Research Article
BibTex RIS Cite

Sürdürülebilir bir gelecek için Ekoköy olarak Pilarget

Year 2023, Volume: 24 Issue: 1, 18 - 36, 15.05.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1142906

Abstract

Mevcut köyler gibi geleneksel yerleşimler olarak kendiliğinden gelişen veya özel olarak kurulan ekolojik köyler sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik açıdan sürdürülebilir insan yerleşimleridir. Anadolu’nun geleneksel yaşamına bakıldığında doğal yapıya ve doğal kaynaklar kullanımının en uyumlu örneklerine sahip kırsal yerleşimlerin pek çoğu ekolojik köy niteliği taşımaktadır. Ekoköyler sürdürülebilir bir gelecek için pek çok fayda sağlamaktadır. Dünyada birçok ekoköy yerleşimi bulunmaktadır. Her ekoköy yerleşimi birbirinden farklıdır. Ekoköylerin asıl amacı ekolojik yerleşimler oluşturmaktır. 1990’lı yılların sonlarına doğru başlayan ekoköy girişimleri ile Türkiye’de birden çok ekolojik yerleşim örneği bulunmaktadır. Türkiye’de ekoköyler doğa bilincine sahip olan ve doğayı seven, doğayı korumak isteyen insanlar tarafından büyük ilgi görmektedir.
Bu çalışmada Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı Pilarget (Ulukent) doğal ve kültürel peyzaj özellikleri ile incelenmiş ve köydeki ekolojik uygulamalar ekoköy özellikleri açısından ele alınmıştır. Pilarget Artvin ilinin Arhavi ilçesine bağlı, Karadeniz'in doğusunda, kıyı gerisi dağlık alanda ve Gürcistan'ın batısında yer alan bir köydür. Peyzaj karakteri açısından Pilarget’in oldukça sakin, huzur verici, etrafı engin, geniş ve açık, çay bahçeleri ve ağaç kümeleriyle çevrili, geleneksel mimarinin hâkim olduğu bir kırsal yerleşim olduğu anlaşılmıştır. Pilarget’in mevcut karakteri, ekolojik uygulamaları ve yaşam biçimi ekoköy olarak ele almak için oldukça uygun olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Anonim, 2022. ‘’What is an ecovillage?’’. https://www.iberdrola.com/sustainability/ecovillages-alternative-ecological-communities Erişim Tarihi:13.04.2022
 • Anonim, 2022. Ulukent Köyü Camii, (https://karadeniz.gov.tr/ulukent-koyu-camii/), Erişim Tarihi:25.01.2022.
 • Artvinli, 2013, Artvin Yer Adları Sözlüğü, İstanbul. s. 65-66.
 • Asımgil, B., 2017. ‘’XVI. yüzyıldan günümüze eko-köylerin tanımlama yaklaşımlarına göre karakteristik özelliklerinin saptanması’’, Trakya University Journal of Engineering Sciences, 18(2): 95-111, 2017.
 • Atik, M., Işıklı, R.C., Ortaçeşme, V., Yıldırım, E., (2015). Definition of Landscape Character Areas and Types in Side Region, Antalya-Turkey with regard to Land Use Planning. Land Use Policy 44: 90-100. Aydın, K., 2021. "Arhavi kazasında iskân ve nüfus (1583-1681/1682)”. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar (34), s. 203.
 • Doğru, S., 2022. ‘’ türkiye’de ekoköyler ve ekoçiftlikler: mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri’’. Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Doktora Tezi, Karabük, s:231-232.
 • Efe, R., ve Sönmez, S., (2006). ‘’Ekolojik floristik özelliklerine göre Türkiye orman vejetasyonunun bölgesel dağılımı’’. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, 4. Ulusal Coğrafya Sempozyumu. s. 82.
 • GEN, 2022. ‘’About GEN’’. https://ecovillage.org/about/about-gen/ Erişim Tarihi: 25.04.2022
 • Geray, C., 1975, Türkiye’de Kırsal Yerleşme Düzeni ve Köy Kent Yaklaşımı, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 30(1-4), 45-66 İçişleri Bakanlığı, 1968. ‘’Köylerimiz’’, (Yayımlayan) İçişleri Bakanlığı, Ankara, s. 741.
 • Kaçar, B., Yapraktan Bardağa Çay, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:23, 1992.
 • Kalça, A., ve Toksoy, D., Yaş Çay Alımlarında Kayıtdışılığın Tespiti Üzerine Bir Değerlendirme, Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, Cilt 1, Samsun, 1999.
 • Lordkipanidze, O., 2010, ‘’Altın ülkesi Kolkhis: efsane ve gerçekler’’. Çeviren: Dr. Mustafa Kibaroğlu s. 3.
 • Loyd, N., 2022. ‘’ A guide to the natural history of Spain’’, Iberia Nature. http://www.iberianature.com/material/horreos.htm (Erişim Tarihi:22.03.2022)
 • Marr, N., 2016. ‘’Lazistan'a Yolculuk’’, Çeviri: Yulva Muhurcişi), İstanbul, 2016, s. 73.
 • Öztürk, Ö., 2017. ‘’Ağaç isimleri Doğu Karadeniz Bölgesi’’, (https://ozhanozturk.com/2017/08/30/dogu-karadeniz-bolgesinde-agac-isimleri/), Erişim Tarihi: 15.03.2022
 • Ramsey, G., 1978. "Passive Energy Applications for the Built Environment", First World Energy Conference, Association of Energy Engineers, published in Energy Engineering Technology: Proceedings of the First World Energy Engineering Congress, October 31-November 2, 1978 in Atlanta, Ga. (Fairmont Press, 1979), pp. 220–242. For the term "eco-village" itself, see pp. 229 and 239.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019. ‘’2019 Yılı Türkiye Arıcılık İstatistikleri (Bal Üretimine Göre)’’, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/aricilik/belgeler/istatistik/2019%20yılı%20bal%20üretimine%20göre%20türkiye%20arıcılık%20istatistikleri%20%20(%2027.02.2020)%20(1).pdf) Erişim Tarihi: 15.03.2022
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022. ‘’Fındığın tarihçesi’’ . Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/findik/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=26) Erişim Tarihi: 25.03.2022
 • Tuğun, Ö., Karaman, A., 2014. ‘’Çekirdek köylerin eko turizme kazandırılması için sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde bir model, a sustainability model for bringing core villages into eco-tourism, megaron’’, 2014;9(4):321-337, DOI: 10.5505.
 • TÜİK, (1960). 1960 Genel Nüfus Sayımı, Ankara, 1963, s. 73.
 • Yıldız, D., Bayar, R., Türkoğlu, H., Tunçağ, H. E., 2020. ‘’Sürdürülebilir ve alternatif bir yaşam modeli olarak ekoköyler: Kandıra/Sarısu’da ekolojik yerleşme denemeleri’’.
 • Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, (https://www.skb.gov.tr/surdurulebilir-ve-alternatif-bir-yasam-modeli-olarak-ekokoyler-kandira-sarisuda-ekolojik-yerlesme-denemeleri-s34542k/) Erişim Tarihi:13.04.2022.

Pilarget as an Ecovillage for a sustainable future

Year 2023, Volume: 24 Issue: 1, 18 - 36, 15.05.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1142906

Abstract

Ecological villages that develop spontaneously as traditional settlements like existing villages or that are specially established are socially, culturally, economically and ecologically sustainable human settlements. Considering the traditional life of Anatolia, most of the rural settlements with the most harmonious examples of natural structure and use of natural resources are ecological villages. Ecovillages provide many benefits for a sustainable future. There are many ecovillage settlements in the world. Every ecovillage settlement is different from each other. The main purpose of ecovillages is to create ecological settlements. With the ecovillage initiatives that started towards the end of the 1990s, there are multiple examples of ecological settlements in Turkey. Ecovillages in Turkey attract great attention by people who are nature conscious, love nature and want to protect nature.
In this study, Pilarget (Ulukent) of Artvin's Arhavi district was examined with its natural and cultural landscape features and ecological practices in the village were discussed in terms of ecovillage features. Pilarget is a village in the Arhavi district of Artvin province, in the east of the Black Sea, in the mountainous area behind the coast and in the west of Georgia. In terms of its landscape character, it has been understood that Pilarget is a rural settlement dominated by traditional architecture, which is quite calm, peaceful, wide, wide and open, surrounded by tea gardens and tree clusters. It has been determined that Pilarget's current character, ecological practices and lifestyle are quite suitable for considering as an ecovillage.

References

 • Anonim, 2022. ‘’What is an ecovillage?’’. https://www.iberdrola.com/sustainability/ecovillages-alternative-ecological-communities Erişim Tarihi:13.04.2022
 • Anonim, 2022. Ulukent Köyü Camii, (https://karadeniz.gov.tr/ulukent-koyu-camii/), Erişim Tarihi:25.01.2022.
 • Artvinli, 2013, Artvin Yer Adları Sözlüğü, İstanbul. s. 65-66.
 • Asımgil, B., 2017. ‘’XVI. yüzyıldan günümüze eko-köylerin tanımlama yaklaşımlarına göre karakteristik özelliklerinin saptanması’’, Trakya University Journal of Engineering Sciences, 18(2): 95-111, 2017.
 • Atik, M., Işıklı, R.C., Ortaçeşme, V., Yıldırım, E., (2015). Definition of Landscape Character Areas and Types in Side Region, Antalya-Turkey with regard to Land Use Planning. Land Use Policy 44: 90-100. Aydın, K., 2021. "Arhavi kazasında iskân ve nüfus (1583-1681/1682)”. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar (34), s. 203.
 • Doğru, S., 2022. ‘’ türkiye’de ekoköyler ve ekoçiftlikler: mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri’’. Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Doktora Tezi, Karabük, s:231-232.
 • Efe, R., ve Sönmez, S., (2006). ‘’Ekolojik floristik özelliklerine göre Türkiye orman vejetasyonunun bölgesel dağılımı’’. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, 4. Ulusal Coğrafya Sempozyumu. s. 82.
 • GEN, 2022. ‘’About GEN’’. https://ecovillage.org/about/about-gen/ Erişim Tarihi: 25.04.2022
 • Geray, C., 1975, Türkiye’de Kırsal Yerleşme Düzeni ve Köy Kent Yaklaşımı, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 30(1-4), 45-66 İçişleri Bakanlığı, 1968. ‘’Köylerimiz’’, (Yayımlayan) İçişleri Bakanlığı, Ankara, s. 741.
 • Kaçar, B., Yapraktan Bardağa Çay, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:23, 1992.
 • Kalça, A., ve Toksoy, D., Yaş Çay Alımlarında Kayıtdışılığın Tespiti Üzerine Bir Değerlendirme, Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, Cilt 1, Samsun, 1999.
 • Lordkipanidze, O., 2010, ‘’Altın ülkesi Kolkhis: efsane ve gerçekler’’. Çeviren: Dr. Mustafa Kibaroğlu s. 3.
 • Loyd, N., 2022. ‘’ A guide to the natural history of Spain’’, Iberia Nature. http://www.iberianature.com/material/horreos.htm (Erişim Tarihi:22.03.2022)
 • Marr, N., 2016. ‘’Lazistan'a Yolculuk’’, Çeviri: Yulva Muhurcişi), İstanbul, 2016, s. 73.
 • Öztürk, Ö., 2017. ‘’Ağaç isimleri Doğu Karadeniz Bölgesi’’, (https://ozhanozturk.com/2017/08/30/dogu-karadeniz-bolgesinde-agac-isimleri/), Erişim Tarihi: 15.03.2022
 • Ramsey, G., 1978. "Passive Energy Applications for the Built Environment", First World Energy Conference, Association of Energy Engineers, published in Energy Engineering Technology: Proceedings of the First World Energy Engineering Congress, October 31-November 2, 1978 in Atlanta, Ga. (Fairmont Press, 1979), pp. 220–242. For the term "eco-village" itself, see pp. 229 and 239.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019. ‘’2019 Yılı Türkiye Arıcılık İstatistikleri (Bal Üretimine Göre)’’, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/aricilik/belgeler/istatistik/2019%20yılı%20bal%20üretimine%20göre%20türkiye%20arıcılık%20istatistikleri%20%20(%2027.02.2020)%20(1).pdf) Erişim Tarihi: 15.03.2022
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022. ‘’Fındığın tarihçesi’’ . Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/findik/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=26) Erişim Tarihi: 25.03.2022
 • Tuğun, Ö., Karaman, A., 2014. ‘’Çekirdek köylerin eko turizme kazandırılması için sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde bir model, a sustainability model for bringing core villages into eco-tourism, megaron’’, 2014;9(4):321-337, DOI: 10.5505.
 • TÜİK, (1960). 1960 Genel Nüfus Sayımı, Ankara, 1963, s. 73.
 • Yıldız, D., Bayar, R., Türkoğlu, H., Tunçağ, H. E., 2020. ‘’Sürdürülebilir ve alternatif bir yaşam modeli olarak ekoköyler: Kandıra/Sarısu’da ekolojik yerleşme denemeleri’’.
 • Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, (https://www.skb.gov.tr/surdurulebilir-ve-alternatif-bir-yasam-modeli-olarak-ekokoyler-kandira-sarisuda-ekolojik-yerlesme-denemeleri-s34542k/) Erişim Tarihi:13.04.2022.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Research Article
Authors

Gamze BANOĞLU 0000-0003-2761-6000

Emrah YILDIRIM 0000-0002-1870-4749

Publication Date May 15, 2023
Acceptance Date November 7, 2022
Published in Issue Year 2023Volume: 24 Issue: 1

Cite

APA BANOĞLU, G., & YILDIRIM, E. (2023). Sürdürülebilir bir gelecek için Ekoköy olarak Pilarget. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 24(1), 18-36. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1142906
AMA BANOĞLU G, YILDIRIM E. Sürdürülebilir bir gelecek için Ekoköy olarak Pilarget. ACUJFF. May 2023;24(1):18-36. doi:10.17474/artvinofd.1142906
Chicago BANOĞLU, Gamze, and Emrah YILDIRIM. “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Ekoköy Olarak Pilarget”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24, no. 1 (May 2023): 18-36. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1142906.
EndNote BANOĞLU G, YILDIRIM E (May 1, 2023) Sürdürülebilir bir gelecek için Ekoköy olarak Pilarget. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24 1 18–36.
IEEE G. BANOĞLU and E. YILDIRIM, “Sürdürülebilir bir gelecek için Ekoköy olarak Pilarget”, ACUJFF, vol. 24, no. 1, pp. 18–36, 2023, doi: 10.17474/artvinofd.1142906.
ISNAD BANOĞLU, Gamze - YILDIRIM, Emrah. “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Ekoköy Olarak Pilarget”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24/1 (May 2023), 18-36. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1142906.
JAMA BANOĞLU G, YILDIRIM E. Sürdürülebilir bir gelecek için Ekoköy olarak Pilarget. ACUJFF. 2023;24:18–36.
MLA BANOĞLU, Gamze and Emrah YILDIRIM. “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Ekoköy Olarak Pilarget”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 24, no. 1, 2023, pp. 18-36, doi:10.17474/artvinofd.1142906.
Vancouver BANOĞLU G, YILDIRIM E. Sürdürülebilir bir gelecek için Ekoköy olarak Pilarget. ACUJFF. 2023;24(1):18-36.
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.