1. Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25618/270400)
 2. Kırsal yöredeki yerel yönetimlerin avlanmanın denetimi ve avlak yönetimine katılımlarına yönelik uygun eğitim pro-gramının oluşturulması: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267477)
 3. Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/31062/297142)
 4. ORMANCILIKTA KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ORMAN YOL VE ÜRETİM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29645)
 5. YEŞİL YOL KAVRAMI, FONKSİYONLARI VE ÖNEMİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29656)
 6. DOĞA-KIRSAL YERLEŞME BİRLİKTELİKLERİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29734)
 7. Artvin-Borçka Camili Biyosfer Rezerv Alanındaki Ekoturizm Potansiyelinin Orman Köylüleri Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkilerinin İrdelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2260/29766)
 8. ÜLKE ORMAN AMENAJMAN FELSEFESİNDEKİ DEĞİŞİM: 1972’DEN GÜNÜMÜZE ARTVİN PLANLAMA BİRİMİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29733)
 9. Tunceli İlinin Arazi Örtüsünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29817)
 10. Ormanlardaki karbon birikiminin konumsal ve zamansal değişiminin incelenmesi: Daday planlama birimi örneği (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267484)
 11. ÇOK AMAÇLI PLANLAMANIN KAVRAMSAL ÇATISI VE ÖRNEK UYGULAMA (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29709)
 12. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267483)
 13. Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25322/267492)
 14. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN GELİŞMESİNDE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİNİN ROLÜ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29650)
 15. Çocuğa Özgüven Kazandırmada Önemli Bir İlke; Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2259/29763)
 16. Yerleşke donatı bilgi sistemi (YEDBIS) oluşturulması üzerine bir çalışma (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/25321/267463)
 17. DEGİŞİK AMAÇLI ORMAN HARİTALARI YAPIMI VE SORGULAMALARINDA COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29631)
 18. KENT İÇİ İSTİNAT DUVARLARININ PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2261/29774)
 19. ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNİN İZLENMESİ (DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ) (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29711)
 20. ORMAN KONUMSAL VERİ TABANININ TASARIMI, KURULMASI VE UYGULAMA ÖRNEĞİ (http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2257/29740)