Research Article
BibTex RIS Cite

Evaluation of efficacy of some rhizobacteria in ımproving growth, yield and quality of Cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis L.)

Year 2023, Volume: 24 Issue: 1, 113 - 118, 15.05.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1200265

Abstract

Our study was carried out to determine the effect of plant growth promoting bacterial strains (PGPR) isolated from root, leaf regions and soil parts of plants belonging to different ecosystems of Turkey, on plant growth and nutrient uptake in cauliflower cultivation. In the study, six PGPR strains; SA7, SB39, YÖ19, YÖ15, YÖ41, SK72 107cfu/ml and according to the soil analysis results, chemical fertilizers were applied at 20 kg.da-1N, 12 kg.da-1P and 22 kg.da-1K. At the end of the study, measurements were made in parameters such as crown length, crown diameter, stem diameter, stem length, crown weight, leaf length, leaf diameter, marketable yield and number of leaves. In the cauliflower study, significant changes occurred in the development of plants treated with PGPRs. When the effects of applied bacterial strains on plant growth and yield criteria were examined, YÖ41 (2080 g.da-1) bacterial strain came to the fore in plant crown weight, while the lowest crown weight was obtained from control (1380 g.da-1) application. In this context, YÖ41 bacterial strain increased the plant crown weight by 50.7% compared to the control application, and 69% increase in marketable yield compared to the control application. When the effects of the applications on the leaf nutrient contents are examined, it can be stated that they are effective on these parameters with their nitrogen fixing and phosphorus dissolving properties.

References

 • Abul-Fadl MM (2012) Nutritional and chemical evaluation of white cauliflower by-products flour and the effects of its addition on beef sausage quality. Journal of Applied Sciences Research 8: 693-704.
 • Bi J, Li C, Zheng Z, Guo L (2008) Effects of different strains frombacteria manure on growth of cucumber and tomato transplants.Journal of Qingdao Agricultural University (Natural Science), 2,144 p.
 • Çakmakçı, R (2005) Bitki gelişiminde fosfat çözücü bakterilerin önemi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 19(35), 93-108.
 • Eşiyok D, Eser B (1990) Ege bölgesi koşullarında yeni karnabahar çeşitlerinin bitki ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27: 111-118.
 • Eşiyok, D., Bozokalfa, M.K., Uğur, A., Kavak, S (2003) Bazı karnabahar çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) verim, kalite ve bitki özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40 (1), 9-16.
 • Eser B, Vural H, Yoltaş T, Eşiyok D (1992) Brio karnabahar çeşidinde tünel altında yapılacak tohum üretiminde optimal bitki sıklığının belirlenmesi. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, İzmir. Cilt II. s. 121-124.
 • Günay A (1984) Özel Sebze Yetiştiriciliği. Cilt II. Çağ Matbaası, Ankara.
 • Güvenç İ (2016) Sebzecilik: Temel Bilgiler Muhafa ve Yetiştiricik Kitabı, S:438 ISBN 978-605-83781-3-1.
 • Gökçe, A.Y. ve Kotan, R (2016) Buğday kök çürüklüğüne neden olan Bipolaris sorokiniana (Sacc.)’ya karşı PGPR ve biyoajan bakterileri kullanılarak kontrollü şartlarda biyolojik mücadele imkanlarının araştırılması, Bitki Koruma Bülteni, 56(1): 49-75.
 • Kaniszewski, S., Rumpel, J (1998) Effects of irrigation, nitrogen fertilization and soil type on yield and quality of cauliflower. Journal of Vegetable Crop Production, 4 (1), 67-75.
 • Karlıdağ H, Eşitken A, Turan M, Şahin F (2007) Effects of root inoculation of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) onyield, growth and nutrient element contents of leaves of apple. Sci.Hort., 114:16-20.
 • Karagöz, K., Kotan, R ( 2010) Bitki gelişimini teşvik eden bazı bakterilerin marulun gelişimi ve bakteriyel yaprak lekesi hastalığı üzerine etkileri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1(2), 165-179.
 • Kotan, R.(2014) Faydalı bakterilerin tarımda kullanımı. Harman Time, 11.44-48.
 • Kloepper, J.W., Leong, J., Teintze, M. ve Scrotch, M.N (198) Enhanced plant growth by sideroph-ores produced by plant growth-promoting rhizobacteria. Nature 286, 885-886.
 • Kıl R, Paksoy M (2016) Organik ve inorganik gübrele-rin Aksaray koşullarında karnabahar yetiştiriciliği üzerine etkileri. Manas Journal of Agriculture and Life Science 6 (1): 41-46
 • Martinez-Blanco J, Anton A, Rieradevall J, Castellari M, Munoz P (2010) Comparing nutritional value and yield as functional units in the environmental assessment of horticultural production with organicor mineral fertilization. International Journal of Life Cycle Assessment 16: 12-26.
 • Naikofi, Y.M., Rusae, A (2017) Effect of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) application and pesticide type on growth and yield of lettuce (Lactuca sativaL.). Savana Cendana, 2(04), 71-73.
 • Neuhouser, M.L., Patterson, R.E., Thornquist, M.D., Omenn, G.S., King, I.B. and Goodman G.E (2003) Fruits and vegetables are associated with lower lung cancer risk only in the placebo arm of the beta-carotene and retinol efficacy trial (CARET). Cancer Epidemiol. Biomark. Prev. 12, 350–358.
 • Sadık S (1962) Morphology of the Curd of Cauliflower. American Journal of Botany 49: 290 -297. Turan M, Ekinci M, Yildirim E, Güneş A, Karagöz K, Kotan R, Dursun A (2014) Plant
 • Growth Promoting rhizobacteria improved growth, nutrient, and hormone content of cabbage (Brassica oleracea) seedlings. Türkish J. Agri. For., 38: 327-333.
 • Walia A, Metha P, Chauhan A (2013) Effect of Bacillus subtilis strain CKT1 as inoculum on growth of tomato transplant under net house conditions. Proc. Nail. Acad. Sci. India, Sect. B Biol. Sci., 84(1):145-155.

Karnabaharın (Brassica oleracea var. botrytis L.) gelişimini, verimini ve kalitesini iyileştirmede bazı rizobakterilerin etkinliklerinin değerlendirilmesi

Year 2023, Volume: 24 Issue: 1, 113 - 118, 15.05.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1200265

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’nin değişik ekosistemlerine ait bitkilerin kök, yaprak bölgelerinden ve toprak kısımlarından izole edilen bitki gelişimini destekleyici bakteri strainlerinin (PGPR) karnabahar yetiştiriciliğinde bitki gelişimini ve besin elementi alımına etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada altı PGPR straini (SA7, SB39, YÖ19, YÖ15, YÖ41, SK72 107cfu/ml) ve toprak analiz sonuçlarına göre kimyasal gübreler 20 kg.da-1N, 12 kg.da-1P ve 22 kg.da-1 K uygulanmıştır. Çalışma sonunda, bitkide taç boyu, taç çapı, gövde çapı, gövde boyu, taç ağırlığı, yaprak boyu, yaprak çapı, pazarlanabilir verim ve yaprak sayısı gibi parametrelerde ölçümler yapılmıştır. Karnabahar çalışmasında, PGPR' lar ile muamele edilen bitkilerin gelişiminde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Uygulanan bakteri strainlerinin bitki büyüme ve verim kriterlerine etkileri incelendiğinde bitki taç ağırlığında YÖ41 (2080 g.da-1) bakteri straini ön plana çıkarken, en düşük taç ağırlığı kontrol (1380 g. da-1) uygulamasından elde edilmiştir. Bu bağlamda YÖ41 bakteri straini bitki taç ağırlığında kontrol uygulamasına göre %50.7 pazarlanabilir verimde kontrol uygulamasına göre %69 artış sağlamıştır. Uygulamaların yaprak besin elementi içerikleri üzerine etkileri incelendiğinde, başta azot fikse etme ve fosfor çözme özellikleri ile bu parametreler üzerine etkili oldukları ifade edilebilir.

References

 • Abul-Fadl MM (2012) Nutritional and chemical evaluation of white cauliflower by-products flour and the effects of its addition on beef sausage quality. Journal of Applied Sciences Research 8: 693-704.
 • Bi J, Li C, Zheng Z, Guo L (2008) Effects of different strains frombacteria manure on growth of cucumber and tomato transplants.Journal of Qingdao Agricultural University (Natural Science), 2,144 p.
 • Çakmakçı, R (2005) Bitki gelişiminde fosfat çözücü bakterilerin önemi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 19(35), 93-108.
 • Eşiyok D, Eser B (1990) Ege bölgesi koşullarında yeni karnabahar çeşitlerinin bitki ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27: 111-118.
 • Eşiyok, D., Bozokalfa, M.K., Uğur, A., Kavak, S (2003) Bazı karnabahar çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) verim, kalite ve bitki özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40 (1), 9-16.
 • Eser B, Vural H, Yoltaş T, Eşiyok D (1992) Brio karnabahar çeşidinde tünel altında yapılacak tohum üretiminde optimal bitki sıklığının belirlenmesi. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, İzmir. Cilt II. s. 121-124.
 • Günay A (1984) Özel Sebze Yetiştiriciliği. Cilt II. Çağ Matbaası, Ankara.
 • Güvenç İ (2016) Sebzecilik: Temel Bilgiler Muhafa ve Yetiştiricik Kitabı, S:438 ISBN 978-605-83781-3-1.
 • Gökçe, A.Y. ve Kotan, R (2016) Buğday kök çürüklüğüne neden olan Bipolaris sorokiniana (Sacc.)’ya karşı PGPR ve biyoajan bakterileri kullanılarak kontrollü şartlarda biyolojik mücadele imkanlarının araştırılması, Bitki Koruma Bülteni, 56(1): 49-75.
 • Kaniszewski, S., Rumpel, J (1998) Effects of irrigation, nitrogen fertilization and soil type on yield and quality of cauliflower. Journal of Vegetable Crop Production, 4 (1), 67-75.
 • Karlıdağ H, Eşitken A, Turan M, Şahin F (2007) Effects of root inoculation of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) onyield, growth and nutrient element contents of leaves of apple. Sci.Hort., 114:16-20.
 • Karagöz, K., Kotan, R ( 2010) Bitki gelişimini teşvik eden bazı bakterilerin marulun gelişimi ve bakteriyel yaprak lekesi hastalığı üzerine etkileri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1(2), 165-179.
 • Kotan, R.(2014) Faydalı bakterilerin tarımda kullanımı. Harman Time, 11.44-48.
 • Kloepper, J.W., Leong, J., Teintze, M. ve Scrotch, M.N (198) Enhanced plant growth by sideroph-ores produced by plant growth-promoting rhizobacteria. Nature 286, 885-886.
 • Kıl R, Paksoy M (2016) Organik ve inorganik gübrele-rin Aksaray koşullarında karnabahar yetiştiriciliği üzerine etkileri. Manas Journal of Agriculture and Life Science 6 (1): 41-46
 • Martinez-Blanco J, Anton A, Rieradevall J, Castellari M, Munoz P (2010) Comparing nutritional value and yield as functional units in the environmental assessment of horticultural production with organicor mineral fertilization. International Journal of Life Cycle Assessment 16: 12-26.
 • Naikofi, Y.M., Rusae, A (2017) Effect of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) application and pesticide type on growth and yield of lettuce (Lactuca sativaL.). Savana Cendana, 2(04), 71-73.
 • Neuhouser, M.L., Patterson, R.E., Thornquist, M.D., Omenn, G.S., King, I.B. and Goodman G.E (2003) Fruits and vegetables are associated with lower lung cancer risk only in the placebo arm of the beta-carotene and retinol efficacy trial (CARET). Cancer Epidemiol. Biomark. Prev. 12, 350–358.
 • Sadık S (1962) Morphology of the Curd of Cauliflower. American Journal of Botany 49: 290 -297. Turan M, Ekinci M, Yildirim E, Güneş A, Karagöz K, Kotan R, Dursun A (2014) Plant
 • Growth Promoting rhizobacteria improved growth, nutrient, and hormone content of cabbage (Brassica oleracea) seedlings. Türkish J. Agri. For., 38: 327-333.
 • Walia A, Metha P, Chauhan A (2013) Effect of Bacillus subtilis strain CKT1 as inoculum on growth of tomato transplant under net house conditions. Proc. Nail. Acad. Sci. India, Sect. B Biol. Sci., 84(1):145-155.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Veterinary and Food Sciences
Journal Section Research Article
Authors

Yusuf ÇELİK 0000-0002-8590-6690

Publication Date May 15, 2023
Acceptance Date March 3, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 24 Issue: 1

Cite

APA ÇELİK, Y. (2023). Karnabaharın (Brassica oleracea var. botrytis L.) gelişimini, verimini ve kalitesini iyileştirmede bazı rizobakterilerin etkinliklerinin değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 24(1), 113-118. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1200265
AMA ÇELİK Y. Karnabaharın (Brassica oleracea var. botrytis L.) gelişimini, verimini ve kalitesini iyileştirmede bazı rizobakterilerin etkinliklerinin değerlendirilmesi. ACUJFF. May 2023;24(1):113-118. doi:10.17474/artvinofd.1200265
Chicago ÇELİK, Yusuf. “Karnabaharın (Brassica Oleracea Var. Botrytis L.) gelişimini, Verimini Ve Kalitesini iyileştirmede Bazı Rizobakterilerin Etkinliklerinin değerlendirilmesi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24, no. 1 (May 2023): 113-18. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1200265.
EndNote ÇELİK Y (May 1, 2023) Karnabaharın (Brassica oleracea var. botrytis L.) gelişimini, verimini ve kalitesini iyileştirmede bazı rizobakterilerin etkinliklerinin değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24 1 113–118.
IEEE Y. ÇELİK, “Karnabaharın (Brassica oleracea var. botrytis L.) gelişimini, verimini ve kalitesini iyileştirmede bazı rizobakterilerin etkinliklerinin değerlendirilmesi”, ACUJFF, vol. 24, no. 1, pp. 113–118, 2023, doi: 10.17474/artvinofd.1200265.
ISNAD ÇELİK, Yusuf. “Karnabaharın (Brassica Oleracea Var. Botrytis L.) gelişimini, Verimini Ve Kalitesini iyileştirmede Bazı Rizobakterilerin Etkinliklerinin değerlendirilmesi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24/1 (May 2023), 113-118. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1200265.
JAMA ÇELİK Y. Karnabaharın (Brassica oleracea var. botrytis L.) gelişimini, verimini ve kalitesini iyileştirmede bazı rizobakterilerin etkinliklerinin değerlendirilmesi. ACUJFF. 2023;24:113–118.
MLA ÇELİK, Yusuf. “Karnabaharın (Brassica Oleracea Var. Botrytis L.) gelişimini, Verimini Ve Kalitesini iyileştirmede Bazı Rizobakterilerin Etkinliklerinin değerlendirilmesi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 24, no. 1, 2023, pp. 113-8, doi:10.17474/artvinofd.1200265.
Vancouver ÇELİK Y. Karnabaharın (Brassica oleracea var. botrytis L.) gelişimini, verimini ve kalitesini iyileştirmede bazı rizobakterilerin etkinliklerinin değerlendirilmesi. ACUJFF. 2023;24(1):113-8.
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.