Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ekolojik temelli bir rekreasyon turizm yeşilyolu planlaması: Erzincan Ekşisu Sazlığı – Altıntepe ve Saztepe Höyükleri güzergahı örneği

Year 2020, Volume 21, Issue 1, 110 - 123, 15.03.2020
https://doi.org/10.17474/artvinofd.626633

Abstract

Günümüzdeki kontrolsüz nüfus artışı, çarpık kentleşme ve teknolojik gelişmeler gibi pek çok durum peyzaj sisteminde kopmalar meydan getirmektedir. Bu kopmaların önüne ancak oluşturulan bağlantılarla geçilebilmektedir. Koridorlar peyzaj parçalarını birbirine bağlar, küçülüp yok olmasını engeller, canlı yaşamının devamlılığı için alanlar oluşturur. Koridor sistemleri sadece ekolojik amaçlar için değil, kültürel/tarihi ve rekreasyonel kullanımlar için planlanırlar. Bu çalışmada; Erzincan ili Merkez ve Üzümlü ilçe sınırları içerisinde bulunan Ekşisu Sazlıklarını ve çevresindeki tarihi höyükleri içine alan koridorun ekolojik temele dayanan bir rekreasyon turizm yeşilyolu olabilirliği incelenmiştir. Bu bağlamda Ekşisu Sazlıklarını, tarihi höyükleri, çevredeki bazı kırsal yerleşimleri ve rekreasyon alanlarını içine alan bir sınır oluşturulmuştur. Bu sınır dahilinde alanın CBS ortamında haritaları oluşturulmuş ve mevcut durum analizi yapılmıştır. Ardından, kent içinde 200 kişi üzerinde gerçekleştirilen bir anket çalışması sonucunda çalışma alanı sınırları içerisindeki koridorun ekolojik temelli bir rekreasyon turizm yeşilyolu olarak planlanması yönünde öneri alan kullanım kararları verilmiştir. Gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda kent halkının %19.7’nin piknik alanlarının arttırılmasını, %17’si seyir noktaları yapılmasını, %16.8’inin kaplıcaların tesislere dönüştürülmesini istedikleri; öğrencilerin ise %18.9’unun piknik alanlarının arttırılmasını, %16.2’si gölette rekreatif faaliyetlere yer verilmesini,%15.5’inin seyir noktaları yapılmasını istedikleri bulunmuştur. Ayrıca anket sonuçlarına göre kent halkının %51.6’sının, öğrencilerin ise %10.3’ünün Altıntepe'den haberdar oldukları, kent halkının %5.4’ünün, öğrencilerin ise %8.4’ünün Altıntepe'yi ziyaret ettikleri görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen veriler, uygunluğu incelenen yeşilyol planlamasının gerekliliğini desteklemektedir. 

References

 • 1. Ahern J. (1995). Greenways as a planning strategy. Landscape and Urban Planning, 33(13)-155.
 • 2. Akkan, E. (1964). Erzincan ovası ve çevresinin jeomorfolojisi. Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • 3. ODM. (2012). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Yönetim Planı Projesi Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Alt Projesi. Erzincan.
 • 4. Arslan, M., Barış, E., Erdoğan E. ve Dilaver, Z. (2004). Yeşil Yol Planlaması: Ankara Örneği, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Ankara.
 • 5. Hepcan, Ç. C. (2008). Doğa korumada sürdürülebilir bir yaklaşım, ekolojik ağların belirlenmesi ve planlanması: Çeşme-Urla Yarımadası örneği. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.
 • 6. Deniz, B., Küçükerbaş, E. V., & Tunçay, H. E. (2006). Peyzaj Ekolojisine Genel Bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2), 5-18.
 • 7. Eckbo G. (1964). Begin at the beginning, urban landscape design. New York (NY): McGraw Hill Book Company.
 • 8. Filink C. A, Searns R. M. (1993). Greenways: a guide to planning, design and development. Washington (DC): Island Press.
 • 9. Kurdoğlu B. Ç. (2009). Yeşilyolların doğa koruma ve sürdürülebilirlik kapsamında irdelenmesi. İÜ Orman Fakültesi Dergisi. 59(27)-41.
 • 10. Kurdoğlu B. Ç. (2005). Trabzon- Gümüşhane eski devlet karayolu’na ait Hamsiköy Zigana köy güzergahı’nın yeşilyol olarak planlanması üzerine bir araştırma. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • 11. Little CE. (1995). Greenways for America. London: The Johns Hopkins Press Ltd.
 • 12. Özcan A. M, Özmen M. (2008). Ekşisu Sazlığı sulak alan hidrolojik etüt raporu. Erzincan: DSİ VIII. Bölge Müdürlüğü.
 • 13. Özhatay N. (2006). Türkiye’nin BTC boru hattı boyunca önemli bitki alanları. İstanbul: BTC Şirketi.
 • 14. Pekin U. (2007). Kentsel akarsu koridorlarının geliştirilmesi ve Ankara Çayı kavramsal yeşil yol planı, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • 15. Salıcı A. (2009). Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun aksında Seyhan Nehrinin yeşil koridor potansiyelinin araştırılması. Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • 16. Searns RM. (1995). The evolution of greenways as an adaptive urban landscape form. Landscape and Urban Planning, 33(1-3):65-80.
 • 17. Sunkar, M. ve Taşkıran, P. (2011). Ekşisu Sazlığı (Erzincan) Oluşumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Haziran, Kırşehir, II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi Sözlü Bildiri Kitabı:229-237.
 • 18. Şat Özel A. 2016. Photo archive.
 • 19. URL-8, https://earth.google.com. 03 Mart 2016.
 • 20. Vasconcelos, S. (2006). http://www.ece.aucland.ac.nz/~sinnen/Vasconcelos Silva2006.pdf.
 • 21. Yılmaz M, Çiçek E. (2003). Yüzeysel su kaynakları çevresin)de ormancılık etkinlikleri. İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 52-53(2):1-2.

An ecologically based recreation tourism greenway planning: Erzincan Eksisu Reeds – Altintepe and Saztepe Tumuluses route

Year 2020, Volume 21, Issue 1, 110 - 123, 15.03.2020
https://doi.org/10.17474/artvinofd.626633

Abstract

Today’s uncontrolled increase in population, irregular urbanization, and technological development screate disconnections in the landscape system. These fragmentations can only be avoided by establishing links. Corridors connect parts of landscape, prevent the landscape parts’ destruction, and create spaces for the continuity of life. Corridor systems are planned not only for ecological but also cultural, historic and recreational usage. In this study, Eksisu Reeds which is located in Üzümlü, Erzincan, and it’s around corridor which covering the historic tumuluses, recreation tourism greenway feasibility which based on ecological basis was investigated. Which included in this context a limit has been established. Within this limit, maps were formed in GIS and current situation analysis was conducted. Then, a survey was conducted with 200 people in the city and as a result of survey, landuse decisions suggested this corridor within the working limits can be planned as an ecologically based recreation tourism greenway. Results showed that, 19.7% of people who live in the city would like to increase picnic areas, 17% would like to have navigation points and 16.8% would like to transform spas into resorts. 18.9% of students would like to increase the number of picnic areas, 16.2% would like to see recreative activities in the pond and 15.5% would like to have navigation points. 51.6% of people who live in the city and 8.4% of students have visited Altıntepe. The greenway planning necessity which examined in this research is supported by the obtained data.

References

 • 1. Ahern J. (1995). Greenways as a planning strategy. Landscape and Urban Planning, 33(13)-155.
 • 2. Akkan, E. (1964). Erzincan ovası ve çevresinin jeomorfolojisi. Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • 3. ODM. (2012). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Yönetim Planı Projesi Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Alt Projesi. Erzincan.
 • 4. Arslan, M., Barış, E., Erdoğan E. ve Dilaver, Z. (2004). Yeşil Yol Planlaması: Ankara Örneği, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Ankara.
 • 5. Hepcan, Ç. C. (2008). Doğa korumada sürdürülebilir bir yaklaşım, ekolojik ağların belirlenmesi ve planlanması: Çeşme-Urla Yarımadası örneği. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.
 • 6. Deniz, B., Küçükerbaş, E. V., & Tunçay, H. E. (2006). Peyzaj Ekolojisine Genel Bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2), 5-18.
 • 7. Eckbo G. (1964). Begin at the beginning, urban landscape design. New York (NY): McGraw Hill Book Company.
 • 8. Filink C. A, Searns R. M. (1993). Greenways: a guide to planning, design and development. Washington (DC): Island Press.
 • 9. Kurdoğlu B. Ç. (2009). Yeşilyolların doğa koruma ve sürdürülebilirlik kapsamında irdelenmesi. İÜ Orman Fakültesi Dergisi. 59(27)-41.
 • 10. Kurdoğlu B. Ç. (2005). Trabzon- Gümüşhane eski devlet karayolu’na ait Hamsiköy Zigana köy güzergahı’nın yeşilyol olarak planlanması üzerine bir araştırma. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • 11. Little CE. (1995). Greenways for America. London: The Johns Hopkins Press Ltd.
 • 12. Özcan A. M, Özmen M. (2008). Ekşisu Sazlığı sulak alan hidrolojik etüt raporu. Erzincan: DSİ VIII. Bölge Müdürlüğü.
 • 13. Özhatay N. (2006). Türkiye’nin BTC boru hattı boyunca önemli bitki alanları. İstanbul: BTC Şirketi.
 • 14. Pekin U. (2007). Kentsel akarsu koridorlarının geliştirilmesi ve Ankara Çayı kavramsal yeşil yol planı, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • 15. Salıcı A. (2009). Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun aksında Seyhan Nehrinin yeşil koridor potansiyelinin araştırılması. Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • 16. Searns RM. (1995). The evolution of greenways as an adaptive urban landscape form. Landscape and Urban Planning, 33(1-3):65-80.
 • 17. Sunkar, M. ve Taşkıran, P. (2011). Ekşisu Sazlığı (Erzincan) Oluşumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Haziran, Kırşehir, II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi Sözlü Bildiri Kitabı:229-237.
 • 18. Şat Özel A. 2016. Photo archive.
 • 19. URL-8, https://earth.google.com. 03 Mart 2016.
 • 20. Vasconcelos, S. (2006). http://www.ece.aucland.ac.nz/~sinnen/Vasconcelos Silva2006.pdf.
 • 21. Yılmaz M, Çiçek E. (2003). Yüzeysel su kaynakları çevresin)de ormancılık etkinlikleri. İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 52-53(2):1-2.

Details

Primary Language English
Subjects Architecture
Published Date Mart
Journal Section Research Article
Authors

Banu Çiçek KURDOĞLU (Primary Author)
KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY, FACULTY OF FOREST
0000-0003-4683-8581
Türkiye


Aslı ŞAT ÖZEL This is me
0000-0001-6105-3294

Publication Date March 15, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 21, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { artvinofd626633, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {110 - 123}, doi = {10.17474/artvinofd.626633}, title = {An ecologically based recreation tourism greenway planning: Erzincan Eksisu Reeds – Altintepe and Saztepe Tumuluses route}, key = {cite}, author = {Kurdoğlu, Banu Çiçek and Şat Özel, Aslı} }
APA Kurdoğlu, B. Ç. & Şat Özel, A. (2020). An ecologically based recreation tourism greenway planning: Erzincan Eksisu Reeds – Altintepe and Saztepe Tumuluses route . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 110-123 . DOI: 10.17474/artvinofd.626633
MLA Kurdoğlu, B. Ç. , Şat Özel, A. "An ecologically based recreation tourism greenway planning: Erzincan Eksisu Reeds – Altintepe and Saztepe Tumuluses route" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 110-123 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/50208/626633>
Chicago Kurdoğlu, B. Ç. , Şat Özel, A. "An ecologically based recreation tourism greenway planning: Erzincan Eksisu Reeds – Altintepe and Saztepe Tumuluses route". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 110-123
RIS TY - JOUR T1 - An ecologically based recreation tourism greenway planning: Erzincan Eksisu Reeds – Altintepe and Saztepe Tumuluses route AU - Banu Çiçek Kurdoğlu , Aslı Şat Özel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.626633 DO - 10.17474/artvinofd.626633 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 123 VL - 21 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.626633 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.626633 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty An ecologically based recreation tourism greenway planning: Erzincan Eksisu Reeds – Altintepe and Saztepe Tumuluses route %A Banu Çiçek Kurdoğlu , Aslı Şat Özel %T An ecologically based recreation tourism greenway planning: Erzincan Eksisu Reeds – Altintepe and Saztepe Tumuluses route %D 2020 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 21 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.626633 %U 10.17474/artvinofd.626633
ISNAD Kurdoğlu, Banu Çiçek , Şat Özel, Aslı . "An ecologically based recreation tourism greenway planning: Erzincan Eksisu Reeds – Altintepe and Saztepe Tumuluses route". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 / 1 (March 2020): 110-123 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.626633
AMA Kurdoğlu B. Ç. , Şat Özel A. An ecologically based recreation tourism greenway planning: Erzincan Eksisu Reeds – Altintepe and Saztepe Tumuluses route. ACUJFF. 2020; 21(1): 110-123.
Vancouver Kurdoğlu B. Ç. , Şat Özel A. An ecologically based recreation tourism greenway planning: Erzincan Eksisu Reeds – Altintepe and Saztepe Tumuluses route. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2020; 21(1): 110-123.
IEEE B. Ç. Kurdoğlu and A. Şat Özel , "An ecologically based recreation tourism greenway planning: Erzincan Eksisu Reeds – Altintepe and Saztepe Tumuluses route", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 21, no. 1, pp. 110-123, Mar. 2020, doi:10.17474/artvinofd.626633
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.