Research Article
BibTex RIS Cite

Övündüler Köyü (Diyarbakır-Türkiye) merasının verim, botanik kompozisyonu ve otlatma kapasitesinin belirlenmesi

Year 2023, Volume: 24 Issue: 1, 148 - 154, 15.05.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1222234

Abstract

Bu çalışma; Diyarbakır il merkezine bağlı Övündüler Köyü merasının verim, botanik kompozisyon ve otlatma kapasitesinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, 10 buğdaygil (Poaceae), 5 baklagil (Fabaceae) ve 25 diğer familya bitkileri olmak üzere toplam 40 bitki türü tespit edilmiştir. Bu türlerin 36’sının istilacı, 3’ünün azalıcı ve 1 tanesinin de çoğalıcı tür olduğu belirlenmiştir. Merada en yaygın türlerin Bromus squarrosus, Trifolium repens ve Cichorium pumilum olduğu görülmüştür. Meranın bitki ile kaplı alan oranı %90.13, botanik kompozisyonda baklagillerin oranı %14.01, buğdaygillerin oranı %43.13 ve diğer familya bitkilerinin oranı %42.85, baklagillerin frekansı %8.13, buğdaygillerin frekansı %24.88 ve diğer familya bitkilerinin frekansı ise %28.50 olarak belirlenmiştir. Meranın ortalama bitki boyu 28.8 cm, yeşil ot verimi 1571 kg/da, kuru ot verimi 425 kg/da, HP oranı %18.2, NDF oranı %44.99, ADF oranı %30.35, P oranı %0.37, K oranı %2.63, Ca oranı %1.40 ve Mg oranı %0.35 olarak tespit edilmiştir. Meranın otlatma kapasitesi 29.6 hayvan birimi olup, mera durumu “zayıf” ve “sağlıklı mera” sınıfında yer almıştır. Sonuç olarak, Övündüler Köyü merasının uygun gübreleme, taş toplama ve uygun otlatma sistemi ile ıslah edilmesinin yararlı olacağı sonunuca varılmıştır.

References

 • Alan M, Ekiz H (2001) Bala-Küredağı orman içi merasında bir vejetasyon etüdü. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(4): 62-69
 • Altın M, Tuna C, Gür M (2010) Tekirdağ taban ve kıraç meralarının verim ve botanik kompozisyonuna gübrelemenin etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (2): 191-198
 • Anonim (2008) Türkiye’nin çayır ve mera bitkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Çayır, Mera, Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Aydın A, Çaçan E, Başbağ M (2014) Mardin ili Derik ilçesinde yer alan bir meranın ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Özel sayı (2): 1631-1637
 • Aydın A, Başbağ M (2017) Karacadağ’ın farklı yükseltilerindeki meraların durumu ve ot kalitesinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32(1): 74-84
 • Babalık AA (2019) Ilıcapınar Yaylası (Taşkent) merasının vejetasyon karakteristiklerinin belirlenmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 20(4): 360-365
 • Babalık AA, Sönmez H (2010) Isparta ili Bozanönü köyü Kırtepe merasında botanik kompozisyonun belirlenmesi üzerine bir araştırma. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12(17): 27-35
 • Babalık AA, Kılınç O (2021) Isparta ili Yalvaç ilçesi Tokmacık köyü doğal merasında botanik kompozisyonun belirlenmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 22(3): 277-282
 • Bakoğlu A, Baykal H, Çatal Mİ (2021) Zorkal yaylasının (İkizdere-Rize) mera özellikleri ve botanik kompozisyonun belirlenmesi. Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, 6(1): 72-76
 • Bilgin F, Özalp M (2016) Yükselti değişimlerinin orman üstü meraların vejetasyon yapısı ve toprak özellikleri üzerine etkilerinin irdelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(2): 135-147
 • Çaçan E, Aydın A, Başbağ M (2014) Korunan ve otlatılan iki farklı doğal alanın verim ve kalite açısından karşılaştırılması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Özel sayı (1): 919-926
 • Çaçan E, Başbağ M (2019). Determination of the quality degree, grazing ıntensity and hay quality of rangelands at different directions and altitudes. Eurasian Journal of Forest Science, 7(1): 13-22
 • Çaçan E, Balkan H (2021) Elâzığ ili Karakoçan ilçesi Bulgurcuk köyü merasının botanik kompozisyonu ile mera durumu ve sağlığının belirlenmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 22(3): 271-276
 • Çaçan E, Kortak Ş (2021) Elâzığ ili Karakoçan ilçesi Başyurt köyü merasının botanik kompozisyonu ile mera durumu ve sağlığının belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 5(3): 690-696
 • Çınar S, Hatipoğlu R, Avcı M, İnal İ, Yücel C, Avağ A (2014) Hatay ili Kırıkhan ilçesi taban meralarının vejetasyon yapısı üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2): 52-60
 • Ekiz H (2017) Çayır mera yönetimi ve çayır mera ıslahı. Yayınlanmamış Ders Notu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara.
 • Gökkuş A (1994) Türkiye’nin kaba yem üretiminde çayır-mera ve yem bitkilerinin yeri ve önemi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25: 250-261
 • Gökkuş A, Hakyemez BH, Yurtman İY, Savaş T (2005) Farklı mera tiplerinde değişik yoğunluklarda keçi otlatmanın meraların ot ve keçilerin süt verimlerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2): 207-212
 • Kabaş H, Türk M (2019) Uşak ili Kediyünü köyü merasının ot verimi ve kalitesi üzerine farklı biçim zamanlarının etkisi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1): 119-125
 • Karahan AD, Saruhan V (2019) Diyarbakır ili Ergani ilçesinde bulunan bazı meraların ot verimi, ot kalitesi ve botanik kompozisyonunun belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(4): 655-660
 • Karan H, Başbağ M (2017) Elâzığ İli merkeze bağlı Hal köyü merasında yer alan korunan ve otlatılan alanların verim, otlatma kapasitesi ve mera kalite derecesi açısından değerlendirilmesi. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 6(2): 88-93 Koç A, Gökkuş A, Altın M (2003) Mera durumu tespitinde dünyada yaygın olarak kullanılan yöntemlerin mukayesesi ve Türkiye için bir öneri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim, Diyarbakır, s. 36-42
 • Nadir M, İptaş S, Karadağ Y, Kır H (2012) Tokat ili Yeşilyurt köyü doğal merasının botanik kompozisyon, kuru madde verimi ve kalitesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2): 115-117
 • Özaslan Parlak A, Parlak M, Gökkuş A, Demiray HC (2015) Akdeniz (Çanakkale) meralarının ot verimi ve kalitesi ile botanik kompozisyonu ve bazı toprak özellikleri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1): 99-108
 • Polat H, Bayraklı F (2019) Konya bölgesi doğal meraları içerisindeki bazı bitkilerin ham protein ve besin elementi içerikleri. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 8(1): 132-147
 • Sürmen M, Kara E (2018) Aydın ili ekolojik koşullarında farklı eğimlerdeki mera vejetasyonlarının verim ve kalite özellikleri. Derim, 35(1): 67-72
 • Tan M, Severoğlu S, Yazıcı A (2019) Çayır ve meralarda yetişen bazı baklagil ve buğdaygil yem bitkilerinin besleme değerlerinin belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3): 1776-1784
 • Tosun F, Altın M (1986) Çayır-mera-yayla kültürü ve bunlardan faydalanma yöntemleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun, Türkiye, No: 9
 • TÜİK (2021) Türkiye İstatistik Kurumu, bitkisel üretim istatistikleri. https://www.tuik.gov.tr, (22.11.2021)
 • Tükel T, Hatipoğlu R (2005) Çayır-mera amenajmanı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Adana, Türkiye, Genel Yayın No: 19
 • Türk M, Özen F (2016) Ağlasun orman içi meralarının verim ve kalitesinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (1):82-88
 • Yavuz R, Karagül R (2013) Bazı ıslah yöntemlerinin meranın verim ve kalitesine etkisi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 22 (2): 96-104

Determination of yield, botanical composition and grazing capacity of Övündüler Village (Diyarbakır-Türkiye) Pasture

Year 2023, Volume: 24 Issue: 1, 148 - 154, 15.05.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1222234

Abstract

This study was carried out to determine the yield, botanical composition and grazing capacity of Övündüler village pasture in Diyarbakır. In the study, a total of 40 plant species were identified, including 10 grasses (Poaceae), 5 legumes (Fabaceae) and 25 other family plants. It was determined that 36 of these species were invader, 3 increaser and 1 decreaser species. The most common species in the pasture were Bromus squarrosus, Trifolium repens and Cichorium pumilum. The rate of covered area with plant was 90.13%, the rate of legumes in the botanical composition was 14.01%, the rate of grasses was 43.13% and the rate of other family plants was 42.85%. The frequency of legumes was 8.13%, the frequency of grasses was 24.88% and frequency of other family plants was determined as 28.50%. In the pasture average plant height was 28.8 cm, green forage yield was 1571 kg/da, dry matter yield was 425 kg/da, HP rate was 18.2%, NDF rate was 44.99%, ADF rate was 30.35%, P rate was 0.37%, K rate was 2.63%, Ca rate was 1.40% and Mg rate was 0.35%. The grazing capacity of the pasture was 29.6 animal units, and the pasture condition was in the "poor" and “healthy pasture” class. As a result, it was concluded that it would be beneficial to improve Övündüler village pasture with appropriate fertilization, stone collection and proper grazing system.

References

 • Alan M, Ekiz H (2001) Bala-Küredağı orman içi merasında bir vejetasyon etüdü. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(4): 62-69
 • Altın M, Tuna C, Gür M (2010) Tekirdağ taban ve kıraç meralarının verim ve botanik kompozisyonuna gübrelemenin etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (2): 191-198
 • Anonim (2008) Türkiye’nin çayır ve mera bitkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Çayır, Mera, Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Aydın A, Çaçan E, Başbağ M (2014) Mardin ili Derik ilçesinde yer alan bir meranın ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Özel sayı (2): 1631-1637
 • Aydın A, Başbağ M (2017) Karacadağ’ın farklı yükseltilerindeki meraların durumu ve ot kalitesinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32(1): 74-84
 • Babalık AA (2019) Ilıcapınar Yaylası (Taşkent) merasının vejetasyon karakteristiklerinin belirlenmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 20(4): 360-365
 • Babalık AA, Sönmez H (2010) Isparta ili Bozanönü köyü Kırtepe merasında botanik kompozisyonun belirlenmesi üzerine bir araştırma. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12(17): 27-35
 • Babalık AA, Kılınç O (2021) Isparta ili Yalvaç ilçesi Tokmacık köyü doğal merasında botanik kompozisyonun belirlenmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 22(3): 277-282
 • Bakoğlu A, Baykal H, Çatal Mİ (2021) Zorkal yaylasının (İkizdere-Rize) mera özellikleri ve botanik kompozisyonun belirlenmesi. Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, 6(1): 72-76
 • Bilgin F, Özalp M (2016) Yükselti değişimlerinin orman üstü meraların vejetasyon yapısı ve toprak özellikleri üzerine etkilerinin irdelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(2): 135-147
 • Çaçan E, Aydın A, Başbağ M (2014) Korunan ve otlatılan iki farklı doğal alanın verim ve kalite açısından karşılaştırılması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Özel sayı (1): 919-926
 • Çaçan E, Başbağ M (2019). Determination of the quality degree, grazing ıntensity and hay quality of rangelands at different directions and altitudes. Eurasian Journal of Forest Science, 7(1): 13-22
 • Çaçan E, Balkan H (2021) Elâzığ ili Karakoçan ilçesi Bulgurcuk köyü merasının botanik kompozisyonu ile mera durumu ve sağlığının belirlenmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 22(3): 271-276
 • Çaçan E, Kortak Ş (2021) Elâzığ ili Karakoçan ilçesi Başyurt köyü merasının botanik kompozisyonu ile mera durumu ve sağlığının belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 5(3): 690-696
 • Çınar S, Hatipoğlu R, Avcı M, İnal İ, Yücel C, Avağ A (2014) Hatay ili Kırıkhan ilçesi taban meralarının vejetasyon yapısı üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2): 52-60
 • Ekiz H (2017) Çayır mera yönetimi ve çayır mera ıslahı. Yayınlanmamış Ders Notu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara.
 • Gökkuş A (1994) Türkiye’nin kaba yem üretiminde çayır-mera ve yem bitkilerinin yeri ve önemi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25: 250-261
 • Gökkuş A, Hakyemez BH, Yurtman İY, Savaş T (2005) Farklı mera tiplerinde değişik yoğunluklarda keçi otlatmanın meraların ot ve keçilerin süt verimlerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2): 207-212
 • Kabaş H, Türk M (2019) Uşak ili Kediyünü köyü merasının ot verimi ve kalitesi üzerine farklı biçim zamanlarının etkisi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1): 119-125
 • Karahan AD, Saruhan V (2019) Diyarbakır ili Ergani ilçesinde bulunan bazı meraların ot verimi, ot kalitesi ve botanik kompozisyonunun belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(4): 655-660
 • Karan H, Başbağ M (2017) Elâzığ İli merkeze bağlı Hal köyü merasında yer alan korunan ve otlatılan alanların verim, otlatma kapasitesi ve mera kalite derecesi açısından değerlendirilmesi. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 6(2): 88-93 Koç A, Gökkuş A, Altın M (2003) Mera durumu tespitinde dünyada yaygın olarak kullanılan yöntemlerin mukayesesi ve Türkiye için bir öneri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim, Diyarbakır, s. 36-42
 • Nadir M, İptaş S, Karadağ Y, Kır H (2012) Tokat ili Yeşilyurt köyü doğal merasının botanik kompozisyon, kuru madde verimi ve kalitesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2): 115-117
 • Özaslan Parlak A, Parlak M, Gökkuş A, Demiray HC (2015) Akdeniz (Çanakkale) meralarının ot verimi ve kalitesi ile botanik kompozisyonu ve bazı toprak özellikleri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1): 99-108
 • Polat H, Bayraklı F (2019) Konya bölgesi doğal meraları içerisindeki bazı bitkilerin ham protein ve besin elementi içerikleri. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 8(1): 132-147
 • Sürmen M, Kara E (2018) Aydın ili ekolojik koşullarında farklı eğimlerdeki mera vejetasyonlarının verim ve kalite özellikleri. Derim, 35(1): 67-72
 • Tan M, Severoğlu S, Yazıcı A (2019) Çayır ve meralarda yetişen bazı baklagil ve buğdaygil yem bitkilerinin besleme değerlerinin belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3): 1776-1784
 • Tosun F, Altın M (1986) Çayır-mera-yayla kültürü ve bunlardan faydalanma yöntemleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun, Türkiye, No: 9
 • TÜİK (2021) Türkiye İstatistik Kurumu, bitkisel üretim istatistikleri. https://www.tuik.gov.tr, (22.11.2021)
 • Tükel T, Hatipoğlu R (2005) Çayır-mera amenajmanı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Adana, Türkiye, Genel Yayın No: 19
 • Türk M, Özen F (2016) Ağlasun orman içi meralarının verim ve kalitesinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (1):82-88
 • Yavuz R, Karagül R (2013) Bazı ıslah yöntemlerinin meranın verim ve kalitesine etkisi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 22 (2): 96-104

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Veterinary and Food Sciences
Journal Section Research Article
Authors

Hazel OK 0000-0001-6280-9831

Erdal ÇAÇAN 0000-0002-9469-2495

Publication Date May 15, 2023
Acceptance Date March 27, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 24 Issue: 1

Cite

APA OK, H., & ÇAÇAN, E. (2023). Övündüler Köyü (Diyarbakır-Türkiye) merasının verim, botanik kompozisyonu ve otlatma kapasitesinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 24(1), 148-154. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1222234
AMA OK H, ÇAÇAN E. Övündüler Köyü (Diyarbakır-Türkiye) merasının verim, botanik kompozisyonu ve otlatma kapasitesinin belirlenmesi. ACUJFF. May 2023;24(1):148-154. doi:10.17474/artvinofd.1222234
Chicago OK, Hazel, and Erdal ÇAÇAN. “Övündüler Köyü (Diyarbakır-Türkiye) merasının Verim, Botanik Kompozisyonu Ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24, no. 1 (May 2023): 148-54. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1222234.
EndNote OK H, ÇAÇAN E (May 1, 2023) Övündüler Köyü (Diyarbakır-Türkiye) merasının verim, botanik kompozisyonu ve otlatma kapasitesinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24 1 148–154.
IEEE H. OK and E. ÇAÇAN, “Övündüler Köyü (Diyarbakır-Türkiye) merasının verim, botanik kompozisyonu ve otlatma kapasitesinin belirlenmesi”, ACUJFF, vol. 24, no. 1, pp. 148–154, 2023, doi: 10.17474/artvinofd.1222234.
ISNAD OK, Hazel - ÇAÇAN, Erdal. “Övündüler Köyü (Diyarbakır-Türkiye) merasının Verim, Botanik Kompozisyonu Ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24/1 (May 2023), 148-154. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1222234.
JAMA OK H, ÇAÇAN E. Övündüler Köyü (Diyarbakır-Türkiye) merasının verim, botanik kompozisyonu ve otlatma kapasitesinin belirlenmesi. ACUJFF. 2023;24:148–154.
MLA OK, Hazel and Erdal ÇAÇAN. “Övündüler Köyü (Diyarbakır-Türkiye) merasının Verim, Botanik Kompozisyonu Ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 24, no. 1, 2023, pp. 148-54, doi:10.17474/artvinofd.1222234.
Vancouver OK H, ÇAÇAN E. Övündüler Köyü (Diyarbakır-Türkiye) merasının verim, botanik kompozisyonu ve otlatma kapasitesinin belirlenmesi. ACUJFF. 2023;24(1):148-54.
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.