Yıl 2020, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 154 - 163 2020-09-15

Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal yolla gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği örneği)
Natural regeneration of Black Alder (Alnus glutinosa subsp. barbata) stands (An example of Harşit Forestry Enterprise)

Nihan YILDIRIM [1] , İbrahim TURNA [2] , Nebahat YILDIRIM [3]


Doğada her canlının olduğu gibi ormanların da sürekli var olması, yaşlanan ya da değişik nedenlerle zarar görüp ölen bireylerin yerini yeni genç bireylerin almasıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle ormanlarımızda uygulanan gençleştirme çalışmaları ve bu çalışmaların başarısı büyük önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında, Harşit Orman İşletme Şefliğine ait Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal gençleştirme yöntemlerinden biri olan büyük alan siper vaziyeti ile gençleştirilmesi ve gençlik bakımlarından diri örtü temizliğinin gençliğin gelişimi üzerine etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Gençleştirme çalışmasına 2012 yılında arazi hazırlığı ile başlanılmış ve 2016 Kasım-Aralık ayında ise boşaltma kesimi ile sahadan çıkılmıştır. İlk çimlenmeler 2013 yılı Nisan ayında gözlemlenmiştir. Gençleştirme alanında üç farklı şiddette diri örtü temizliği yapılmış ve uygulanan diri örtü temizlik derecelerinin gençlik sayısı ve boy gelişimi açısından etkileri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; 2013-2015 yılları arasında yapılan ölçüm ve sayımlarla gençlik boyları ve sayıları ortaya konulmuştur. Bir yaşındaki gençliklerin boylarında yapılan ölçümlerde tüm işlemlere ait ortalama boy 5.92 cm, iki yaşında 39.23 cm ve üç yaşında ise 65.46 cm’dir. Diri örtü temizliği işlemleri bakımından bir yaşındaki ve üç yaşındaki gençlik boyları arasında istatistiksel olarak anlamlı (P˂0.05) farklılıklar olduğu belirlenmiştir.

The existence of forests as well as every living thing in nature will be possible by the replacement the young individuals to the position of aged or dead individuals who have been damaged due to various reasons. For this reason, the regeneration methods implemented in forests and the success of these studies are of great importance. In this study, it was aimed to regeneration with compartment shelterwood system, one of the natural regeneration methods, of Alnus glutinosa subsp. barbata stand in Harşit Forestry Enterprise, and the determination of effects on juvenility development of land clearing from regeneration tending. In 2012, regeneration efforts were started with land preparation and final cutting was made in November-December 2016. The first germination was observed in April 2013. In regeneration area, three different land clearing treatments were carried out and tried to determine their effects on the number and length of juvenility. As a result of the study; the number of juvenility and juvenility length were determined by the making measurement and counting between the years of 2013-2015. In the measurements made in one year-old juvenility, the average juvenility length of all treatments was 5.92 cm, this was obtained as 39.23 cm for two-year-old juvenility, and 65.46 cm for three-year-old juvenility. In addition, it was determined that there are statistically significant differences (P<0.05) between juvenility length values of one and three-year-old juvenilities in terms of land clearing interventions.

 • Aksoy H (1986) Silvikültür I, Ders notu (Rota baskı), İstanbul, 99 s
 • Akyüz M (1998) Kızılağacın odun özellikleri ve kullanım özellikleri. K.T.Ü Orman Fakültesi Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, Ekim, Trabzon
 • Anşin R, Özkan ZC (2006) Tohumlu bitkiler (Spermatophyta). Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, Orman Fakültesi, Genel Yayın No: 167, Fakülte Yayın No: 19, Trabzon
 • Anonim (2009) Distribution map of Black alder (Alnus glutinosa). Euforgen, www.euforgen.org
 • Anonim (2015) Ormanlarımızda yayılış gösteren asli ağaç türleri. OGM Ankara (6.Baskı)
 • Ata C (1995) Silvikültür tekniği. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi Yayın No:4/3, Bartın, 453 s
 • Ayan S, Ulu F, Gerçek V, Ölmez Z (1998) Orta ve Doğu Karadeniz’deki aluviyal ve koluviyal topraklar ile taşkın yataklarından kızılağaç plantasyonuna uygun potansiyel alanlar. OGM - K.T.Ü. Orman Fak., Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, Bildiri Metinleri Kitabı, s. 453 - 461, 8-10 Ekim 1998, Trabzon
 • Batu F, Kapucu F (1995) Doğu Karadeniz Bölgesi kızılağaç meşçerelerinde bonitet endeks ve hasılat tablolarının düzenlenmesi. 1. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler Kitabı, Trabzon, 349-362
 • Carus S (1994) Belgrad ormanında dişbudak, kızılağaç ve akçaağaç yapay meşcerelerinde büyüme özellikleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 44(1-2), 129-144
 • Claessens H, Osterbaan A, Savill P, Rondeux J (2010) A review of the characteristics of black alders (Alnus glutinosa (L.) Gaerthn.) and their implications for silvicultural practices. Forestry, Vol. 83, 163-175
 • Çatalçam O (2014) Samsun - Terme Subasar ormanında kızılağaç gençleştirme Çalışmaları. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Artvin,43 s
 • Edwards P N (1980) Does pre-commercial thinning have a place in plantation forestry in Britain? Schriften, Forstliche Fakultat, Universitat Gottingen/Niedersachsische Forstliche Versuchsanstalt, 67, 214-223
 • Eler Ü, Şenergin Ş, Örtel E (1992) Antalya yöresinde siper ve tıraşlama yöntemine göre kızılçam (Pinus brutia Ten.) gençleştirme alanlarında gençliğin yaşama durumu. Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No 228, Ankara, 43 s
 • Eser F (2016) Kızılağaç yapraklarının tekstil endüstrisinde boyarmadde kaynağı olarak değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 17(1), 199-207
 • Genç M (2013) Silvikültür tekniği. SDÜ Orman Fakültesi yayın No: 46. Isparta
 • Güdül H, Aydın İ, Demir A (2019) Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.) kontrplaklarının bazı teknolojik özellikleri üzerine dikim aralığının etkisi. Politeknik Dergisi, 22(3): 771-777
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (edlr) (2012) Türkiye bitkileri listesi (damarlı bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, 1290, İstanbul
 • Huss J, Kahveci O (2009) Türkiye’de doğaya yakın yapraklı orman İşletmeciliği. OGEM-VAK, Ankara
 • Kaya M (2014) Arhavi ilçesi bal ormanındaki sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) ormanlarında gençleştirme çalışmaları. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Artvin, 42 s
 • Mamıkoğlu NG (2015) Türkiye’nin ağaçları ve çalıları. NTV Yayınları, 6. Baskı, Ankara
 • Mc Vean DN (1956) Ecology of Alnus glutinosa (L.) Gaertn: V. Notes on some British alder populations. The Journal of Ecology, 321-330
 • Odabaşı T, Çalışkan A, Bozkuş HF (2004) Silvikültür tekniği (silvikültür II). İÜ Yayın No: 4459, OF Yayın No: 475.İstanbul, 314 s
 • Öztürk G (2015) Farklı aralık mesafede oluşturulmuş kızılağaç meşcerelerinde bazı odun özellikleriyle yetişme ortamı özelliklerinin araştırılması. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Artvin, 75 s
 • Pamay B (1966) Türkiye’de yaş sınıflan metodunun uygulanmasından doğal gençleştirme problemleri (silvikültürel planlama). Fakülteler Matbaası.
 • Pamay B (1967) Demirköy-İğneada Longos ormanlarının silvikültürel analizi ve verimli hale getirilmesi için alınması gereken silvikültürel tedbirler üzerine araştırmalar. Orman Genel Müdürlüğü Yayın No: 451/43, İstanbul
 • Saatçioğlu F (1946) Türkiye’de orman gençleştirme tekniği. Orman ve Av, Sayı 8
 • Saatçioğlu F (1979) Silvikültür tekniği (silvikültür II). İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, No:2490/268, İstanbul
 • Ürgenç S (1992) Ağaç ve süs bitkileri fidanlık ve yetiştirme tekniği. İ.Ü. Orm. Fak. Yayın No .418, İstanbul
 • Wheeler CT, Hooker JE, Crowe A, Berrie AMM (1986) The improvement and utilization in forestry of nitrogen fixation by actinorhizal plants with special reference toAlnus in Scotland. Plant and Soil, 90(1-3), 393-406
 • Yılmaz M (1996) Artvin-Rize yöresi kızılağaç orman ekosistemlerinin gelişimi ile bazı toprak özellikleri ve fizyografik etmenler arasındaki ilişiler. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 81 s
Birincil Dil tr
Konular Orman Mühendisliği
Yayınlanma Tarihi Eylül
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8044-6568
Yazar: Nihan YILDIRIM
Kurum: Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Silvikültür Şube Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4408-1327
Yazar: İbrahim TURNA
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1795-050X
Yazar: Nebahat YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { artvinofd690646, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {154 - 163}, doi = {10.17474/artvinofd.690646}, title = {Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal yolla gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği örneği)}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Nihan and Turna, İbrahim and Yıldırım, Nebahat} }
APA Yıldırım, N , Turna, İ , Yıldırım, N . (2020). Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal yolla gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği örneği) . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 154-163 . DOI: 10.17474/artvinofd.690646
MLA Yıldırım, N , Turna, İ , Yıldırım, N . "Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal yolla gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği örneği)" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 154-163 <http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/54132/690646>
Chicago Yıldırım, N , Turna, İ , Yıldırım, N . "Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal yolla gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği örneği)". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 154-163
RIS TY - JOUR T1 - Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal yolla gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği örneği) AU - Nihan Yıldırım , İbrahim Turna , Nebahat Yıldırım Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.690646 DO - 10.17474/artvinofd.690646 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 163 VL - 21 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.690646 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.690646 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal yolla gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği örneği) %A Nihan Yıldırım , İbrahim Turna , Nebahat Yıldırım %T Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal yolla gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği örneği) %D 2020 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 21 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.690646 %U 10.17474/artvinofd.690646
ISNAD Yıldırım, Nihan , Turna, İbrahim , Yıldırım, Nebahat . "Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal yolla gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği örneği)". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Eylül 2020): 154-163 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.690646
AMA Yıldırım N , Turna İ , Yıldırım N . Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal yolla gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği örneği). AÇÜOFD. 2020; 21(2): 154-163.
Vancouver Yıldırım N , Turna İ , Yıldırım N . Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal yolla gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği örneği). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2020; 21(2): 154-163.
IEEE N. Yıldırım , İ. Turna ve N. Yıldırım , "Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal yolla gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği örneği)", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 21, sayı. 2, ss. 154-163, Eyl. 2020, doi:10.17474/artvinofd.690646