Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Examination of the budgets used to financing of Turkey’s forestry sector on basis of the General Directorate of Forestry

Year 2019, Volume 20, Issue 2, 254 - 261, 15.09.2019
https://doi.org/10.17474/artvinofd.536590

Abstract

Financing is required for forestry activities such as the protection against all kinds of pests, forest fires and illegal interventions, establishment, development, maintenance, rehabilitation and rejuvenation of forests through sowing or planting and versatile and continuous utilization of forests. Forests also provide some economic benefits that do not directly lead to income. Calculation of the market value of the benefits provided by the ecological, social and protective functions of forests is very difficult. For these reasons, the financing of forestry is being tried to be carried out with the shares allocated from the budgetary sources. The purpose of this study to determine the necessity of the budgets used on the basis of General Directorate of Forestry (GDF), calculation of the share of these budgets in GDF financing with the help of percentage solutions and evaluation of the effect of production of goods and services of these budgets. However, the revolving capital budget and special budget data for GDF 2013, 2014 and 2015 were used.

As a result of the percent analysis; according to the average of three years covering the working years; While the revolving capital budget (RCB), which processes according to business management and market requirements, created 51% of GDF total budget resources, special budget (SB) based on public administration and benefit constitutes 49% of its. The ratios of the RCB sub-items which gross sales, ordinary income and profits from other activities, and extraordinary income and profits, within the RCB total income were determined as 97.1%, 1.5% and 1.4%, respectively. The ratios of the SB sub-items which self-income and shares allocated from the general budget, within the SB total income were determined as 50.3 % and 49.7 %, respectively. With this study, it was suggested such as the shares transferred to the forestry sector from the general budget should be increased in order to ensure the economic sustainability of the forestry sector.

References

  • Başar M, Tosunoğlu Ş, Kılıçaslan Y, (2009) Türkiye’de orman döner sermaye işletmelerinin etkinlik analizi: sorunlar, çözümler ve politika önerileri. Tübitak, Proje Nu:107K552, Ankara.Çağlar Y, (1989) Asal orman ürünlerinde maliyet sorunu, Milli Prodüktivite Merkezi, Yayın No: 374, ISBN 975-440-033-X, 84s.Daşdemir İ, (2011) Ormancılık işletme ekonomisi. Sürat Matbaası, 407s, Bartın. DPT, (2001) VIII. Beş yıllık kalkınma planı ormancılık özel ihtisas komisyon raporu. Yayın No: DPT: 2531-ÖİK: 547, Ankara.Kartal A, Gündüz E H, Sevim A, (2013) Maliyet yönetimi. T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, No: 3034, Eskişehir.OGM, (2012) Stratejik plan. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.OGM, (2013a) Orman Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu, Ankara.OGM, (2013b) Döner sermaye bütçesi ayrıntılı mizanı. Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Ankara.OGM, (2014a) Orman Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu, Ankara.OGM, (2014b) Döner sermaye bütçesi ayrıntılı mizanı. Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Ankara.OGM, (2015a) Orman Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu, Ankara.OGM, (2015b) Döner sermaye bütçesi ayrıntılı mizanı. Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Ankara.Ok K, Kaya G, Güneş Y, Koçer S, Kayacan B, Eker Ö, Çağdaş B, Koşdemir Z, Yılmaz E, Bakır B, Turhan Ü, (2013) Birleşmiş Milletler Orman Formu 10. Oturumu (UNFF 10) İçin Ormancılığın Finansmanı Raporu. 43s, İstanbul,Tosunoğlu Ş, Başar M, Kılıçaslan Y, (2009) Sürdürülebilir ormancılık faaliyetlerinin finansmanı. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir, 17-19s.Türker A, (2015) Türkiye’de ormancılık örgütündeki döner sermayeli işletmelerin bütçesi ve muhasebe sistemi. IV. Ormancılıkta Sosyo-ekonomik Sorunlar Kongresi, Trabzon, 425-433s.Türker M F, (2013) Ormancılık işletme ekonomisi. Celepler Matbaası, 2. Baskı, 287s, Trabzon. URL-1, (2003) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Erişim 11.08.2016.URL-2, (2013) http://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDuyurular.aspx?l=bab5d875-bc9e-415b-99c6-f5088acdaf36&i=193, OGM Detaylı Hesap Planı. Erişim 02.05.2016.Zeisel H, 81982) Sosyal araştırmalarda sayısal anlatım. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, No: 12, 220s, Ankara.

Türkiye ormancılık sektörünün finansmanında kullanılan bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü özelinde irdelenmesi

Year 2019, Volume 20, Issue 2, 254 - 261, 15.09.2019
https://doi.org/10.17474/artvinofd.536590

Abstract

Ormanların ekim ya da dikim yoluyla tesis edilmesi, her türlü zararlılara, orman yangınlarına ve yasa dışı müdahalelere karşı korunması, geliştirilmesi, bakımı, ıslahı, gençleştirilmesi ve ormanlardan çok yönlü ve sürekli olarak faydalanılması gibi ormancılık faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için finasman gerekli olmaktadır. Ormanlar ekonomik olarak doğrudan gelir sağlamayan birtakım faydalar da sağlamaktadır. Ormanların ekolojik, sosyal ve koruyucu fonksiyonlarının sağladığı faydaların pazar değerinin hesaplanması oldukça zordur. Bu nedenlerle ormancılığın finansmanı bütçe kaynaklarından ayrılan paylarla da yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu çalışma ile, Orman Genel Müdürlüğü(OGM) temelinde kullanılan bütçelerin gereği ve bu bütçelerin OGM finansmanındaki paylarının yüzde çözümlemeleri yardımıyla hesaplanması ve mal ve hizmet üretimindeki etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, çalışmada OGM 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait döner sermaye bütçesi ve özel bütçe verileri kullanılmıştır.

Yapılan yüzde çözümlemeleri neticesinde; çalışma yıllarını kapsayan üç yılın ortalamasına göre; OGM toplam bütçe kaynağının % 51’ini işletme yönetimi ve pazar gereklerine göre işleyen döner sermaye bütçesi(DSB) oluştururken, % 49’unu ise kamu yönetimi ve yararını esas alan özel bütçenin(ÖB) oluşturduğu görülmüştür.  Çalışma yıllarının ortalamasına göre; OGM bütçe kaynağının çoğunluklu kısmını oluşturan döner sermaye bütçesini oluşturan; brüt satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ve olağan dışı gelir ve karlar alt kalemlerin DSB toplam geliri içindeki ağırlıkları sırasıyla % 97.1, %1.5 ve %1.4 olarak belirlenmiştir. Bunun yanında, özel bütçeyi oluşturan öz gelirler ve genel bütçeden ayrılan paylar alt kalemlerinin ÖB toplam geliri içindeki ağırlıkları sırasıyla% 50.3 ve % 49.7 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma ile ormancılık sektörünün ekonomik sürekliliğini sağlayabilmesi noktasında ormancılık sektörüne genel bütçeden aktarılan payların artması gerekmekte gibi öneriler getirilmiştir.

References

  • Başar M, Tosunoğlu Ş, Kılıçaslan Y, (2009) Türkiye’de orman döner sermaye işletmelerinin etkinlik analizi: sorunlar, çözümler ve politika önerileri. Tübitak, Proje Nu:107K552, Ankara.Çağlar Y, (1989) Asal orman ürünlerinde maliyet sorunu, Milli Prodüktivite Merkezi, Yayın No: 374, ISBN 975-440-033-X, 84s.Daşdemir İ, (2011) Ormancılık işletme ekonomisi. Sürat Matbaası, 407s, Bartın. DPT, (2001) VIII. Beş yıllık kalkınma planı ormancılık özel ihtisas komisyon raporu. Yayın No: DPT: 2531-ÖİK: 547, Ankara.Kartal A, Gündüz E H, Sevim A, (2013) Maliyet yönetimi. T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, No: 3034, Eskişehir.OGM, (2012) Stratejik plan. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.OGM, (2013a) Orman Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu, Ankara.OGM, (2013b) Döner sermaye bütçesi ayrıntılı mizanı. Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Ankara.OGM, (2014a) Orman Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu, Ankara.OGM, (2014b) Döner sermaye bütçesi ayrıntılı mizanı. Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Ankara.OGM, (2015a) Orman Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu, Ankara.OGM, (2015b) Döner sermaye bütçesi ayrıntılı mizanı. Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Ankara.Ok K, Kaya G, Güneş Y, Koçer S, Kayacan B, Eker Ö, Çağdaş B, Koşdemir Z, Yılmaz E, Bakır B, Turhan Ü, (2013) Birleşmiş Milletler Orman Formu 10. Oturumu (UNFF 10) İçin Ormancılığın Finansmanı Raporu. 43s, İstanbul,Tosunoğlu Ş, Başar M, Kılıçaslan Y, (2009) Sürdürülebilir ormancılık faaliyetlerinin finansmanı. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir, 17-19s.Türker A, (2015) Türkiye’de ormancılık örgütündeki döner sermayeli işletmelerin bütçesi ve muhasebe sistemi. IV. Ormancılıkta Sosyo-ekonomik Sorunlar Kongresi, Trabzon, 425-433s.Türker M F, (2013) Ormancılık işletme ekonomisi. Celepler Matbaası, 2. Baskı, 287s, Trabzon. URL-1, (2003) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Erişim 11.08.2016.URL-2, (2013) http://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDuyurular.aspx?l=bab5d875-bc9e-415b-99c6-f5088acdaf36&i=193, OGM Detaylı Hesap Planı. Erişim 02.05.2016.Zeisel H, 81982) Sosyal araştırmalarda sayısal anlatım. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, No: 12, 220s, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Forestry
Published Date Eylül
Journal Section Research Article
Authors

Emine Nur YEŞİLYURT (Primary Author)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7626-5780
Türkiye


Mustafa Fehmi TÜRKER
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9077-8657
Türkiye

Publication Date September 15, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 20, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { artvinofd536590, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {254 - 261}, doi = {10.17474/artvinofd.536590}, title = {Türkiye ormancılık sektörünün finansmanında kullanılan bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü özelinde irdelenmesi}, key = {cite}, author = {Yeşilyurt, Emine Nur and Türker, Mustafa Fehmi} }
APA Yeşilyurt, E. N. & Türker, M. F. (2019). Türkiye ormancılık sektörünün finansmanında kullanılan bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü özelinde irdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 254-261 . DOI: 10.17474/artvinofd.536590
MLA Yeşilyurt, E. N. , Türker, M. F. "Türkiye ormancılık sektörünün finansmanında kullanılan bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü özelinde irdelenmesi" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 254-261 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/45267/536590>
Chicago Yeşilyurt, E. N. , Türker, M. F. "Türkiye ormancılık sektörünün finansmanında kullanılan bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü özelinde irdelenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 254-261
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ormancılık sektörünün finansmanında kullanılan bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü özelinde irdelenmesi AU - Emine Nur Yeşilyurt , Mustafa Fehmi Türker Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.536590 DO - 10.17474/artvinofd.536590 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 254 EP - 261 VL - 20 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.536590 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.536590 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Türkiye ormancılık sektörünün finansmanında kullanılan bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü özelinde irdelenmesi %A Emine Nur Yeşilyurt , Mustafa Fehmi Türker %T Türkiye ormancılık sektörünün finansmanında kullanılan bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü özelinde irdelenmesi %D 2019 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 20 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.536590 %U 10.17474/artvinofd.536590
ISNAD Yeşilyurt, Emine Nur , Türker, Mustafa Fehmi . "Türkiye ormancılık sektörünün finansmanında kullanılan bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü özelinde irdelenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 / 2 (September 2019): 254-261 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.536590
AMA Yeşilyurt E. N. , Türker M. F. Türkiye ormancılık sektörünün finansmanında kullanılan bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü özelinde irdelenmesi. ACUJFF. 2019; 20(2): 254-261.
Vancouver Yeşilyurt E. N. , Türker M. F. Türkiye ormancılık sektörünün finansmanında kullanılan bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü özelinde irdelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 20(2): 254-261.
IEEE E. N. Yeşilyurt and M. F. Türker , "Türkiye ormancılık sektörünün finansmanında kullanılan bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü özelinde irdelenmesi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 20, no. 2, pp. 254-261, Sep. 2019, doi:10.17474/artvinofd.536590
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.