Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye)

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, 93 - 113, 15.04.2018
https://doi.org/10.17474/artvinofd.352425

Öz

Bu çalışma, Artvin ili Yusufeli ilçesinde bulunan Karadağ Florası’nın tespit edilmesi amacıyla 2014 ve 2015 yılları arasında yapılmıştır. Araştırma alanı, Davis’in grid sistemine göre A9 karesinde yer almakta olup Holarktik bölgenin, Avrupa-Sibirya flora alanının Öksin kesiminin Kolşik altkesiminde ve 612-2388 m yükseltiler arasında yer almaktadır. Bu araştırmada 91 familya, 331 cinse ilişkin toplam 493 adet takson saptanmıştır. Bunlardan 1 takson Lycopodiophyta, 18 takson Pteridophyta, 474 takson ise Magnoliophyta bölümüne ilişkindir. Magnoliophyta bölümüne ilişkin taksonlardan 7’si Pinophytina, 467’si Magnoliophytina alt bölümünde bulunmaktadır. Araştırma alanında en fazla takson içeren 5 familya sırasıyla; Asteraceae (60 takson), Poaceae (55 takson), Fabaceae (32 takson), Lamiaceae (28 takson) ve Rosaceae (21 takson). Bunların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları ise şöyledir: 130’u (%26.4) Avrupa-Sibirya, 93’ü (%18.9) İran-Turan, 24’ü (%4.9) Akdeniz ve coğrafi bölgesi bilinmeyip birden fazla bölgede yayılış gösterenler 246 adettir (%49,8). 352 taksonun hayat formlarına göre dağılım ve oranları sırasıyla şöyledir: Hemikriptofitler 121 takson (%24.5), kriptofitler 87 takson (%17.6), terofitler 51 takson (%10.3), fanerofitler 49 takson (%9.9) ve kamefitler 44 takson (%8.9) ve hayat formları belirlenemeyen 141 adet takson bulunmaktadır. Araştırma alanında 40 adet endemik ve 50 adet de endemik olamayan nadir bitki türü saptanmış olup endemizim oranı %8.1’dir. IUCN tehlike kategorilerine göre endemik ve endemik olmayan 90 adet nadir taksonun tehlike durumu değerlendirilmiştir.


Kaynakça

 • Akkemik Ü (ed) (2014) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II, Vol.1-2. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Akman Y (1990) İklim ve Biyoiklim, Ankara: Palme Yay.
 • Anşin R (1979) Trabzon-Meryemana Araştırma Ormanı Florası ve Saf Ladin Mefşcerelerinde Floristik Arafştırmalar (Flore de la foret de Recherches de Meryemana-Trabzon et Les Recherches Floristiques Dans les Peuplements Purs D’Epicea). Trabzon:Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık Press, 234 pp.
 • Anşin R (1982) Endemizm ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Endemik Bitki Taksonları, (Endemism And Endemic Plants Of The East Black Sea Region). KTÜ Orman Fakültesi Dergisi 5(2): 311-326
 • Davis PH (ed) (1965-1985) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vols. 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh
 • Davis PH, Mill RR, Tan K (1988) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 10. Edinburgh University Press, Edinburgh
 • DMİ (2015) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Artvin 2003-2013 sıcaklık verileri
 • Düzenli A (1988) Neuve aux Sintaxons Phytosociologies pour la Végétation de Turquie. Ecol Med 14: 143-148.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N (2000) Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler (Red Data Book of Turkish Plants, Pteridophyta and Spermatophyta). Barışcan Ofset, Ankara, pp 246
 • Ekim T, Terzioğlu S, Eminağaoğlu Ö, Coşkunçelebi K (2014) Turkey. In: J. Solomon, T. Schulkina & G.E. Schatz (editors), Red List of the Endemic Plants of Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Russia, and Turkey. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden (MSB) 125. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis
 • Eminağaoğlu Ö (2009) The Plant Diversity of Tekkale-Çevreli and Cemketen Villages (Yusufeli, Artvin). Batumi Botanical Garden Bulletin 33: 152-159.
 • Eminağaoğlu Ö (2012) Artvin’de Doğa Mirası Camili’nin Doğal Bitkileri. Promat, İstanbul.
 • Eminağaoğlu Ö (Ed) (2015) Artvin’ in Doğal Bitkileri. Promat, İstanbul.
 • Eminağaoğlu Ö, Aksu G (2015) Barhal Vadisi (Yusufeli, Artvin-Turkiye) Florası. Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, AÇÜBAP 2013.F10.01.04, Artvin.
 • Eminağaoğlu Ö, Akyıldırım Beğen H, Aksu G (2015a) Artvin’in Flora ve Vejetasyon Yapısı, s 27-51. Şu eserde: Eminağaoğlu, Ö. (Ed.), Artvin’ in Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat
 • Eminağaoğlu Ö, Akyıldırım Beğen H, Aksu G (2015b) Artvin’in Genel Tanıtımı, s 1-25. Şu eserde: Eminağaoğlu, Ö. (Ed.), Artvin’ in Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2003) The Flora of Hatila Valley National Park and its Close Environs (Artvin). Turkish Journal of Botany 27:1-27.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2004) Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and Its Environs. Turkish Journal of Botany 28: 557-590.
 • Eminağaoğlu Ö, Kutbay HG, Bilgin A, Yalçın E (2006) Contribution to the Phytosociology and Conservation of Tertiary Relict Species in the Northeastern Anatolia Region (Turkey). Belgian Journal of Botany 139 (1): 124-130.
 • Eminağaoğlu Ö, Kutbay HG, Özkan ZC, Ergül A (2008) Flora of the Camili Biosphere Reserve Area (Borçka, Artvin, Turkey). Turkish Journal of Botany 32: 43-90.
 • Eminağaoğlu Ö, Özkaya MS, Akpulat HA (2012) A new record fort the flora of Turkey: Sorbus caucasica var. caucasica (Rosaceae). Turkish Journal of Botany 36: 426.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksek T, Gümüş S, Kurdoğlu O, Eraydın S (2007) Borçka-Karagöl Tabiat Parkı ve Çevresinin Flora ve Vejetasyonu. TÜBİTAK, TOGTAG -3210, Ankara.
 • Eminağaoğlu Ö. Anşin R (2002) A9 (Artvin) Karesi İçin Yeni Floristik Kayıtlar. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 3: 96-108.
 • Grossheim A A (1939-1967) Flora Kavkaza. Ciltler 1-7, Bakü ve Leningrad.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırma Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC (2000) Flora of Turkey and the East Aegaen Islands, Vol. XI. Supplement – II, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • IUCN (2017) The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-2. <http://www.iucnredlist.org>. Downloaded on 14 September 2017.
 • Komarov VL (1934-78) Flora of the U.S.S.R., Vol. 1-30. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem.
 • Ocakverdi H (2001) The Flora of the Mount Kısır (Kars and Ardahan) and Nearest Environs, Turkish Journal of Botany 25: 311-334.
 • Raunkiær C (1934) The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography, being the collected papers of C. Raunkiær. Translated by H. Gilbert-Carter, A. Fausbøll, and A. G. Tansley. Oxford University Press, Oxford.
 • The Plant List (2017) Version1. Published on the internet, http:// www. theplantlist.org/24.09.2015.
 • Vural M (1996) Rize’nin Yüksek Da¤ Vejetasyonu (High mountain vegetation of Rize). Turkish Journal of Botany 20: 83-10.

The flora of Karadağ (Yusufeli, Artvin-Turkey)

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, 93 - 113, 15.04.2018
https://doi.org/10.17474/artvinofd.352425

Öz

This study was carried out between the years of 2014 and 2015 in order to determine the flora of Karadag in the province of Yusufeli, Artvin. The research area under review takes place in Colchic province of Euro-Siberian floristic area of Holarctic region and is found in the A9 square according to grid system of Davis and lies between 612 and 2388 m elevation above the sea level. In this study, total 493 plant taxa belonging to 91 families and 331 genera were determined. 1 of them belong to Lycopodiophyta, 18 of them is from Pteridophyta, the remaining 474 taxa were Magnoliophyta which included 7 taxa from Pinophytina and 467 taxa from Magnoliophytina. The largest families recorded were as follows: Asteraceae (60 taxon), Poaceae (55 taxon), Fabaceae (32 taxon), Lamiaceae (28 taxon),  Rosaceae (21 taxon), Boraginaceae (19 taxon), Brassicaceae (18 taxon), Apiaceae (18 taxon), Plantaginaceae (12 taxon), Caryophyllaceae (11 taxon), Caprifoliaceae  (9 taxon) and Orobanchaceae (9 taxon). The distribution of the taxa according to the phytogeographical regions was as follows: Avrupa-Sibirya with 130 taxa (26,4%), Iran-Turan with 93 taxa (18.9%), the Mediterranean with 24 taxa (4,9%) and multiregional or of unknown phytogeographic origin with 246 taxa (49.8%). The life form spectrum of 352 taxa was as follows: Hemicryptophytes 121 taxa (24.5%), cryptophytes 87 taxa (17.6%), therophytes 51 taxa (10.3%), phanerophytes 49 taxa (9,9%) and chamaephytes 44 taxa (8.9%). Endemism ratio is 8.1%  and included 40 endemic taxa and 50 non-endemic rare plants. The endemic plants and non-endemic rare plants (90 taxa) in the study area have been classified according to IUCN threat catagories.


Kaynakça

 • Akkemik Ü (ed) (2014) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II, Vol.1-2. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Akman Y (1990) İklim ve Biyoiklim, Ankara: Palme Yay.
 • Anşin R (1979) Trabzon-Meryemana Araştırma Ormanı Florası ve Saf Ladin Mefşcerelerinde Floristik Arafştırmalar (Flore de la foret de Recherches de Meryemana-Trabzon et Les Recherches Floristiques Dans les Peuplements Purs D’Epicea). Trabzon:Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık Press, 234 pp.
 • Anşin R (1982) Endemizm ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Endemik Bitki Taksonları, (Endemism And Endemic Plants Of The East Black Sea Region). KTÜ Orman Fakültesi Dergisi 5(2): 311-326
 • Davis PH (ed) (1965-1985) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vols. 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh
 • Davis PH, Mill RR, Tan K (1988) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 10. Edinburgh University Press, Edinburgh
 • DMİ (2015) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Artvin 2003-2013 sıcaklık verileri
 • Düzenli A (1988) Neuve aux Sintaxons Phytosociologies pour la Végétation de Turquie. Ecol Med 14: 143-148.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N (2000) Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler (Red Data Book of Turkish Plants, Pteridophyta and Spermatophyta). Barışcan Ofset, Ankara, pp 246
 • Ekim T, Terzioğlu S, Eminağaoğlu Ö, Coşkunçelebi K (2014) Turkey. In: J. Solomon, T. Schulkina & G.E. Schatz (editors), Red List of the Endemic Plants of Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Russia, and Turkey. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden (MSB) 125. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis
 • Eminağaoğlu Ö (2009) The Plant Diversity of Tekkale-Çevreli and Cemketen Villages (Yusufeli, Artvin). Batumi Botanical Garden Bulletin 33: 152-159.
 • Eminağaoğlu Ö (2012) Artvin’de Doğa Mirası Camili’nin Doğal Bitkileri. Promat, İstanbul.
 • Eminağaoğlu Ö (Ed) (2015) Artvin’ in Doğal Bitkileri. Promat, İstanbul.
 • Eminağaoğlu Ö, Aksu G (2015) Barhal Vadisi (Yusufeli, Artvin-Turkiye) Florası. Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, AÇÜBAP 2013.F10.01.04, Artvin.
 • Eminağaoğlu Ö, Akyıldırım Beğen H, Aksu G (2015a) Artvin’in Flora ve Vejetasyon Yapısı, s 27-51. Şu eserde: Eminağaoğlu, Ö. (Ed.), Artvin’ in Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat
 • Eminağaoğlu Ö, Akyıldırım Beğen H, Aksu G (2015b) Artvin’in Genel Tanıtımı, s 1-25. Şu eserde: Eminağaoğlu, Ö. (Ed.), Artvin’ in Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2003) The Flora of Hatila Valley National Park and its Close Environs (Artvin). Turkish Journal of Botany 27:1-27.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2004) Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and Its Environs. Turkish Journal of Botany 28: 557-590.
 • Eminağaoğlu Ö, Kutbay HG, Bilgin A, Yalçın E (2006) Contribution to the Phytosociology and Conservation of Tertiary Relict Species in the Northeastern Anatolia Region (Turkey). Belgian Journal of Botany 139 (1): 124-130.
 • Eminağaoğlu Ö, Kutbay HG, Özkan ZC, Ergül A (2008) Flora of the Camili Biosphere Reserve Area (Borçka, Artvin, Turkey). Turkish Journal of Botany 32: 43-90.
 • Eminağaoğlu Ö, Özkaya MS, Akpulat HA (2012) A new record fort the flora of Turkey: Sorbus caucasica var. caucasica (Rosaceae). Turkish Journal of Botany 36: 426.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksek T, Gümüş S, Kurdoğlu O, Eraydın S (2007) Borçka-Karagöl Tabiat Parkı ve Çevresinin Flora ve Vejetasyonu. TÜBİTAK, TOGTAG -3210, Ankara.
 • Eminağaoğlu Ö. Anşin R (2002) A9 (Artvin) Karesi İçin Yeni Floristik Kayıtlar. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 3: 96-108.
 • Grossheim A A (1939-1967) Flora Kavkaza. Ciltler 1-7, Bakü ve Leningrad.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırma Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC (2000) Flora of Turkey and the East Aegaen Islands, Vol. XI. Supplement – II, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • IUCN (2017) The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-2. <http://www.iucnredlist.org>. Downloaded on 14 September 2017.
 • Komarov VL (1934-78) Flora of the U.S.S.R., Vol. 1-30. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem.
 • Ocakverdi H (2001) The Flora of the Mount Kısır (Kars and Ardahan) and Nearest Environs, Turkish Journal of Botany 25: 311-334.
 • Raunkiær C (1934) The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography, being the collected papers of C. Raunkiær. Translated by H. Gilbert-Carter, A. Fausbøll, and A. G. Tansley. Oxford University Press, Oxford.
 • The Plant List (2017) Version1. Published on the internet, http:// www. theplantlist.org/24.09.2015.
 • Vural M (1996) Rize’nin Yüksek Da¤ Vejetasyonu (High mountain vegetation of Rize). Turkish Journal of Botany 20: 83-10.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Yayınlanma Tarihi Nisan
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özgür EMİNAĞAOĞLU
0000-0003-0064-0318
Türkiye


Hayal AKYILDIRIM BEĞEN Bu kişi benim


Güven AKSU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artvinofd352425, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {93 - 113}, doi = {10.17474/artvinofd.352425}, title = {Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye)}, key = {cite}, author = {Eminağaoğlu, Özgür and Akyıldırım Beğen, Hayal and Aksu, Güven} }
APA Eminağaoğlu, Ö. , Akyıldırım Beğen, H. & Aksu, G. (2018). Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye) . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 93-113 . DOI: 10.17474/artvinofd.352425
MLA Eminağaoğlu, Ö. , Akyıldırım Beğen, H. , Aksu, G. "Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye)" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 93-113 <http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/32294/352425>
Chicago Eminağaoğlu, Ö. , Akyıldırım Beğen, H. , Aksu, G. "Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye)". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 93-113
RIS TY - JOUR T1 - Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye) AU - Özgür Eminağaoğlu , Hayal Akyıldırım Beğen , Güven Aksu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.352425 DO - 10.17474/artvinofd.352425 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 113 VL - 19 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.352425 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.352425 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye) %A Özgür Eminağaoğlu , Hayal Akyıldırım Beğen , Güven Aksu %T Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye) %D 2018 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 19 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.352425 %U 10.17474/artvinofd.352425
ISNAD Eminağaoğlu, Özgür , Akyıldırım Beğen, Hayal , Aksu, Güven . "Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye)". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Nisan 2018): 93-113 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.352425
AMA Eminağaoğlu Ö. , Akyıldırım Beğen H. , Aksu G. Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye). AÇÜOFD. 2018; 19(1): 93-113.
Vancouver Eminağaoğlu Ö. , Akyıldırım Beğen H. , Aksu G. Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 19(1): 93-113.
IEEE Ö. Eminağaoğlu , H. Akyıldırım Beğen ve G. Aksu , "Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye)", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 93-113, Nis. 2018, doi:10.17474/artvinofd.352425

Cited By

Floristic diversity of Kılıçkaya Village (Yusufeli, Artvin, Turkey)
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Özgür EMİNAĞAOĞLU
https://doi.org/10.17474/artvinofd.762897

Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.