Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi

Year 2020, Volume 21, Issue 2, 284 - 291, 15.09.2020
https://doi.org/10.17474/artvinofd.732808

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Burdur kenti açık-yeşil alanlarının mevcut durumunu incelemek, yeterlilikleri ve işlevsel niteliklerini tespit etmektir. Bu amaçla, açık-yeşil alanlardan meydanlar, parklar, çocuk oyun alanları, spor alanları, okul bahçeleri, resmi kuruluşlar, mezarlıklar, pazaryerleri ile yollar, yaya yolları, refüj ve bulvarlar incelenmiştir. Burdur kentinde kişi başına 8,4 m2 açık-yeşil alan düştüğü ve bu alanın yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın bulguları bütün olarak düşünüldüğünde, Burdur kenti mevcut açık-yeşil alanlarının gelişigüzel bir dağılıma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, kentte yer alan açık-yeşil alanların bitkilerinin estetik ve işlevsel özellikleri açısından kent insanının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmadığı, bitkisel tasarımın yetersiz olduğu ve kullanılan bitki türlerinin mekanın kalitesini artırmada yeterli olmadığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, Burdur kentini modern, yaşanabilir ve kaliteli bir mekan haline getirmek için, açık-yeşil alanları nitelik ve nicelik yönünden konunun uzmanları tarafından planlanması ve tasarlanması uygun olacaktır.

References

 • Akbulut ÇD (2007) Aksaray kenti açık-yeşil alanların nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya, 210 s.
 • Akbulut ÇD, Önder S (2011) Kentsel açık-yeşil alanlarda kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi; Aksaray kenti örneği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimler Dergisi, 25 (2): 93-100.
 • Anonim (2019a) Çevre durum raporu. Burdur Belediyesi İmar Müdürlüğü, Burdur.
 • Anonim (2019b) Resmi kayıtlar. Burdur Belediyesi, Burdur.
 • Anonim (2019c) 2019 yılı spor alanları raporu. Burdur Belediyesi Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Burdur.
 • Anonim (2019d) 2019 yılı okul-öğrenci sayıları raporu. Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Burdur.
 • Atabeyoğlu Ö, bulut Y (2012) Ordu kenti mevcut yeşil alanlarının değerlendirilmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 1 (2): 67-76.
 • İnceoğlu M, Aytuğ A (2009) Kentsel mekanda kalite kavramı. MEGARON, 4 (3): 131-146.
 • Doğan M (2019) Ankara İli Gölbaşı İlçesi’nin açık yeşil alan yeterliliği üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 84 s.
 • Eminağaoğlu Z, Yavuz A (2005) Artvin kent dokusunda yeşil alan incelemesi. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 6 (1-2): 191-202.
 • Eroğlu E, Acar C, Aktaş E (2016) Kentsel açık ve yeşil alanlara yeni bir soluk; Ordu şehir ormanı ve botanik parkı peyzaj proje çalışması. ARTİUM, 4 (2): 30-42.
 • Gül A, Küçük V (2001) Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı 2, 27-48.
 • Kömür Ardalı Z (2018) Beylikdüzü ilçesi açık yeşil alan sisteminin mevcut durumunun değerlendirilmesi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ, 151 s.
 • Menteşe S, Böbrek O, Çakmak F (2018) Turgutlu’da (Manisa) açık-yeşil alanların değerlendirilmesi. TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Ankara.
 • Menteşe S (2019) Bilecik şehir merkezinde kentsel açık-yeşil alanların değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi 6 (33): 373-379.
 • Olgun R, Yılmaz T (2019) Kentsel yeşil alan varlığının Niğde kenti örneğinde değerlendirilmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, 32 (1): 11-20.
 • Önder S, Polat AT (2012) Kentsel açık-yeşil alanların kent yaşamındaki yeri ve önemi. Kentsel Peyzaj Alanlarının Oluşumu ve Bakım Esasları Semineri, 19 Mayıs 2012, Konya.
 • Öztürk Levend T, Önder S (2009) İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi açık-yeşil alanlarının değerlendirilmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimler Dergisi, 23 (48): 1-12.
 • Rakhshandehroo M, Mohdyusof MJ, Tahırholder OM, Yunos MYM (2015) The socialbenefits of urban open green spaces: a literature review. Management Research and Practice 7 (4): 60-71.
 • Rostami R, Lamit H, Khoshnava SM, Rostami R (2013) Urban green spaces and city sustainability. Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 15 (2): 441-446.
 • Şengün MT, Üstündağ Ö (2009) Elazığ şehir merkezinde yeşil alan kullanımlarının dağılımına coğrafi bir bakış. Doğu Coğrafya Dergisi, 14 (22): 45-68.
 • Tepe AC (2018) Açık ve Yeşil Alanların Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi: Sancaktepe Örneği, Doktora Tezi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.
 • TÜİK (2019) http:// http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 08.05.2019)
 • Uzun G (1990) Kentsel rekreasyon alan planlaması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:48, Adana.
 • Ülger FN, Önder S (2006) Kayseri kenti açık- yeşil alanlarının nitelik ve nicelik açısından irdelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (38): 108-118.
 • Yenice MS (2012) Kentsel yeşil alanlar için mekânsal yeterlilik ve erişebilirlik analizi; Burdur örneği, Türkiye. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 13: 41-47.
 • Yenice MS (2013) İlköğretim okulları için mekânsal yeterlilik analizi; Burdur örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3): 430-439.
 • Yücedağ C, Kaya LG, Ulu A (2017) Burdur kenti toplu konut ve site alanlarının peyzaj tasarım yeterliliğinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (2): 114-122.
 • Yücesu Ö, Korkut A, Kiper T (2017) Kırklareli kent merkezinin açık ve yeşil alanların analizi ve bir sistem önerisi. ARTİUM, 5 (2): 22-37.

Identification of open-green lands’ potential in Burdur city, Turkey

Year 2020, Volume 21, Issue 2, 284 - 291, 15.09.2020
https://doi.org/10.17474/artvinofd.732808

Abstract

The aim of this study is to examine the current state of the open-green lands of Burdur city, and to determine their competencies and functional qualities. For this purpose, squares, parks, playgrounds, sport fields, school gardens, public institutions, cemeteries, marketplaces and roads, pedestrian paths, refuges and boulevards of open-green lands were examined. It was determined that there was 8.4 m2 open-green land per capita in Burdur city and this land is inadequate. As considered the findings of the present study as whole, it was found out that the existing open-green lands of Burdur city had a haphazard distribution. In addition, it was observed that the plants of the open-green lands in the city were not enough to meet the needs of the urban people in terms of their aesthetic and functional characteristics, plant design was insufficient and the plant species used were not sufficient to increase the quality of the space. As a result, in order to make the city of Burdur a modern, livable and quality place, it would be suitable to be planned and designed the open-green lands by the related experts in terms of quality and quantity.

References

 • Akbulut ÇD (2007) Aksaray kenti açık-yeşil alanların nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya, 210 s.
 • Akbulut ÇD, Önder S (2011) Kentsel açık-yeşil alanlarda kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi; Aksaray kenti örneği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimler Dergisi, 25 (2): 93-100.
 • Anonim (2019a) Çevre durum raporu. Burdur Belediyesi İmar Müdürlüğü, Burdur.
 • Anonim (2019b) Resmi kayıtlar. Burdur Belediyesi, Burdur.
 • Anonim (2019c) 2019 yılı spor alanları raporu. Burdur Belediyesi Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Burdur.
 • Anonim (2019d) 2019 yılı okul-öğrenci sayıları raporu. Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Burdur.
 • Atabeyoğlu Ö, bulut Y (2012) Ordu kenti mevcut yeşil alanlarının değerlendirilmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 1 (2): 67-76.
 • İnceoğlu M, Aytuğ A (2009) Kentsel mekanda kalite kavramı. MEGARON, 4 (3): 131-146.
 • Doğan M (2019) Ankara İli Gölbaşı İlçesi’nin açık yeşil alan yeterliliği üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 84 s.
 • Eminağaoğlu Z, Yavuz A (2005) Artvin kent dokusunda yeşil alan incelemesi. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 6 (1-2): 191-202.
 • Eroğlu E, Acar C, Aktaş E (2016) Kentsel açık ve yeşil alanlara yeni bir soluk; Ordu şehir ormanı ve botanik parkı peyzaj proje çalışması. ARTİUM, 4 (2): 30-42.
 • Gül A, Küçük V (2001) Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı 2, 27-48.
 • Kömür Ardalı Z (2018) Beylikdüzü ilçesi açık yeşil alan sisteminin mevcut durumunun değerlendirilmesi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ, 151 s.
 • Menteşe S, Böbrek O, Çakmak F (2018) Turgutlu’da (Manisa) açık-yeşil alanların değerlendirilmesi. TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Ankara.
 • Menteşe S (2019) Bilecik şehir merkezinde kentsel açık-yeşil alanların değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi 6 (33): 373-379.
 • Olgun R, Yılmaz T (2019) Kentsel yeşil alan varlığının Niğde kenti örneğinde değerlendirilmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, 32 (1): 11-20.
 • Önder S, Polat AT (2012) Kentsel açık-yeşil alanların kent yaşamındaki yeri ve önemi. Kentsel Peyzaj Alanlarının Oluşumu ve Bakım Esasları Semineri, 19 Mayıs 2012, Konya.
 • Öztürk Levend T, Önder S (2009) İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi açık-yeşil alanlarının değerlendirilmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimler Dergisi, 23 (48): 1-12.
 • Rakhshandehroo M, Mohdyusof MJ, Tahırholder OM, Yunos MYM (2015) The socialbenefits of urban open green spaces: a literature review. Management Research and Practice 7 (4): 60-71.
 • Rostami R, Lamit H, Khoshnava SM, Rostami R (2013) Urban green spaces and city sustainability. Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 15 (2): 441-446.
 • Şengün MT, Üstündağ Ö (2009) Elazığ şehir merkezinde yeşil alan kullanımlarının dağılımına coğrafi bir bakış. Doğu Coğrafya Dergisi, 14 (22): 45-68.
 • Tepe AC (2018) Açık ve Yeşil Alanların Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi: Sancaktepe Örneği, Doktora Tezi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.
 • TÜİK (2019) http:// http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 08.05.2019)
 • Uzun G (1990) Kentsel rekreasyon alan planlaması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:48, Adana.
 • Ülger FN, Önder S (2006) Kayseri kenti açık- yeşil alanlarının nitelik ve nicelik açısından irdelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (38): 108-118.
 • Yenice MS (2012) Kentsel yeşil alanlar için mekânsal yeterlilik ve erişebilirlik analizi; Burdur örneği, Türkiye. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 13: 41-47.
 • Yenice MS (2013) İlköğretim okulları için mekânsal yeterlilik analizi; Burdur örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3): 430-439.
 • Yücedağ C, Kaya LG, Ulu A (2017) Burdur kenti toplu konut ve site alanlarının peyzaj tasarım yeterliliğinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (2): 114-122.
 • Yücesu Ö, Korkut A, Kiper T (2017) Kırklareli kent merkezinin açık ve yeşil alanların analizi ve bir sistem önerisi. ARTİUM, 5 (2): 22-37.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Research Article
Authors

Altunay ULU AKŞİT This is me
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
0000-0002-4852-9945
Türkiye


Cengiz YÜCEDAĞ (Primary Author)
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
0000-0002-5360-4241
Türkiye


Latif Gürkan KAYA
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
0000-0001-8033-1480
Türkiye


Hüseyin Samet AŞIKKUTLU
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
0000-0002-3518-7202
Türkiye

Thanks Bu çalışma, Açık-Yeşil Alanların Nitelik ve Nicelik Yönünden İncelenmesi: Burdur Kent Merkezi Örneği” başlıklı yüksek lisans tezi verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Yüksek lisans tezine katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet TOPAY’a teşekkür ederiz.
Publication Date September 15, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 21, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { artvinofd732808, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2020}, volume = {21}, number = {2}, pages = {284 - 291}, doi = {10.17474/artvinofd.732808}, title = {Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Ulu Akşit, Altunay and Yücedağ, Cengiz and Kaya, Latif Gürkan and Aşıkkutlu, Hüseyin Samet} }
APA Ulu Akşit, A. , Yücedağ, C. , Kaya, L. G. & Aşıkkutlu, H. S. (2020). Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 284-291 . DOI: 10.17474/artvinofd.732808
MLA Ulu Akşit, A. , Yücedağ, C. , Kaya, L. G. , Aşıkkutlu, H. S. "Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 284-291 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/54132/732808>
Chicago Ulu Akşit, A. , Yücedağ, C. , Kaya, L. G. , Aşıkkutlu, H. S. "Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 284-291
RIS TY - JOUR T1 - Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi AU - Altunay Ulu Akşit , Cengiz Yücedağ , Latif Gürkan Kaya , Hüseyin Samet Aşıkkutlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.732808 DO - 10.17474/artvinofd.732808 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 284 EP - 291 VL - 21 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.732808 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.732808 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi %A Altunay Ulu Akşit , Cengiz Yücedağ , Latif Gürkan Kaya , Hüseyin Samet Aşıkkutlu %T Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi %D 2020 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 21 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.732808 %U 10.17474/artvinofd.732808
ISNAD Ulu Akşit, Altunay , Yücedağ, Cengiz , Kaya, Latif Gürkan , Aşıkkutlu, Hüseyin Samet . "Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 / 2 (September 2020): 284-291 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.732808
AMA Ulu Akşit A. , Yücedağ C. , Kaya L. G. , Aşıkkutlu H. S. Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi. ACUJFF. 2020; 21(2): 284-291.
Vancouver Ulu Akşit A. , Yücedağ C. , Kaya L. G. , Aşıkkutlu H. S. Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2020; 21(2): 284-291.
IEEE A. Ulu Akşit , C. Yücedağ , L. G. Kaya and H. S. Aşıkkutlu , "Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 284-291, Sep. 2020, doi:10.17474/artvinofd.732808
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.