Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Amasya kenti turizm planlamasının GZFT analizi ile değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 22, Issue 1, 88 - 96, 12.05.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.844141

Abstract

Amasya kenti sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile turizm açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle kent merkezinde 1982 yılında 2634 sayılı ‘Turizmi Teşvik Yasası’ kapsamında koruma altına alınan tarihi doku ile kentin yakın çevresinde doğa turizmi, termal turizm yapılan alanlar bu zenginliğin en önemli parçalarını oluşturmaktadır. Ancak kentin turizm açısından sahip olduğu olumlu yönlerin yanında, kaynakların etkin kullanılmaması, tanıtımın yeterince yapılmaması ve turizm planlamasının olmaması gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bu çalışmada; Amasya kentinde gerçekleştirilen turizm potansiyelini belirleyerek kentin turizm alanında güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve karşı karşıya bulunduğu tehdit unsurlarını GZFT analizi ile ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle literatür taraması ile arazi çalışması yapılarak mevcut durum tespiti ve kentte gerçekleştirilen turizm türleri ortaya konulmuştur. Elde edilen bilgiler çerçevesinde, 4 sorudan oluşan GZFT (Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) anketi hazırlanmıştır. GZFT anketinin nesnel bir şekilde değerlendirilmesi için turizmle ilgili paydaşların (vali, rektör, çeşitli kamu kurumlarından temsilciler, otel işletmecileri, turizm derneği işletmecileri, turist rehberleri, mahalle muhtarları, serbest meslek çalışanları, akademisyenler) katılımıyla 26 Haziran 2018 tarihinde Büyük Amasya Oteli’nde ‘Amasya Kenti Peyzaj Bileşenlerinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi (AKPBTAD)’ çalıştayı gerçekleştirilmiştir. GZFT anketi toplam 95 uzman kişi ile yüz yüze görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir. GZFT anketi sorularına verilen cevapların frekans (yüzde) değerleri SPSS 16.0 programı kullanılarak hesaplanmıştır. Bulgular dâhilinde Amasya kentinin turizm planlaması açısından iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Aktan CC (1999) 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri (2), Stratejik Yönetim. TÜGİAD Yayını, İstanbul
 • Akça H (2006) Assessment of Rural Tourism in Turkey Using SWOT Analysis. Journal of Applied Sciences 6(13):2837-2839
 • Angelevska-Najdeska K, Rakicevik G (2012) Planning of sustainable tourism development. Procedia Social and Behavioral Sciences 44:210-220
 • Anonymous (2007) Amasya Belediyesi Stratejik Planı 2007-2011. Amasya
 • Anonymous (2008) Tarihin Tanığı Amasya. T. C. Amasya Valiliği Yayınları, Amasya
 • Anonymous (2010) Amasya Şehir Rehberi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Amasya
 • Anonymous (2015) Amasya Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019, Amasya
 • Arslan K (2005) Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel Planlama ve Bölgesel Planlama Ajansları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4(7):275-294
 • Australian Government (2004) Steps to Sustainable Tourism Planning a Sustainable Future for Tourism, Heritage and the Environment. Australia
 • Bahçe AS (2013) Alternatif Turizme Giriş. In: Bahçe AS, Yüksek G, Öney H, Çiçek D (ed) Alternatif Turizm. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp 2-25
 • Barın Penbecioğlu E (2012) Turizm Planlamasında Alternatif Bir Yaklaşım Katılımcı Turizm Planlaması: İzmir Dikili Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Örneği. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Ankara, 119 s
 • Batman O, Cömert T (2002) Türk Turizm Planlamasında Yaşanan Kronik Uygulama Sorunları. In: Bildiriler Kitabı II. Turizm Şurası. Ankara, pp 125-141
 • Bingöl Z (2007) Gelenekten Evrensele, Anadolu’da İnanç Turizmi. Detay Yayıncılık, Ankara
 • Çatal S (2010) Turizm Planlaması İçin Yeni Politikaların ve Stratejilerin Geliştirilmesi, Eğirdir İlçesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 155 s
 • ÇDP (2015) Amasya İli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Plan Açıklama Raporu, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Amasya. http://mpgm.csb.gov.tr/amasya-ili-1-100.000-olcekli-cevre-duzeni-plani-i-82301. Accessed 28 November 2018
 • Çubuk M (1995) Sürdürülebilir Turizm: Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım. In: Sürdürülebilir Turizm: Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım Kitabı Türkiye’de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Alanya, pp 478
 • Demircioğlu GA (19979 Turizm-Çevre Etkileşimi Bakımından Sürdürülebilir Turizm Planlaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi 12(2):137
 • Dinçer İ, Dinçer F (2006) Kütahya İlinin Ekonomik Gelişmesi, Kütahya İlinin Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi. İktisadi Araştırmalar Vakfı, Kütahya
 • European Agricultural Fund for Rural Development (2014) http://ugbukowinatatrzanska.pl/?strona,doc,pol,glowna_de,1538,0,2336,1,1538,ant.html. Accessed 28 November 2017
 • Farsari Y, Prastacos P (2004) GIS Application in the Planning and Management of Tourism. In: Lew AA, Hall CM, Williams AM (ed) A Companion to Tourism. Blackwell Publishing, UK, pp 596-607
 • Hazar A (2014) Rekreasyon ve Animasyon. Detay Yayıncılık, Ankara
 • Hunziker W, Krapf K (1942) Grundriss der Allgemeinen Fremdenverkehrslehre (The Outline of General Tourism Science). Polygraphischer Verlag Zürich
 • Inskeep E (1994) Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. John Wiley&Sons, New York
 • İçöz O, Var T, İlhan İ (2002) Turizm Planlaması ve Politikası. Turhan Kitabevi, Ankara
 • Kansız N, Kaya B, Akın Acuner Ş (2005) Artvin İli Swot (GZFT) Analizi. Milli Prodüktivite Merkezi, Artvin
 • Karaküçük S (2016) Rekreasyon Bilimi. Gazi Kitabevi, Ankara
 • Kuntay O (2004) Sürdürülebilir Turizm Planlaması. Alp Yayınevi, Ankara
 • Kurt Konakoğlu SS (2018) Katılımcı Turizm Planlaması Yaklaşımı ile Amasya Kent Örneğinde Mekânsal ve Senaryo Analizi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Trabzon, 284 s
 • Liu A, Wall G (2006) Planning Tourism Employment: A Developing Country Perspective. Tourism Management 27:159-170
 • Mercan ŞO (2010) Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Bölgesel Planlama ve Turistik Ürün Oluşumu: Altınoluk Örneği Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir, 163 s
 • Olalı H (1990) Turizm Politikası ve Planlaması. İşletme Fakültesi Yayını, No: 228, İstanbul
 • Özdemir G (2006) Resort Planlaması: Turizm Planlaması İçindeki Yeri ve Önemi. Journal of Yaşar University 1(3):239-253
 • Pearce D (1989) Tourism Development. New York, John Wiley&Sons
 • Pill C (1995) Sürdürülebilir Turizm Planlamasına Genel Bakış. In: Sürdürülebilir Turizm: Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım Kitabı Türkiye’de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Alanya, pp 57-60
 • UNWTO (2012) United Nation World Tourism Organization, http://www2.unwto.org/agora/some-points-domestic-tourism. Accessed 27 May 2018
 • URL-1 (2017) http://rekreasyon.org/turizmin-ozellikleri/. Accessed November 2017
 • URL-2 (2018) http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx. Accessed 1 June 2018
 • URL-3 (2018) http://www.solimarinternational.com/strategic-planning/tourism-master-plans. Accessed 7 February 2018
 • URL-4 (2018) https://www.slideshare.net/muzimohale1/tourism-master-plan-kzn. Accessed 7 February 2018
 • URL-5 (2018) http://www.amasya.gov.tr/cografi-konum. Accessed 19 July 2018
 • URL-6 (2018) http://www.amasyakulturturizm.gov.tr/TR,59475/tarihce.html. Accessed 21 July 2018
 • URL-7 (2018) http://www.amasyakulturturizm.gov.tr/TR,59510/turizm-aktiviteleri.html. Accessed 29 July 2018
 • Usta Ö (2008) Turizm. Detay Yayıncılık, Ankara
 • YHKB (2018) Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Yeşilırmak Havzası Rehberi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara
 • Yosmaoğlu N, Engin F (2002) Düzce İli Gelişim Planı. Düzce
 • Zengin B, Öztürk E, Salha H (2014) Amasya İlinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri 6:1-22

Evaluation of Amasya city tourism planning using SWOT analysis

Year 2021, Volume 22, Issue 1, 88 - 96, 12.05.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.844141

Abstract

With its natural, historical, and cultural resources, the city of Amasya offers very valuable potential in terms of tourism. The city center was taken under the protection of the ‘Tourism Incentive Law’ (no. 2634) in 1982. The most notable parts of this potential include the historical texture of the city center in particular and the areas where nature tourism and thermal tourism are carried out in the vicinity of the city. However, in addition to the positive aspects of the city in terms of tourism, there are also negative factors such as the inefficient use of resources, insufficient publicity, and lack of tourism planning. In order to determine the tourism potential of the city of Amasya, this study, by using a SWOT analysis, aimed to reveal the strengths and weaknesses of the city in the field of tourism as well as its opportunities and the threats that it faces. For this purpose, first, a literature review was carried out, followed by a field study, and the current situation and the types of tourism in the city were determined. Using this information, a survey consisting of four questions was prepared. In order to evaluate the SWOT survey objectively, a workshop entitled ‘Evaluation of Amasya City Landscape Components in Terms of Tourism (AKPBTAD)’ was held at the Büyük Amasya Hotel on 26 June 2018, with tourism-related stakeholders in attendance. Participants included the provincial governor, the university rector, representatives from various public institutions, hotel operators, tourism association officials, tourist guides, neighborhood representatives, self-employed individuals, and academicians. The SWOT survey was conducted through face-to-face interviews with a total of 95 of these experts. The frequency (percentage) values of the SWOT survey responses were calculated using the SPSS 16.0 program. The findings included recommendations for improving the city of Amasya in terms of tourism planning.

References

 • Aktan CC (1999) 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri (2), Stratejik Yönetim. TÜGİAD Yayını, İstanbul
 • Akça H (2006) Assessment of Rural Tourism in Turkey Using SWOT Analysis. Journal of Applied Sciences 6(13):2837-2839
 • Angelevska-Najdeska K, Rakicevik G (2012) Planning of sustainable tourism development. Procedia Social and Behavioral Sciences 44:210-220
 • Anonymous (2007) Amasya Belediyesi Stratejik Planı 2007-2011. Amasya
 • Anonymous (2008) Tarihin Tanığı Amasya. T. C. Amasya Valiliği Yayınları, Amasya
 • Anonymous (2010) Amasya Şehir Rehberi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Amasya
 • Anonymous (2015) Amasya Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019, Amasya
 • Arslan K (2005) Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel Planlama ve Bölgesel Planlama Ajansları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4(7):275-294
 • Australian Government (2004) Steps to Sustainable Tourism Planning a Sustainable Future for Tourism, Heritage and the Environment. Australia
 • Bahçe AS (2013) Alternatif Turizme Giriş. In: Bahçe AS, Yüksek G, Öney H, Çiçek D (ed) Alternatif Turizm. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp 2-25
 • Barın Penbecioğlu E (2012) Turizm Planlamasında Alternatif Bir Yaklaşım Katılımcı Turizm Planlaması: İzmir Dikili Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Örneği. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Ankara, 119 s
 • Batman O, Cömert T (2002) Türk Turizm Planlamasında Yaşanan Kronik Uygulama Sorunları. In: Bildiriler Kitabı II. Turizm Şurası. Ankara, pp 125-141
 • Bingöl Z (2007) Gelenekten Evrensele, Anadolu’da İnanç Turizmi. Detay Yayıncılık, Ankara
 • Çatal S (2010) Turizm Planlaması İçin Yeni Politikaların ve Stratejilerin Geliştirilmesi, Eğirdir İlçesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 155 s
 • ÇDP (2015) Amasya İli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Plan Açıklama Raporu, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Amasya. http://mpgm.csb.gov.tr/amasya-ili-1-100.000-olcekli-cevre-duzeni-plani-i-82301. Accessed 28 November 2018
 • Çubuk M (1995) Sürdürülebilir Turizm: Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım. In: Sürdürülebilir Turizm: Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım Kitabı Türkiye’de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Alanya, pp 478
 • Demircioğlu GA (19979 Turizm-Çevre Etkileşimi Bakımından Sürdürülebilir Turizm Planlaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi 12(2):137
 • Dinçer İ, Dinçer F (2006) Kütahya İlinin Ekonomik Gelişmesi, Kütahya İlinin Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi. İktisadi Araştırmalar Vakfı, Kütahya
 • European Agricultural Fund for Rural Development (2014) http://ugbukowinatatrzanska.pl/?strona,doc,pol,glowna_de,1538,0,2336,1,1538,ant.html. Accessed 28 November 2017
 • Farsari Y, Prastacos P (2004) GIS Application in the Planning and Management of Tourism. In: Lew AA, Hall CM, Williams AM (ed) A Companion to Tourism. Blackwell Publishing, UK, pp 596-607
 • Hazar A (2014) Rekreasyon ve Animasyon. Detay Yayıncılık, Ankara
 • Hunziker W, Krapf K (1942) Grundriss der Allgemeinen Fremdenverkehrslehre (The Outline of General Tourism Science). Polygraphischer Verlag Zürich
 • Inskeep E (1994) Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. John Wiley&Sons, New York
 • İçöz O, Var T, İlhan İ (2002) Turizm Planlaması ve Politikası. Turhan Kitabevi, Ankara
 • Kansız N, Kaya B, Akın Acuner Ş (2005) Artvin İli Swot (GZFT) Analizi. Milli Prodüktivite Merkezi, Artvin
 • Karaküçük S (2016) Rekreasyon Bilimi. Gazi Kitabevi, Ankara
 • Kuntay O (2004) Sürdürülebilir Turizm Planlaması. Alp Yayınevi, Ankara
 • Kurt Konakoğlu SS (2018) Katılımcı Turizm Planlaması Yaklaşımı ile Amasya Kent Örneğinde Mekânsal ve Senaryo Analizi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Trabzon, 284 s
 • Liu A, Wall G (2006) Planning Tourism Employment: A Developing Country Perspective. Tourism Management 27:159-170
 • Mercan ŞO (2010) Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Bölgesel Planlama ve Turistik Ürün Oluşumu: Altınoluk Örneği Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir, 163 s
 • Olalı H (1990) Turizm Politikası ve Planlaması. İşletme Fakültesi Yayını, No: 228, İstanbul
 • Özdemir G (2006) Resort Planlaması: Turizm Planlaması İçindeki Yeri ve Önemi. Journal of Yaşar University 1(3):239-253
 • Pearce D (1989) Tourism Development. New York, John Wiley&Sons
 • Pill C (1995) Sürdürülebilir Turizm Planlamasına Genel Bakış. In: Sürdürülebilir Turizm: Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım Kitabı Türkiye’de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Alanya, pp 57-60
 • UNWTO (2012) United Nation World Tourism Organization, http://www2.unwto.org/agora/some-points-domestic-tourism. Accessed 27 May 2018
 • URL-1 (2017) http://rekreasyon.org/turizmin-ozellikleri/. Accessed November 2017
 • URL-2 (2018) http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx. Accessed 1 June 2018
 • URL-3 (2018) http://www.solimarinternational.com/strategic-planning/tourism-master-plans. Accessed 7 February 2018
 • URL-4 (2018) https://www.slideshare.net/muzimohale1/tourism-master-plan-kzn. Accessed 7 February 2018
 • URL-5 (2018) http://www.amasya.gov.tr/cografi-konum. Accessed 19 July 2018
 • URL-6 (2018) http://www.amasyakulturturizm.gov.tr/TR,59475/tarihce.html. Accessed 21 July 2018
 • URL-7 (2018) http://www.amasyakulturturizm.gov.tr/TR,59510/turizm-aktiviteleri.html. Accessed 29 July 2018
 • Usta Ö (2008) Turizm. Detay Yayıncılık, Ankara
 • YHKB (2018) Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Yeşilırmak Havzası Rehberi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara
 • Yosmaoğlu N, Engin F (2002) Düzce İli Gelişim Planı. Düzce
 • Zengin B, Öztürk E, Salha H (2014) Amasya İlinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri 6:1-22

Details

Primary Language English
Subjects Architecture
Published Date Mayıs
Journal Section Research Article
Authors

Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU (Primary Author)
Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Merkez/AMASYA
0000-0001-5383-0954
Türkiye


Banu Çiçek KURDOĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ortahisar/TRABZON
0000-0003-4683-8581
Türkiye

Supporting Institution Destekleyen kurum bulunmamaktadır.
Publication Date May 12, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 22, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { artvinofd844141, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2021}, volume = {22}, pages = {88 - 96}, doi = {10.17474/artvinofd.844141}, title = {Evaluation of Amasya city tourism planning using SWOT analysis}, key = {cite}, author = {Kurt Konakoğlu, Sultan Sevinç and Kurdoğlu, Banu Çiçek} }
APA Kurt Konakoğlu, S. S. & Kurdoğlu, B. Ç. (2021). Evaluation of Amasya city tourism planning using SWOT analysis . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 88-96 . DOI: 10.17474/artvinofd.844141
MLA Kurt Konakoğlu, S. S. , Kurdoğlu, B. Ç. "Evaluation of Amasya city tourism planning using SWOT analysis" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 88-96 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/62326/844141>
Chicago Kurt Konakoğlu, S. S. , Kurdoğlu, B. Ç. "Evaluation of Amasya city tourism planning using SWOT analysis". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 88-96
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Amasya city tourism planning using SWOT analysis AU - Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu , Banu Çiçek Kurdoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.844141 DO - 10.17474/artvinofd.844141 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 96 VL - 22 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.844141 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.844141 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Evaluation of Amasya city tourism planning using SWOT analysis %A Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu , Banu Çiçek Kurdoğlu %T Evaluation of Amasya city tourism planning using SWOT analysis %D 2021 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 22 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.844141 %U 10.17474/artvinofd.844141
ISNAD Kurt Konakoğlu, Sultan Sevinç , Kurdoğlu, Banu Çiçek . "Evaluation of Amasya city tourism planning using SWOT analysis". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 / 1 (May 2021): 88-96 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.844141
AMA Kurt Konakoğlu S. S. , Kurdoğlu B. Ç. Evaluation of Amasya city tourism planning using SWOT analysis. ACUJFF. 2021; 22(1): 88-96.
Vancouver Kurt Konakoğlu S. S. , Kurdoğlu B. Ç. Evaluation of Amasya city tourism planning using SWOT analysis. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2021; 22(1): 88-96.
IEEE S. S. Kurt Konakoğlu and B. Ç. Kurdoğlu , "Evaluation of Amasya city tourism planning using SWOT analysis", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 1, pp. 88-96, May. 2021, doi:10.17474/artvinofd.844141
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.