Yıl 2020, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 310 - 317 2020-09-15

Investigation of the effects of some soil and climate properties on the epidemic of Cylindrocladium pseudonaviculatum in Boxwood forests: the cases of Taşlıca and Tütüncüler
Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri

Mimar Sinan ÖZKAYA [1]


The overall objective of this study is to understand to what extend some soil properties and climatic properties cause an increased population of Cylindrocladium pseudonaviculatum (Buxus blight), and accordingly impacting the box trees to kill in some 15 thousand ha forest of Buxus sempervirens (Boxwood) in Artvin. Furthermore, the fungal diseases (Cylindrocladium pseudonaviculatum) and Boxwood moth (Cydalima perspectalis) caused mortality of boxwood in these areas. Since the climate change and some soil properties might be a cause for the epidemic levels of insect and fungal species, this study was conducted, but predominantly towards in favor of some soil properties of the healthy stands and the stands suffering from the insect and these fungus, both stands dominated with boxwood. Whether the soil properties and temperature and rainfall values differ from the stands where boxwood trees were healthy and unhealthy was tested by two independent samples T-Test. As a result of the study, it was determined that the differences between the healthy and unhealthy stands were insignificant in terms of soil properties, but significant (p <0.05) in terms of temperature and rainfall values. The results indicated that the mortality seen in boxwood trees was not due to soil properties, but temperature and precipitation differences could be effective in it as average temperature was higher in disease effected stands and average rainfall was lower compared to healthy stands.
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Şimşir (Buxus sempervirens) ormanlarında Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi yapmasının ve şimşir ağaçlarının kurumasına toprak yapısının ve iklim özelliklerinin etkilerinin incelenmesi amacı ile bu çalışma yapılmıştır. B. sempervirens Artvin’de yaklaşık 15 bin hektarlık bir alanda yayılış göstermektedir. Bu alanlarda şimşir fungal hastalıkları (Cylindrocladium pseudonaviculatum) ve Şimşir güvesi (Cydalima perspectalis) kurumalara neden olmuştur. Gerek mantar gerekse böcek zararının görülmesinin kuraklıktan ve topraktaki bazı elementlerin azalmasından kaynaklanabileceği düşüncesiyle, şimşir kurumalarının yoğun olduğu ormanlık alanlarda ve sağlıklı yetiştiği alanlardaki sıcaklık ve yağış değerleri ile bazı toprak özellikleri incelenmiştir. Şimşir ağaçlarının kuruma gösterdiği ve sağlıklı yetiştiği sahalardan alınan toprak özellikleri ile sıcaklık ve yağış değerlerinin farklılık gösterip göstermediği bağımsız iki örneklem T-Testi ile test edilmiştir. Çalışma sonucunda alanlar arasındaki farklılıkların toprak özellikleri bakımından önemsizken, sıcaklık ve yağış değerleri bakımından anlamlı düzeyde farklı (p<0.05) olduğu belirlenmiştir. Hastalıklı alanlarda ortalama sıcaklık daha yüksek, ortalama yağış ise daha düşüktür. Sonuçlar şimşir ağaçlarında görülen kurumaların toprak özelliklerinden kaynaklanmadığını, sıcaklık ve yağış değerlerinin bu kurumalarda nispeten daha etkili olabileceğini göstermektedir.
 • Aksu Y (2019) Doğu Karadeniz Tarım ve Orman Alanlarına Yeni Giriş Yapan Zararlı Organizmalar. Orman ve Av Dergisi, 2: (97), 41-47.
 • Altunışık A, Oskay F, Aday Kaya AG, Lehtijärvi A, Doğmuş Lehtijärvi HT (2017) Şimşirlerimiz üzerinde yeni bir tehdit: Şimşir Yanıklığı. Orman ve Av, 2: (95), 43-46.
 • Ateş K, İpek A, Yıldız Ş (2010) Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki Şimşir Potansiyeli ve Kullanımı, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Cilt: III, 1134-1143.
 • Belrose V, Nageleisen LM, Renaud JP (2004) Les conséquences de la canicule et de la sécheresse sur la santé des forêts: bilan à la fin de l’année 2003. La santé des forêts (France) en 2003.
 • Bentz BJ, Régniére J, Fettig CJ, Matthew Hanse E, Hayes JL, Hicke JA, Kelsey, RG, Negron JF, Seybold SJ (2010) Climate Change and Bark Beetles of the Western United States and Canada: Direct and Indirect Effects. BioScience. 60: 602-613.
 • Burjanadze M, Supatashvili A, Göktürk T (2019) Control strategies against invasive pest Box Tree Moth - Cydalima perspectalis in Georgia” 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies Section: Engineering and Natural Sciences, Ankara / Turkey, 19-21 April SETSCI, Conference Proceedings. 4 (1) : 1-4.
 • Christiansen E, Bakke A (1997) Integrating cultural tactics into the management of bark beetle and reforestation pests In: Grégoire, J.C., Liebhold, A.M., Stephen, F.M., Day, K.R., Salom, S.M. (Eds.), General Technical Report. USDA Forest Service, pp. 163-171.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2003) The Flora of Hatila Valley National Park and its close Environs (Artvin). Turkish Journal of Botany. 27 (1): 127.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksel E, Akyıldırım Beğen H (2018) Flora of the Hod Valley (Artvin, Turkey). International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES. 8 (2): 273-282.
 • Göktürk T, Aksu Y (2014) Hatila Milli Parkında Tespit Edilen Lepidoptera Türleri. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 7-9 Nisan, Sempozyum Kitabı, 607-615, Antalya.
 • Göktürk T (2017) The Effect of Dipel and Spruzit Against Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae), International Forestry and Environment Symposium "Climate Change and Tree Migration" 7-10 November 2017, Abstract Book, p. 125, Trabzon, Turkey.
 • Gülçur F (1974) Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Analiz Metodları. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, No: 201, İstanbul.
 • Hanks LM, Paine TD, Millar JG, Campbell CD, Schuch UK (1999) Water relations of host trees and resistance to the phloem-boring beetle Phoracantha semipunctata F. (Coleoptera: Cerambycidae). Oecologia, 119: 400-407.
 • Henricot B, Gorton C, Denton G, Denton J (2008) Studies on the control of Cylindrocladium buxicola using fungicides and host resistance. Plant Disease. 92 (9): 1273–1279.
 • Henricot B, Pérez Sierra A, Prior C (2000) A new blight disease on Buxus in the UK caused by the fungus Cylindrocladium. Plant Pathology. 49(6): 805.
 • Hızal E, Köse M, Yeşil C, Kaynar D (2012) The New Pest Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11 (3): 400-403.
 • Irmak A (1972) Toprak İlmi. İÜ Orman Fak. Yay. No 184, İstanbul.
 • Laz B, Babür E, Akpınar DM, Avgın SS (2018) Kahramanmaraş-Elmalar Yeşil Kuşak Ek-3 Plantasyon Sahasında Görülen Biyotik ve Abiyotik Zararlıların Tespiti. KSÜ Tarım Doğa Dergisi, 21(6) : 926-935.
 • Lehtijärvi A, Doğmuş Lehtijärvi HT, Oskay F (2014). Cylindrocladium buxicola is Threatening The Native Buxus sempervirens Populations in Turkey. Plant Protection Science, 50: (4), 227–229.
 • Leuthardt FLG, Billen W, Baur B (2010) Spread of the box-tree pyralid Diaphania perspectalis (Lepidoptera: Pyralidae) in the region of Basel-a pest species new for Switzerland. Entomo Helvetica, (3): 51-57.
 • Nageleisen LM (2004a) Les insectes sous-corticaux des résineux en 2002: diminution inattendue des dommages dus aux scolytes. Min.Agri. Alim. Pêche Aff. Rur. (DGFAR), Paris.
 • Nageleisen LM (2004b) Recrudescence des insectes sous-corticaux à la suite des extrêmes climatiques de 2003, in: Bilan de lasanté des forêts en 2003, Min. Agri. Alim. Pêche Aff. Rur., Paris.
 • Öner N, Şimşek Z, Kondur Y, İmal B, Şimşek M (2010) Küresel iklim değişikliği dikkate alınarak kurak ve yarıkurak alanların ağaçlandırılması ve zararlı böceklerle mücadelesine yönelik öneriler (Çankırı ili örneği). In, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, 827-838.
 • Rouault G, Candau JN, Lieutier F, Nageleisen LS, Martin JC, Warzée N (2006) Effects of Drought and Heat on Forest Insect Population in Relation to the 2003 Drought in Western Europe. Ann. For. Sci. 63: 613-624.
 • Seljak G (2012) Six new alien phytophagous insect species recorded in Slovenia in 2011. Acta Entomologica Slovenica, 20: 31-44.
 • Semerci A, Çelik O, Şanlı B, Şahin Ö, Eczacıbaşı B, Argun N (2006) İç Anadolu Bölgesinde Son Beş Yılda İncelenen Bazı Ağaç Kurumalarının Nedenlerinin İncelenmesi ve Çözüm Önerileri. Türkiye’de Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, 7-10 Kasım 2006 Ürgün, Nevşehir, 52-53.
 • Symmes H (1984) Mail Box, the Amerikan Boxwood society, The Boxwood Bultein, April Boyce . 24, 4.
 • Şimşek Z, Kondur Y, Şimşek M (2006) Küresel İklim Değişikliğinin Zararlı Böcekler Üzerine Olası Etkileri. In, IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, Çankırı, 87-125.
 • Şimşek Z, Kondur Y, Şimşek M (2010a) Küresel İklim Değişikliğinin Kabuk Böcekleri Üzerinde Beklenen Etkileri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi. 3; 149-157.
 • Şimşek Z, Öner N, Kondur Y, Şimşek M (2010b) Kuraklığın Orman Biyoçeşitliliği Üzerine Etkileri ve Gelecekte Alınması Gereken Önlemler. In, Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 514-521
 • Türkyılmaz E, Vurdu H (2003) Şimşirin (Buxus spp.) genel özellikleri, Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 3: 65-172.
 • URL 1 https://atib.ogm.gov.tr/Sayfalar/T%C4%B1bbi%20ve%20Itri%20Bitkilerimizi%20 Tan%C4% B1 yal%C4% B1m/Simsir.aspx (02.04.2020).
 • Williams DW, Liebhold AM (2002) Climate change and the outbreak ranges of two North American bark beetles. Agricultural and Forest Entomology. 4: 87-99.
Birincil Dil tr
Konular Orman Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2146-3867
Yazar: Mimar Sinan ÖZKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { artvinofd788047, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {310 - 317}, doi = {10.17474/artvinofd.788047}, title = {Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri}, key = {cite}, author = {Özkaya, Mimar Sinan} }
APA Özkaya, M . (2020). Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 310-317 . DOI: 10.17474/artvinofd.788047
MLA Özkaya, M . "Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 310-317 <http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/54132/788047>
Chicago Özkaya, M . "Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 310-317
RIS TY - JOUR T1 - Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri AU - Mimar Sinan Özkaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.788047 DO - 10.17474/artvinofd.788047 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 310 EP - 317 VL - 21 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.788047 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.788047 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri %A Mimar Sinan Özkaya %T Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri %D 2020 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 21 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.788047 %U 10.17474/artvinofd.788047
ISNAD Özkaya, Mimar Sinan . "Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Eylül 2020): 310-317 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.788047
AMA Özkaya M . Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri. AÇÜOFD. 2020; 21(2): 310-317.
Vancouver Özkaya M . Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2020; 21(2): 310-317.
IEEE M. Özkaya , "Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 21, sayı. 2, ss. 310-317, Eyl. 2020, doi:10.17474/artvinofd.788047