Year 2011, Volume 12, Issue 1, Pages 35 - 48 2011-04-11

An Application towards the Evaluation of Forest Engineers’ Performances
Orman Mühendislerinin Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama

İsmail Şafak [1] , Taner Okan [2]

252 576

In forest enterprises, the process of evaluation technique personnel's performance has operated by getting the base of register report as the other public associations and establishments. When the conditions peculiar to forestry are thought, it is necessary to be introduced and applied of new approaches. In this concept, it is indispensable that the administrators who compose the management cadre of state forest enterprises have to benefit from modern management techniques. According to this, ranking and linear combination technique are profited with the aim of calculating performance levels of forest engineers in this article. A criterion set, composed of forty-four elements to be developed with this aim, is benefited. The research has been carried out by taking consideration of the performances in 2010 of eight forest engineers who are on duty in Denizli Forest Enterprise Directorship. In the result of this study, a ranking is gained in consideration of the performances of forest engineers.
Orman işletmelerinde teknik personelin performansını değerlendirme süreci diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi sicil raporu temel alınarak işlemektedir. Ormancılığın kendine özgü koşulları düşünüldüğünde yeni yaklaşımların ortaya konulması ve uygulamaya aktarılması gerekmektedir. Bu bağlamda, Devlet Orman İşletmelerinin yönetim kadrolarını oluşturan idarecilerin modern yönetim tekniklerinden yararlanmaları gerekliliği kaçınılmazdır. Bu doğrultuda makalede, orman mühendislerinin performans düzeyini hesaplamak amacıyla Ranking Tekniği ve Doğrusal Kombinasyon Tekniği’nden yararlanılmıştır. Bu amaçla geliştirilen 44 maddeden oluşan bir ölçüt setinden faydalanılmıştır. Araştırma, Denizli Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 8 orman mühendisinin 2010 yılındaki performansları dikkate alınarak uygulamaya konulmuştur. Çalışma sonucunda Orman mühendisleri performansları itibariyle bir sıralama elde edilmiştir.
Orman Mühendisi, Performans Değerlendirme, Ranking Tekniği, Doğrusal Kombinasyon Tekniği
 • 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, Resmi Gazete Yayın Tarihi: 25 Şubat 2011, Mükerrer Resmi Gazete No: 27857.
 • Alım, E. 2004, Veri Zarflama Analizi ve Orman Yönetiminde Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 112s.
 • Altunel (Açıkgöz), T., 2003, Orman İşletmelerinin Etkinliklerine İlişkin Finansal Çözümlemeler. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 127s. Çağlar, Y. 1988, Verimlilik ve Orman İşletmelerinde Verimlilik Düzeyinin Ölçümü. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:38, Sayı:2, İstanbul, s:107–119.
 • Çağlar, Y., Öncer, M. 1990, Devlet Orman İşletmelerinde Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No:420, Ankara, 52s.
 • Daşdemir, İ. 1996, Orman İşletmelerinin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi (Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği). Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Teknik Bülten No:1, Erzurum, 162s.
 • Daşdemir, İ. 2002. Sürdürülebilir ormancılık için çok boyutlu başarı ölçüm modeli. Artvin Orman Fakültesi, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, tarih,1518 Mayıs 2002, Artvin, s:189–198.
 • Geray, A., U. 1982, Ormancılıkta Planlamanın Hazırlık Aşamasında Çok Boyutlu Analizler (Akdeniz Bölgesi Örneği). İstanbul Üniversitesi Yayın No:2910, Orman Fakültesi Yayın No:315, İstanbul, 107s.
 • Karcıoğlu, F., Öztürk, Ü. 2009. İşletmelerde Performans Değerleme ile İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (İKBS) Arasındaki İlişkisi-İstanbul İlinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (1): 343-366.
 • Kerimoğlu-İnce, K., S. 2006, Kamu Kuruluşlarında ve İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İletişim İlişkisi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 195s.
 • Koç, M. 2007. Personel Başarısının Değerlendirilmesi ve Başarı Değerlendirmesinde Kullanılan Yöntemler. Bütçe Dünyası, Cilt 3 Sayı 27, s:24-34.
 • Koçak, S. 2009. Devlet Orman İşletmelerinde Çalışanların İş Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi (Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Örneği). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 131s.
 • Palmer, M. J. 1993. Performans Değerlendirmeleri. Rota Yayınları, İstanbul.
 • Şafak İ., 2008, Ege Bölgesi Orman Mühendislerinin Profili, Orman Mühendisleri Odası Dergisi, Yıl:45, Sayı:10-11-12, Ankara, s:22-26.
 • Şafak, İ. 2009, Ege Bölgesi Orman İşletmelerinin Etkinlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. CBU Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (Doktora Tezi), 480s. Manisa.
 • Şafak İ., Okan, T., 2010. Determination of performance evaluation criteria’s in forestry organization: A Turkish forest district case study. African Journal of Agricultural Research, Vol: 5 (18), pp: 2535-2543.
 • Şentürk, G. 2005, Devlet Orman İşletmelerinde Verimlilik ve İktisadilik Analizi (İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Örneği), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans tezi, Bartın, 84s.
 • Yaman, F. 2010, Ormancılıkta Örgütsel ve Yönetsel Başarıyı Etkileyen Faktörler. Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 109s.
 • Yılmaz, E. 2006. R’WOT Tekniği; Arıcılık Sektöründe Katılımcı Yaklaşım ile Örnek Bir Uygulaması, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayın No:40. Çeşitli Yayın No:6, Tarsus.
 • Yılmaz, E., 2004, Orman Kaynaklarının İşlevsel Bölümlemesine İlişkin Çözümlemeler, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Yılmaz, E., Koçak, Z., 2008, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Çalışanlarına Yönelik İs Doyumu Araştırması. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayın No:48, Çeşitli Yayın No:8, Tarsus, 54p
Primary Language en
Journal Section Research Article
Authors

Author: İsmail Şafak

Author: Taner Okan

Bibtex @ { artvinofd29789, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {Artvin Çoruh University}, year = {2011}, volume = {12}, pages = {35 - 48}, doi = {}, title = {An Application towards the Evaluation of Forest Engineers’ Performances}, key = {cite}, author = {Şafak, İsmail and Okan, Taner} }
APA Şafak, İ , Okan, T . (2011). An Application towards the Evaluation of Forest Engineers’ Performances. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (1), 35-48. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2248/29789
MLA Şafak, İ , Okan, T . "An Application towards the Evaluation of Forest Engineers’ Performances". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 12 (2011): 35-48 <http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2248/29789>
Chicago Şafak, İ , Okan, T . "An Application towards the Evaluation of Forest Engineers’ Performances". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 12 (2011): 35-48
RIS TY - JOUR T1 - An Application towards the Evaluation of Forest Engineers’ Performances AU - İsmail Şafak , Taner Okan Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 48 VL - 12 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty An Application towards the Evaluation of Forest Engineers’ Performances %A İsmail Şafak , Taner Okan %T An Application towards the Evaluation of Forest Engineers’ Performances %D 2011 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Şafak, İsmail , Okan, Taner . "An Application towards the Evaluation of Forest Engineers’ Performances". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 12 / 1 (April 2011): 35-48.