Cilt: 22 - Sayı: 2, 19.11.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

Derleme

Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty (ACU J For Fac) is a peer-reviewed open access journal which publishes original research articles and reviews on all aspects of forestry, plant science, wood science, landscape architecture and other related subjects. All manuscripts are initially screened on their topic suitability and linguistic quality. Articles should make a significant contribution to the advancement of knowledge or toward a better understanding of existing concepts.
Papers must be submitted with the understanding that they have not been published elsewhere (except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, or thesis) and are not currently under consideration by another journal published by or any other publisher. The submitting (corresponding) author is responsible for ensuring that the article's publication has been approved by all the other coauthors.


The copyright of papers accepted for publication belongs to the journal. All contributions are subject to editorial revision and Editor's decision will be final.


There is no fees are required for the publication in Artvin Çoruh University Journal of Forestry FacultyArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanır ve orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve fen bilimleri çalışma konularında ve ilgili tüm alanlara ilişkin özgün araştırma makaleleri, derlemeler, teknik notlar ve bilimsel haberler yayınlar. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir. Makalenin Dergi’ye sunulması daha önce başka bir yerde yayımlanmadığı ve halen yayımlanması girişiminde bulunulmadığı anlamına gelir. Makalenin bütünü; şekil, grafik, fotoğraf ve tabloları içermek üzere “Times New Roman” yazı karakterinde, 12 punto, 1.5 satır aralığında ve iki yana yaslı yazılmalı ve 18 sayfayı geçmemelidir.
Sayfa yapısı olarak A4 kağıt boyutu kullanılmalı ve üstten ve soldan 3 cm, alttan ve sağdan 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Makale metnine sayfa ve satır numarası eklenmelidir. Makale dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.
Kapak Sayfası: Makale başlığı (makale dilinde), yazarların tam adları (unvansız olarak) ve çalıştıkları kurumlar ile sorumlu yazarın tüm iletişim bilgilerini (açık adres, e-mektup ve telefon ve belgegeçer numaraları) içermelidir. Makale başlığı (sayfanın ortasında yer almalı), ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Yazar isimleri küçük, soyadları büyük harflerle (sayfanın ortasında) koyu yazılmalıdır. Yazar kurumları, ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
Özet sayfası: Makale başlığı, özeti (en az 100, en fazla 250 kelime) ve anahtar kelimeler (3-6 adet) makale dilinde verilmelidir. Aynı bilgiler diğer dilde de (makale dili Türkçe ise İngilizce ya da tersi) verilmelidir. Özet, kısaca araştırmanın gerekçesini, amaçlarını, yöntemini, bulguları ve önerileri içermelidir.
Ana metin: Makale ana metni; Giriş; Materyal ve Yöntem; Bulgular (ve Tartışma); (Tartışma ve) Sonuç; Kaynaklar bölümlerinden oluşur. Bütün ana bölüm başlıları büyük harflerle ve koyu olacak şekilde, alt başlıklar ise sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük ve koyu yazılır. Başlıklar ve paragraf başı 0 cm içeriden başlamalı, paragraflar arası boşluk bırakılmalıdır. Şekil ve tablolar makale içinde uygun yerlere şekil ve tablo numarası verilerek yerleştirilmeli, tablo başlıkları tablonun üst kısmında ve şekil başlıkları şeklin altında verilmelidir. Şekil ve tablo başlıkları mümkün olduğunca kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Şekil resim ise yüksek çözünürlükte olmalı, grafik ise anlaşılması kolay olacak şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sadece yatay çizgiler kullanılmalıdır. Makaleye konu canlı tür ya da türlerinin yerel isimleri kullanılıyorsa bunların bilimsel adları metinde ilk geçtikleri yerde belirtilmelidir. Birimler için uluslar arası birimler sistemi kullanılmalı (The International Systems of Units, SI) ve ondalık ifadeler nokta (.) ile belirtilmelidir (örneğin, %45.7 veya 0.221).
Kaynaklar: Makale içinde atıf yapılan tüm kaynaklar Kaynaklar bölümünde alfabetik olarak listelenmelidir. Aynı şekilde Kaynaklar bölümündeki tüm eserlere metin içinde atıf yapılmalıdır. Kaynaklar metin içinde yazarın soyadı ve yayınlandığı tarihe göre verilmelidir (Örneğin: Kray and Fisher 2008; Yılmaz ve ark. 2005; Zigler 1983a ve 1983b). Atıf cümle içinde kullanılacaksa sadece yılı paranteze alınmalıdır (Örneğin: ‘Steffenrem et al. (2007) Picea abies odun özelliklerinin …’).
Kaynaklar aşağıdaki örneklerdeki gibi listelenmelidir:
Dergi makaleleri:
Pandey DK, Palni LMS (2005) Germination of Parthenium hysterophorus L. seeds under the influence of light and germination promoting chemicals. Seed Sci Technol 33:485-491
Kitaplar:
Ürgenç S (1988) Genel plantasyon ve ağaçlandırma tekniği. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayını, No: 444, İstanbul
Kitapta Bölüm:
Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257
Bildiriler:
Demeritt ME (1981) Fifty years of hybrid poplar research in the northeast. In: Proceedings of 27th North-Eastern forest tree improvement Conference. University of Vermont, Burlington, VT, pp 166–183
Tezler:
Kambur S (2009) Rhus coriaria L., Pyracantha coccinea M. Roemer ve Cotoneaster nummularia Fisch.&Mey türlerinin tohum ve çimlenme özelliklerinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Artvin, 40 s
Diğer:
Robbins J, Evans M (2004) Growing media for container production in a greenhouse or nurseries. Part I. Components and mixes. Agriculture and Natural Resources. Division of Agriculture: University of Arkansas, Fayetteville. http://www.uaex.edu/Other_Areas/publications/PDF/FSA-6097.pdf. Accessed 1 Sept 2010

Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.