2015) The examinatıon of playground equipments which are used in Turkey according to the models in developed countries. Route Educational and Social Science Journal 2(3):130-145
 • Bunruamkaewa K, Murayama Y (2011) Site suitability evaluation for ecotourism using gıs & ahp: a case study of surat thani province, Thailand. Procedia Social and Behavioral Sciences 21: 269–278.
 • Cengiz T, Doğtaş S (2015) İlköğretim Çağındaki Çocukların Açık Yeşil Alan Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Çanakkale Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 12(02): 57-66
 • Clements R (2004) An investigation of the status of outdoor play. Contemporary Issues in Early Childhood 5(1):68-80
 • Czakczynska-Podolska M (2014) The impact of playground spatial features on children's play and activity forms: An evaluation of contemporary playgrounds' play and social value. Journal of Environmental Psychology 38:132-142
 • CPSC (2010) Public playground safety handbook: Government Printing Office. http://www.cpsc.gov/pagefiles/122149/325.pdf Erişim: 10.05.2016
 • Çetin G (2003) Üsküdar İlçesi’ndeki Çocuk Oyun Alanlarının Yeterlilik Ve Kalite Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Çukur D (2011) Okulöncesi çocukluk döneminde sağlıklı gelişimi destekleyici dış mekân tasarımı. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 12: 70-76
 • Çukur D, Özgüner H (2008) Kentsel alandan çocuklara doğa bilinci kazandırmada oyun mekânı tasarımının rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 2: 177-189
 • Dee N, Liebman JC (1970) A statistical study of attendance at urban playgrounds, Journal of Leisure Research, 2(3): 145–159
 • Deretarla Gül E (2012) Ailelerin çocuk bahçelerine ve çocuk bahçelerindeki materyallere bakış açılarının değerlendirilmesi. ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3: 261-274
 • Duman G, Koçak N (2013) Çocuk oyun alanlarının biçimsel özellikleri açısından değerlendirilmesi (Konya ili örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 11(1): 64-81
 • Erdoğan Ö, Çabuk A, Memlük Y, Perçin H (2013) Ekolojik alan kullanım kararlarına uygun rekreasyon alanlarının AHP yöntemi kullanılarak Kütahya kenti örneğinde irdelenmesi. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 5: 26-36
 • Ergen S (2000) Sokakların çocuk oyun alanı olarak kullanılabilirliğine ilişkin bir yöntem denemesi: Süleymaniye örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Grahn P, Stigsdotter UA (2003) Landscape planning and stress. Urban Forestry & Urban Greening 2(1):1-18
 • Hart R (1979) Children's experience of place. Irvington, New York
 • Jongeneel D, Withagen R, Zaal FTJM (2015) Do children create standardized playgrounds? A study on the gap-crossing affordances of jumping Stones Journal of Environmental Psychology 44:45–52
 • Jansson M (2010) Attractive playgrounds: some factors affecting user interest and visiting patterns, Landscape Research, 35(1): 63-81
 • Kavas E (2009) Analitik hiyerarşik süreç yöntemiyle İzmir ilinde heyelan duyarlılığının coğrafi bilgi sistemleri tabanlı incelenmesi. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi. İzmir
 • Little H, Eager D (2010) Risk, challenge and safety: implications for play quality and playground design. European Early Childhood Education Research Journal 18(4):497-513
 • Marouf N, Che-Ani AI, Tawil NM, Johar S, Tahir MM (2015) Development of designing criteria in children’s urban play space in Iran- review of literature. Journal of Sustainable Development 8(2):113-121
 • Moore RC (1986) Childhood's domain: Play and space in child development. Croom Helm, London
 • Mott A, Rolte K, James R, Evans R, Kemp A, Dunstan F, Kemp K, Sibert J. (1997) Safety Of Surfaces And Equipment For Children In Playgrounds, The Lancet, 349 (9069):1874-1876
 • Oğuz D (2011) Çocukların açık-yeşil alan kullanım desenlerinin belirlenmesi: Çayyolu örneği. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Proje No: 09B4347012
 • Özcan O, Musaoğlu N, Şeker DZ (2009) Taşkın alanlarının CBS ve uzaktan algılama yardımıyla belirlenmesi ve risk yönetimi: Sakarya Havzası örneği. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. Ankara
 • Özgen Y, Özgüç İM (1994) Çocuk oyun bahçelerinde tasarım sorunları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 44:101-104
 • Özgen Y, Aytuğ A (1992) Kullanıcı Eğilimleri Açısından Çocuk Oyun Alanları ve Araçları Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 42 (2): 99-118
 • Özgüç İM (1998) Çocuk bahçelerinde tasarım ilkeleri. Peyzaj Mimarlığı Dergisi 5:15-16
 • Öztürk D, Batuk F (2007) Çok sayıda kriter ile karar vermede kriter ağırlıkları. -Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 25: 86–98
 • Öztürk D, Batuk F (2010) Konumsal karar problemlerinde analitik hiyerarşi yönteminin kullanılması. Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 28:24–137
 • Phillips LE (1996) Parks: Design and Management. McGraw-Hill Press, 229p, New York
 • Powell, EC, Ambardekar EJ, Sheehan KM (2005) Poor Neighborhoods: Safe Playgrounds. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine 82(3):403-410
 • Ramazan MO, Adak Özdemir A (2015) Çocuk oyun alanlarının/parklarının fiziksel özelliklerinin ve kullanıcılarının davranışlarının incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 12(1):1558-1576
 • Sallis JF, Nader PR, Broyles SL, Berry CC, Elder JP, Mckenzie TL, Nelson JA (1993) Correlates of physical activity at home in Mexican- American and Anglo American preschool children. Health Psychology 12(5): 390
 • Solomon SG (2014) The science of play: How to build playgrounds that enhance children's development. University Press of New England, Lebanon
 • Şişman E, Özyavuz M (2010) Çocuk oyun alanlarının dağılımı ve kullanım yeterliliği: Tekirdağ örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7(1): 13-22
 • Şişman EE, Erdinç L, Özyavuz M (2010) The Evaluation of the Playgrounds in Respect of Child Safety: Tekirdağ (Turkey). Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7(2):141-150
 • Tandoğan O (2014) Çocuk için daha yaşanılır bir kentsel mekan: Dünyada gerçekleştirilen uygulamalar. Megaron 9(1):19-33
 • Turgut H, Yilmaz S (2010) Ekolojik temelli çocuk oyun alanlarının oluşturulması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, pp 1618-1630
 • Unicef 1989 Çocuk haklarına dair sözleşme. http://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23b.html. Erişim tarihi: 01.06.2016
 • Ünal M (2009) Çocuk gelişiminde oyun alanlarının yeri ve önemi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10(2): 95-109
 • Ward Thompson C (2013) Activity, exercise and the planning and design of outdoor spaces. Journal of Environmental Psychology 34:79-96
 • Vanos JK, Middel A, McKercher GR, Kuras ER, Ruddell BL (2016) Hot playgrounds and children’s health: A multiscale analysis of surface temperatures in Arizona, USA. Landscape and Urban Planning 146:29-42
 • Yilmaz Ş (2010) Çocuk oyun alanlarının ilköğretim çağında ki kullanıcılarca değerlendirilmesi ve tasarım ilkelerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi
 • Yılmaz S, Bulut Z (2002) Kentsel mekanlarda çocuk oyun alanları planlama ve tasarım ilkeleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3:345-35
 • Yılmaz S, Bulut Z (2007) Analysis of user's characteristics of three different playgrounds in districts with different socio-economical conditions. Building and Environment 42(10): 3455–3460
 • Yücel GF (2005) Çocuk oyun alanları tasarımı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 55(2):99-110

Determination of the base quality criteria for the playgrounds in the context of planning and design process

Year 2016, Volume 17, Issue 2, 220 - 230, 20.11.2016
https://doi.org/10.17474/acuofd.17110

Abstract

Correct design and planning of the playgrounds which have important roles for child development is one of the supporting element for this process positively. In this study the importance level of 11 planning and 5 design criteria from literature determined with using AHP method. Also sub-criteria which is related with each planning and design criteria is evaluated by expert group. Results showed that while security (KP7) was the most important planning criteria, playground equipment materials (KT4) was found the most important design criteria. While the playgrounds position in the park and access for disability was the most important planning sub criteria, equipment used in playgrounds which have functional, aesthetic as well as ecological features as design sub criteria. Consequently, some suggestions were given current and future improve for the playground quality. 

References

 • Acar H (2003) Çocuk oyun alanlarında kullanıcıların bitki tercihlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Trabzon kenti örneği, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 • Akkülah AT (2008) Oyun alanları güvenlik standartlarının araştırılması ve nenehatun parkı örneğinde irdelenmesi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Konya
 • Akıncı H, Yavuz Özalp A, Turgut B (2012) AHP yöntemi ile tarıma uygun alanların belirlenmesi. -IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. Zonguldak
 • Algudah YMM (2003) Çocuğun gelişiminde oyun alanlarının rolü. Yüksek Lisans Semineri Ankara Üniversitesi
 • Allen EM, Hill AL, Tranter E, Sheehan KM (2013) Playground safety and quality in Chicago, Pediatrics 131 (2):233-241.
 • Arslan Muhacir ES, Yavuz Özalp A (2015) Determining potential of coastal areas in producing ecosystem services by using ahp method: a case study in Artvin, Turkey. Asian Journal of Applied Sciences 3(4): 779-788
 • ASTM (2015) Standard Guide for ASTM Standards on Playground Surfacing. ASTM International www.astm.org Erişim: 10.05.2016
 • Ayan S, Ulaş M (2015) The examinatıon of playground equipments which are used in Turkey according to the models in developed countries. Route Educational and Social Science Journal 2(3):130-145
 • Bunruamkaewa K, Murayama Y (2011) Site suitability evaluation for ecotourism using gıs & ahp: a case study of surat thani province, Thailand. Procedia Social and Behavioral Sciences 21: 269–278.
 • Cengiz T, Doğtaş S (2015) İlköğretim Çağındaki Çocukların Açık Yeşil Alan Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Çanakkale Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 12(02): 57-66
 • Clements R (2004) An investigation of the status of outdoor play. Contemporary Issues in Early Childhood 5(1):68-80
 • Czakczynska-Podolska M (2014) The impact of playground spatial features on children's play and activity forms: An evaluation of contemporary playgrounds' play and social value. Journal of Environmental Psychology 38:132-142
 • CPSC (2010) Public playground safety handbook: Government Printing Office. http://www.cpsc.gov/pagefiles/122149/325.pdf Erişim: 10.05.2016
 • Çetin G (2003) Üsküdar İlçesi’ndeki Çocuk Oyun Alanlarının Yeterlilik Ve Kalite Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Çukur D (2011) Okulöncesi çocukluk döneminde sağlıklı gelişimi destekleyici dış mekân tasarımı. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 12: 70-76
 • Çukur D, Özgüner H (2008) Kentsel alandan çocuklara doğa bilinci kazandırmada oyun mekânı tasarımının rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 2: 177-189
 • Dee N, Liebman JC (1970) A statistical study of attendance at urban playgrounds, Journal of Leisure Research, 2(3): 145–159
 • Deretarla Gül E (2012) Ailelerin çocuk bahçelerine ve çocuk bahçelerindeki materyallere bakış açılarının değerlendirilmesi. ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3: 261-274
 • Duman G, Koçak N (2013) Çocuk oyun alanlarının biçimsel özellikleri açısından değerlendirilmesi (Konya ili örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 11(1): 64-81
 • Erdoğan Ö, Çabuk A, Memlük Y, Perçin H (2013) Ekolojik alan kullanım kararlarına uygun rekreasyon alanlarının AHP yöntemi kullanılarak Kütahya kenti örneğinde irdelenmesi. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 5: 26-36
 • Ergen S (2000) Sokakların çocuk oyun alanı olarak kullanılabilirliğine ilişkin bir yöntem denemesi: Süleymaniye örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Grahn P, Stigsdotter UA (2003) Landscape planning and stress. Urban Forestry & Urban Greening 2(1):1-18
 • Hart R (1979) Children's experience of place. Irvington, New York
 • Jongeneel D, Withagen R, Zaal FTJM (2015) Do children create standardized playgrounds? A study on the gap-crossing affordances of jumping Stones Journal of Environmental Psychology 44:45–52
 • Jansson M (2010) Attractive playgrounds: some factors affecting user interest and visiting patterns, Landscape Research, 35(1): 63-81
 • Kavas E (2009) Analitik hiyerarşik süreç yöntemiyle İzmir ilinde heyelan duyarlılığının coğrafi bilgi sistemleri tabanlı incelenmesi. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi. İzmir
 • Little H, Eager D (2010) Risk, challenge and safety: implications for play quality and playground design. European Early Childhood Education Research Journal 18(4):497-513
 • Marouf N, Che-Ani AI, Tawil NM, Johar S, Tahir MM (2015) Development of designing criteria in children’s urban play space in Iran- review of literature. Journal of Sustainable Development 8(2):113-121
 • Moore RC (1986) Childhood's domain: Play and space in child development. Croom Helm, London
 • Mott A, Rolte K, James R, Evans R, Kemp A, Dunstan F, Kemp K, Sibert J. (1997) Safety Of Surfaces And Equipment For Children In Playgrounds, The Lancet, 349 (9069):1874-1876
 • Oğuz D (2011) Çocukların açık-yeşil alan kullanım desenlerinin belirlenmesi: Çayyolu örneği. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Proje No: 09B4347012
 • Özcan O, Musaoğlu N, Şeker DZ (2009) Taşkın alanlarının CBS ve uzaktan algılama yardımıyla belirlenmesi ve risk yönetimi: Sakarya Havzası örneği. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. Ankara
 • Özgen Y, Özgüç İM (1994) Çocuk oyun bahçelerinde tasarım sorunları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 44:101-104
 • Özgen Y, Aytuğ A (1992) Kullanıcı Eğilimleri Açısından Çocuk Oyun Alanları ve Araçları Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 42 (2): 99-118
 • Özgüç İM (1998) Çocuk bahçelerinde tasarım ilkeleri. Peyzaj Mimarlığı Dergisi 5:15-16
 • Öztürk D, Batuk F (2007) Çok sayıda kriter ile karar vermede kriter ağırlıkları. -Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 25: 86–98
 • Öztürk D, Batuk F (2010) Konumsal karar problemlerinde analitik hiyerarşi yönteminin kullanılması. Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 28:24–137
 • Phillips LE (1996) Parks: Design and Management. McGraw-Hill Press, 229p, New York
 • Powell, EC, Ambardekar EJ, Sheehan KM (2005) Poor Neighborhoods: Safe Playgrounds. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine 82(3):403-410
 • Ramazan MO, Adak Özdemir A (2015) Çocuk oyun alanlarının/parklarının fiziksel özelliklerinin ve kullanıcılarının davranışlarının incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 12(1):1558-1576
 • Sallis JF, Nader PR, Broyles SL, Berry CC, Elder JP, Mckenzie TL, Nelson JA (1993) Correlates of physical activity at home in Mexican- American and Anglo American preschool children. Health Psychology 12(5): 390
 • Solomon SG (2014) The science of play: How to build playgrounds that enhance children's development. University Press of New England, Lebanon
 • Şişman E, Özyavuz M (2010) Çocuk oyun alanlarının dağılımı ve kullanım yeterliliği: Tekirdağ örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7(1): 13-22
 • Şişman EE, Erdinç L, Özyavuz M (2010) The Evaluation of the Playgrounds in Respect of Child Safety: Tekirdağ (Turkey). Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7(2):141-150
 • Tandoğan O (2014) Çocuk için daha yaşanılır bir kentsel mekan: Dünyada gerçekleştirilen uygulamalar. Megaron 9(1):19-33
 • Turgut H, Yilmaz S (2010) Ekolojik temelli çocuk oyun alanlarının oluşturulması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, pp 1618-1630
 • Unicef 1989 Çocuk haklarına dair sözleşme. http://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23b.html. Erişim tarihi: 01.06.2016
 • Ünal M (2009) Çocuk gelişiminde oyun alanlarının yeri ve önemi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10(2): 95-109
 • Ward Thompson C (2013) Activity, exercise and the planning and design of outdoor spaces. Journal of Environmental Psychology 34:79-96
 • Vanos JK, Middel A, McKercher GR, Kuras ER, Ruddell BL (2016) Hot playgrounds and children’s health: A multiscale analysis of surface temperatures in Arizona, USA. Landscape and Urban Planning 146:29-42
 • Yilmaz Ş (2010) Çocuk oyun alanlarının ilköğretim çağında ki kullanıcılarca değerlendirilmesi ve tasarım ilkelerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi
 • Yılmaz S, Bulut Z (2002) Kentsel mekanlarda çocuk oyun alanları planlama ve tasarım ilkeleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3:345-35
 • Yılmaz S, Bulut Z (2007) Analysis of user's characteristics of three different playgrounds in districts with different socio-economical conditions. Building and Environment 42(10): 3455–3460
 • Yücel GF (2005) Çocuk oyun alanları tasarımı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 55(2):99-110

Details

Journal Section Research Article
Authors

Emine Seda ARSLAN MUHACİR
0000-0003-1592-5180


Ayşe YAVUZ ÖZALP
0000-0002-8297-9034

Publication Date November 20, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 17, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { artvinofd267492, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {220 - 230}, doi = {10.17474/acuofd.17110}, title = {Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Arslan Muhacir, Emine Seda and Yavuz Özalp, Ayşe} }
APA Arslan Muhacir, E. S. & Yavuz Özalp, A. (2016). Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 220-230 . DOI: 10.17474/acuofd.17110
MLA Arslan Muhacir, E. S. , Yavuz Özalp, A. "Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 220-230 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/25322/267492>
Chicago Arslan Muhacir, E. S. , Yavuz Özalp, A. "Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 220-230
RIS TY - JOUR T1 - Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi AU - Emine Seda Arslan Muhacir , Ayşe Yavuz Özalp Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17474/acuofd.17110 DO - 10.17474/acuofd.17110 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 220 EP - 230 VL - 17 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/acuofd.17110 UR - https://doi.org/10.17474/acuofd.17110 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi %A Emine Seda Arslan Muhacir , Ayşe Yavuz Özalp %T Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi %D 2016 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 17 %N 2 %R doi: 10.17474/acuofd.17110 %U 10.17474/acuofd.17110
ISNAD Arslan Muhacir, Emine Seda , Yavuz Özalp, Ayşe . "Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17 / 2 (November 2016): 220-230 . https://doi.org/10.17474/acuofd.17110
AMA Arslan Muhacir E. S. , Yavuz Özalp A. Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi. ACUJFF. 2016; 17(2): 220-230.
Vancouver Arslan Muhacir E. S. , Yavuz Özalp A. Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2016; 17(2): 220-230.
IEEE E. S. Arslan Muhacir and A. Yavuz Özalp , "Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 17, no. 2, pp. 220-230, Nov. 2016, doi:10.17474/acuofd.17110
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.