Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Landscape design proposal for recreational use of Bilecik Pelitözü Pond close area

Year 2021, Volume 22, Issue 2, 192 - 201, 19.11.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.910416

Abstract

Bilecik, has sloped landforms as the surface shape (topography). For this reason, the open-green areas in the city have been limited and the tendency for the residents to use the close environment of the city has increased for leisure time or activities for the physical and mental renovation. Pelitözü Pond and its close surroundings are the most important areas where the residents and visitors carry out their recreational activities. Pelitözü Pond, 7 km away from the city center, is an area in the northwest part of Bilecik city, where pine forests and the pond meet. This area has nomad tents, tea gardens, playgrounds, a pancake house, and places for a barbecue around the lake, a bicycle rent facility, a walking and cycling track, and a sightseeing opportunity with sea bikes. In addition, the amphitheater, fish restaurant, and Bilecik Şeyh Edebali University Social facility provide service to the users around the lake. However, these activities cannot meet the user density and demands, especially at the weekend. In this study, a user-oriented sustainable recreational area design was proposed for the city of Bilecik, which attracts attention with its historical and cultural features. In the proposed study, the existing structure was evaluated with the field study, the planning suggestions were developed with the SWOT analysis, and the design of the spatial organizations was realized by creating alternatives to the recreational activities according to the needs.

References

 • Abbasi A, Alalouch C, Bramley G (2016) Open Space Quality in Deprived Urban Areas: User Perspective and Use Pattern. Procedia - Social and Behavioral Sciences 216:194- 205
 • Aksoy Y, Çankaya S, Taşmekteplioğlu M Y (2017) The Effects of Participating in Recreational Activities on Quality of Life and Job Satisfaction. Universal Journal of Educational Research 5(6): 1051-1058
 • Altunkasa M F (1998) Rekreasyonel Planlama Organizasyon, Adana: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:54 Adana.
 • Asgarzadeh M, Vahdati K, Lotfi M, Arab M, Babaei A, Naderi, Pir Soufi M, Rouhani G (2014) Plant Selection Method For Urban Landscapes Of Semi-Arid Cities(a case study of Tehran). Urban Forestry&Urban Greening 13: 450–458
 • Barış M E, Tülek B (2014) Kent içi ve Yakın Çevresindeki Su Kıyısı Rekreasyon Alanlarının Ekolojik Kriterler Açısından Değerlendirilmesi: Mavi Göl Örneği. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 28 (2): 13-26
 • BEBKA (2018) T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Doğa/Nature Bilecik, Seçil ofset. https://www.bebka.org.tr/admin/datas/yayins/197/2018-12-doga-bilecik-l_1545052305.pdf
 • Bekçi B, Var M, Taşkan G (2013) Bitkilendirme Tasarım Kriterleri Bağlamında Doğal Türlerin Kentsel Boşluk Alanlarında Değerlendirilmesi: Bartın, Türkiye. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14(1): 113-125
 • Can E (2015) Boş Zaman, Rekreasyon Ve Etkinlik Turizmi İlişkisi. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, yaz (10): 1-17
 • Bozkurt S G (2016) Gürün (Sivas) İlçesinin Rekreasyon Kaynaklarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 66(1): 318-328
 • Çiçek B (2020) Neufert Yapı Tasarımı, 41. Baskıdan Çeviri. Beta Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti., ISBN: 978-605-242-716-3, Eskişehir.
 • Dokulil M T (2014) Environmental Impacts of Tourism on Lakes. SpringerScience+Business Media Dordrecht, DOI 10.1007/978-94-007-7814-6_7, p. 81-88.
 • Eminağaoğlu Z, Surat H, Yavuz Özalp A, Yaman Y K (2016) Borçka Barajı Gölü ve Çevresi Rekreasyonel Alan Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi. Kastamonu Uni. Orman Fakültesi Dergisi 16 (2): 348-361
 • Güngör S, Arslan M (2004) Turizm ve Rekreasyon Stratejileri İçin SWOT Analizi, Görsel Kalite Değerlendirmesi, Turizm Tesislerinin Beğenilirliği ve Turizm Tesisleri Durum Analizi Uygulaması: Beyşehir İlçesi Örneği. SÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33):68-72
 • Kahveci H, Hergül Ö C (2019) Kent Yakın Çevresinin Rekreasyonel Açıdan İrdelenmesi; Bilecik Pelitözü Göleti Örneği. 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Section: Fine Arts, Design and Architecture, Ankara.
 • Koçyiğit M, Yıldız M (2014) Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Uygulamaları: Konya Örneği. International Journal of Science Culture and Sport, Özel sayı 2: 211-223
 • Mansuroğlu S, Dağ V (2016) Bingöl İlinin Peyzaj Potansiyelinin Kırsal Turizm Olanakları (SWOT Analizi Yöntemi Kullanılarak) Açısından Değerlendirilmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, 29(1): 9-16
 • MGM (2020). Meteoroloji Genel Müdürlüğü İllere göre Mevsim Normalleri (1991-2020) https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=BILECIK
 • Motloch J L, (2001) Introduction to Landscape Design. John Wiley &Sons, Inc., Canada.
 • Ocak A, Öztürk D, Kara İ (2017) Bilecik Florası. Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, ISBN 978-605-65470-8-9.
 • Okuyucu A, Menteşe S (2019) Pelitözü Göleti ve Çevresinin Rekreasyonel Kullanımı Ve Doğal Çevre Üzerine Etkileri , Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 7(87): 399-409
 • Patry DA, Blanchard CM, Mask L (2007) Measuring university students’ regulatory leisure coping styles: planned breathes or avoidance? Leisure Sciences 29: 247–265
 • Robinson N (1992) The Planting Design Handbook, Gower Publishing Company Limited Gower House Craft Road Aldershot Hampshire Gu11 3HR, England.
 • Song X, Xinbo Lv, Li C (2015) Willingness and Motivation of Residents to Pay for Conservation of Urban Green Spaces in Jinan, China. Acta Ecologica Sinica, 35(4): 89–94
 • Surat H (2017) Gülez Yöntemine Göre Deriner Baraj Gölü ve Yakın Çevresi Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Alan Kullanım Önerilerinin Geliştirilmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 20 (3):247-257
 • Şener A, Terzioğlu RG, Karabulut E (2007) Life satisfaction and leisure activities during men’s retirement: a Turkish sample. Aging and Mental Health 11 (1): 30–36
 • Şişman E E, Korkut A, Etli B (2008) Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2).
 • Turgut İ (2019) Çanakkale İli Rekreasyon Alanlarının Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Saha Çalışması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y. Lisans Tez, Çanakkale.
 • Tütüncü Ö, Aydın İ, Küçükusta D, Avcı N, Taş İ (2011) Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Unsurların Analizi. Spor Bilimleri Dergisi 22 (2): 69–83
 • URL 1, 2020. https://tr.wikipedia.org/wiki/Pelit%C3%B6z%C3%BC,_Bilecik
 • URL 2, 2021. https://www.nufusu.com/il/bilecik-nufusu
 • URL 3, 2021. http://www.bilecik.gov.tr/sehrimiz
 • Yakın B (2015) Tasarım Sürecinde Eskiz ile Biçim-İçerik Sorgulama ve Çözümlemeleri: Bir Durum Analizi. Sanat ve Tasarım Dergisi 1(15): DOI: 10.18603/std.58695.
 • Yüksel M, Yeşil M (2017) Kent ve Rekreasyon (Ordu Kenti Örneği). Mavi Atlas 5(2): 355-382
 • Zhang H, Chen B, Sun Z, Bao ZY (2013) Landscape Perception And Recreation Needs In Urban Green Spaces in Fuyang, Hangzhou, China. Urban Forestry and Urban Greening 12(1): 44-52

Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi

Year 2021, Volume 22, Issue 2, 192 - 201, 19.11.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.910416

Abstract

Bilecik, yüzey şekilleri (topoğrafik) bakımından eğimli bir arazi biçimine sahiptir. Bu nedenle kentlinin boş vakitlerini değerlendirebilmek, fiziksel ve ruhsal açıdan yenilenebilmek için gerçekleştirecekleri aktiviteler için kent içerisindeki açık-yeşil alanlar sınırlı ölçekte kalmış kent yakın çevresine eğilim artmıştır. Kentlinin ve ziyaretçilerin rekreasyonel etkinliklerini gerçekleştirdikleri alanlardan en önemlisi ise Pelitözü Göleti ve yakın çevresidir. Pelitözü Göleti, Bilecik kentinin kuzeybatı kısmında, kent merkezine 7 km mesafede, doğal çam ormanları ile göletin buluştuğu bir doğa parçasıdır. Gölet çevresinde yörük çadırı, çay bahçeleri, çocuk oyun alanları, gözleme evi ve mangal yapılabilecek mekanlar, bisiklet kiralama, göl çevresi yürüyüş ve bisiklet parkuru, bisiklet kiralama ve göl içinde deniz bisikletleri ile gezilebilme imkanları mevcuttur. Ayrıca amfi, balık restorantı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal tesisleri de göl çevresinde kullanıcılara hizmet sunmaktadır. Fakat bu aktiviteler özellikle hafta sonlarında kullanıcı yoğunluğunu ve taleplerini karşılayamamaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmada tarihi ve kültürel özellikleri ile dikkat çeken Bilecik kenti için yakın çevresinde kullanıcı odaklı sürdürülebilir rekreasyonel alan tasarımı önerisi gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan öneri projesinde alan etüt çalışması ile mevcut yapı değerlendirilerek, yapılan SWOT analizi ile planlama önerileri geliştirilmiş, ihtiyaçlar doğrultusunda rekratif etkinliklere alternatifler oluşturularak mekansal organizasyonların tasarımı gerçekleştirilmiştir.

References

 • Abbasi A, Alalouch C, Bramley G (2016) Open Space Quality in Deprived Urban Areas: User Perspective and Use Pattern. Procedia - Social and Behavioral Sciences 216:194- 205
 • Aksoy Y, Çankaya S, Taşmekteplioğlu M Y (2017) The Effects of Participating in Recreational Activities on Quality of Life and Job Satisfaction. Universal Journal of Educational Research 5(6): 1051-1058
 • Altunkasa M F (1998) Rekreasyonel Planlama Organizasyon, Adana: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:54 Adana.
 • Asgarzadeh M, Vahdati K, Lotfi M, Arab M, Babaei A, Naderi, Pir Soufi M, Rouhani G (2014) Plant Selection Method For Urban Landscapes Of Semi-Arid Cities(a case study of Tehran). Urban Forestry&Urban Greening 13: 450–458
 • Barış M E, Tülek B (2014) Kent içi ve Yakın Çevresindeki Su Kıyısı Rekreasyon Alanlarının Ekolojik Kriterler Açısından Değerlendirilmesi: Mavi Göl Örneği. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 28 (2): 13-26
 • BEBKA (2018) T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Doğa/Nature Bilecik, Seçil ofset. https://www.bebka.org.tr/admin/datas/yayins/197/2018-12-doga-bilecik-l_1545052305.pdf
 • Bekçi B, Var M, Taşkan G (2013) Bitkilendirme Tasarım Kriterleri Bağlamında Doğal Türlerin Kentsel Boşluk Alanlarında Değerlendirilmesi: Bartın, Türkiye. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14(1): 113-125
 • Can E (2015) Boş Zaman, Rekreasyon Ve Etkinlik Turizmi İlişkisi. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, yaz (10): 1-17
 • Bozkurt S G (2016) Gürün (Sivas) İlçesinin Rekreasyon Kaynaklarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 66(1): 318-328
 • Çiçek B (2020) Neufert Yapı Tasarımı, 41. Baskıdan Çeviri. Beta Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti., ISBN: 978-605-242-716-3, Eskişehir.
 • Dokulil M T (2014) Environmental Impacts of Tourism on Lakes. SpringerScience+Business Media Dordrecht, DOI 10.1007/978-94-007-7814-6_7, p. 81-88.
 • Eminağaoğlu Z, Surat H, Yavuz Özalp A, Yaman Y K (2016) Borçka Barajı Gölü ve Çevresi Rekreasyonel Alan Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi. Kastamonu Uni. Orman Fakültesi Dergisi 16 (2): 348-361
 • Güngör S, Arslan M (2004) Turizm ve Rekreasyon Stratejileri İçin SWOT Analizi, Görsel Kalite Değerlendirmesi, Turizm Tesislerinin Beğenilirliği ve Turizm Tesisleri Durum Analizi Uygulaması: Beyşehir İlçesi Örneği. SÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33):68-72
 • Kahveci H, Hergül Ö C (2019) Kent Yakın Çevresinin Rekreasyonel Açıdan İrdelenmesi; Bilecik Pelitözü Göleti Örneği. 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Section: Fine Arts, Design and Architecture, Ankara.
 • Koçyiğit M, Yıldız M (2014) Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Uygulamaları: Konya Örneği. International Journal of Science Culture and Sport, Özel sayı 2: 211-223
 • Mansuroğlu S, Dağ V (2016) Bingöl İlinin Peyzaj Potansiyelinin Kırsal Turizm Olanakları (SWOT Analizi Yöntemi Kullanılarak) Açısından Değerlendirilmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, 29(1): 9-16
 • MGM (2020). Meteoroloji Genel Müdürlüğü İllere göre Mevsim Normalleri (1991-2020) https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=BILECIK
 • Motloch J L, (2001) Introduction to Landscape Design. John Wiley &Sons, Inc., Canada.
 • Ocak A, Öztürk D, Kara İ (2017) Bilecik Florası. Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, ISBN 978-605-65470-8-9.
 • Okuyucu A, Menteşe S (2019) Pelitözü Göleti ve Çevresinin Rekreasyonel Kullanımı Ve Doğal Çevre Üzerine Etkileri , Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 7(87): 399-409
 • Patry DA, Blanchard CM, Mask L (2007) Measuring university students’ regulatory leisure coping styles: planned breathes or avoidance? Leisure Sciences 29: 247–265
 • Robinson N (1992) The Planting Design Handbook, Gower Publishing Company Limited Gower House Craft Road Aldershot Hampshire Gu11 3HR, England.
 • Song X, Xinbo Lv, Li C (2015) Willingness and Motivation of Residents to Pay for Conservation of Urban Green Spaces in Jinan, China. Acta Ecologica Sinica, 35(4): 89–94
 • Surat H (2017) Gülez Yöntemine Göre Deriner Baraj Gölü ve Yakın Çevresi Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Alan Kullanım Önerilerinin Geliştirilmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 20 (3):247-257
 • Şener A, Terzioğlu RG, Karabulut E (2007) Life satisfaction and leisure activities during men’s retirement: a Turkish sample. Aging and Mental Health 11 (1): 30–36
 • Şişman E E, Korkut A, Etli B (2008) Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2).
 • Turgut İ (2019) Çanakkale İli Rekreasyon Alanlarının Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Saha Çalışması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y. Lisans Tez, Çanakkale.
 • Tütüncü Ö, Aydın İ, Küçükusta D, Avcı N, Taş İ (2011) Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Unsurların Analizi. Spor Bilimleri Dergisi 22 (2): 69–83
 • URL 1, 2020. https://tr.wikipedia.org/wiki/Pelit%C3%B6z%C3%BC,_Bilecik
 • URL 2, 2021. https://www.nufusu.com/il/bilecik-nufusu
 • URL 3, 2021. http://www.bilecik.gov.tr/sehrimiz
 • Yakın B (2015) Tasarım Sürecinde Eskiz ile Biçim-İçerik Sorgulama ve Çözümlemeleri: Bir Durum Analizi. Sanat ve Tasarım Dergisi 1(15): DOI: 10.18603/std.58695.
 • Yüksel M, Yeşil M (2017) Kent ve Rekreasyon (Ordu Kenti Örneği). Mavi Atlas 5(2): 355-382
 • Zhang H, Chen B, Sun Z, Bao ZY (2013) Landscape Perception And Recreation Needs In Urban Green Spaces in Fuyang, Hangzhou, China. Urban Forestry and Urban Greening 12(1): 44-52

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Research Article
Authors

Hilal KAHVECİ (Primary Author)
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
0000-0002-4516-7491
Türkiye


Özlem Candan HERGÜL
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7140-0149
Türkiye


Parisa GÖKER
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8876-2621
Türkiye


Sultan Ece ALTINOK ÇALIŞKAN
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0582-8627
Türkiye

Supporting Institution Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Project Number 2018-02.BŞEÜ.07-01
Thanks Bu çalışma Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. (Proje No: 2018-02.BŞEÜ.07-01, 2018)
Publication Date November 19, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 22, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { artvinofd910416, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2021}, volume = {22}, pages = {192 - 201}, doi = {10.17474/artvinofd.910416}, title = {Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi}, key = {cite}, author = {Kahveci, Hilal and Hergül, Özlem Candan and Göker, Parisa and Altınok Çalışkan, Sultan Ece} }
APA Kahveci, H. , Hergül, Ö. C. , Göker, P. & Altınok Çalışkan, S. E. (2021). Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 192-201 . DOI: 10.17474/artvinofd.910416
MLA Kahveci, H. , Hergül, Ö. C. , Göker, P. , Altınok Çalışkan, S. E. "Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 192-201 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/65850/910416>
Chicago Kahveci, H. , Hergül, Ö. C. , Göker, P. , Altınok Çalışkan, S. E. "Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 192-201
RIS TY - JOUR T1 - Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi AU - Hilal Kahveci , Özlem Candan Hergül , Parisa Göker , Sultan Ece Altınok Çalışkan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.910416 DO - 10.17474/artvinofd.910416 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 192 EP - 201 VL - 22 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.910416 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.910416 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi %A Hilal Kahveci , Özlem Candan Hergül , Parisa Göker , Sultan Ece Altınok Çalışkan %T Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi %D 2021 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 22 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.910416 %U 10.17474/artvinofd.910416
ISNAD Kahveci, Hilal , Hergül, Özlem Candan , Göker, Parisa , Altınok Çalışkan, Sultan Ece . "Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 / 2 (November 2021): 192-201 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.910416
AMA Kahveci H. , Hergül Ö. C. , Göker P. , Altınok Çalışkan S. E. Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi. ACUJFF. 2021; 22(2): 192-201.
Vancouver Kahveci H. , Hergül Ö. C. , Göker P. , Altınok Çalışkan S. E. Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2021; 22(2): 192-201.
IEEE H. Kahveci , Ö. C. Hergül , P. Göker and S. E. Altınok Çalışkan , "Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 2, pp. 192-201, Nov. 2021, doi:10.17474/artvinofd.910416
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.