Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 209 - 217, 19.11.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.947586

Öz

Suriye Krizi, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki çeşitli ülkelerde meydana gelen protesto ve çatışmaların, Suriye’yi etkisi altına alması ve burada iç savaşa dönüşmesi sonucu yaşanan olaylar bütünüdür. Bu krizle beraber milyonlarca Suriyeli ülkelerini terk etmiş ve birçok ülkeye sığınmak zorunda kalmıştır. Bu ülkelerin başında gelen Türkiye açık kapı politikası uygulayarak milyonlarca Suriyeliyi misafir etmiştir. Suriyeli sığınmacılar için geçici barınma merkezleri inşa edilmiş ancak sığınmacıların büyük kısmı kent merkezlerinde yaşamayı tercih etmiştir. Suriyeli sığınmacılar yaşamlarını sürdürdükleri illeri sosyal, ekonomik, demografik ve kültürel olarak etkilemiştir. Hatay da Suriyeli sığınmacıların yoğun olduğu illerden biridir ve ifade edilen etkiler burada açık bir şekilde görünmektedir. Bu çalışmada Suriye Krizinin Hatay orman ürünleri sanayi işletmeleri üzerindeki etkisi işletmelerin hukuki yapıları bakımından araştırılmıştır. Çalışmada 96 işletme sahibine ve/veya yöneticisine yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Toplanan veri çapraz çizelgelerle gösterilmiş ve şahıs işletmeleri ile şirketler arasındaki farklılıkları ortaya koymak için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre işletmelerin %60.3’ünde en az 1 Suriyeli çalışmaktadır. Suriye krizinden sonra şahıs işletmeleri ile şirketler arasında müşteri memnuniyeti, ithalat miktarı, ithalat nakliye masrafı, ihracat nakliye masrafı, genel üretim maliyeti, üretim kapasitesi ve ticari gelir bakımında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akbaş Z, Babahanoğlu V, Yelman E (2016) Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik İzlediği Açık Kapı Politikasının Ulusal Güvenliğine ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Asos Congress Bildiri Kitabı, ASOS Yayınları, s. 96-108.
 • Akyüz İ, (2004) Mobilya satış mağazalarında müşteri ilişkileri yönetimi üzerine bir araştırma. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 3-4:13-123.
 • Akyüz KC, Serin H, Akyüz İ, Cındık H, (2003) Ekonomik Krizin Orman Ürünleri Sanayi Üzerindeki Etkileri (Rize İli Örneği). Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 1-2:121-126.
 • Akyüz K, Akyüz İ, Serin H, Cındık H, (2004) Batı Akdeniz Bölgesinde Yer Alan Orman Ürünleri Sanayi Firmalarının İhracat Problemleri. Türkiye Ormancılık Dergisi 5(1):97-110.
 • Alpaslan İB, (2012) Suriye Krizi Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiler. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Değerlendirme Notu, (201148).
 • ATSO, (2019) Antakya Ticaret ve Sanayi Odası. Hatay Ekonomisi Üzerine Sorunlarımız ve Çözüm Önerilerimiz. http://www.antakyatso.org.tr/dokumanlar/2019%20istatistiki/hatayekonomisivesuriyeraporu2019.pdf, Erişim tarihi: 24.04.2021.
 • Aydın AH, Özcan S, (2016) Suriyeliler ve Sığınmacı Yönetimi: Kahramanmaraş İli Örneği. II. Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, Kilis, Türkiye. s. 267-276.
 • Aydın AH, Durgun S, (2018) Kahramanmaraş’taki Suriyeli Sığınmacıların Yerel Halk Tarafından Sosyo-Ekonomik ve Politik Açıdan Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15(2):501-526.
 • Aydın AH, Durgun S, (2020) Göçe İlişkin Uluslararası Örgütler ve Düzenlemeler. Yerel, Ulusal ve Küresel Boyutlarıyla Göç ve Mülteci Sorunu. (Editörler: Bulut, Y., Akın, S.). Çizgi Kitapevi. s. 133-150.
 • Boyraz Z, (2015) Türkiye'de göçmen sorununa örnek Suriyeli mülteciler. Journal of World of Turks 7(2):35-58.
 • Durgun S, Aydın AH, (2017) Sığınmacıların Türkiye’ye Olumsuz Etkileri. 3rd International Conference on Social Sciences & Education Research. s. 419-426.
 • Ersungur ŞM, Yalman İN, (2009) Bölgesel kalkınmada ihracat teşviklerinin etkinliği: Sivas ilinde bir uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 10(1):81-98.
 • Esen O, Binatlı AO, (2017) The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Economy: Regional Labour Market Effects. Social Sciences 6(4):1-12.
 • GİGM, (2021) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (Geçici Koruma), https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638, Erişim tarihi: 16.04.2021,
 • Göç ve Uyum Raporu, (2018) Uluslararası Koruma/ Geçici Koruma / Suriyeli Sığınmacılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Mülteci Hakları Alt Komisyonu, 26. Dönem 3. Yasama Yılı.
 • Gür N, (2017) Ülke Deneyimleri Işığında Uluslararası Göç Ekonomisi. SETA, (224).
 • Kılıç S, (2016) Cronbach’ın alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders 6(1):47-48.
 • Öndeş T, Kaygın E, Kaygın CY, (2011) Örgütsel Küçülmeye Stratejik Bir Bakış. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2):123-136.
 • Özdemir E, (2017) Suriyeli mülteciler krizinin Türkiye’ye etkileri. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 1(3):114-140.
 • Paksoy HM, Koçarslan H, Kılınç E, Koç A, (2015) Suriyelilerin Ekonomik Etkisi: Kilis İli Örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1):143-174.
 • Paksoy S, Özgüven MK, (2017) Suriyeli Sığınmacıların Kilis Ekonomisine Etkisi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4(9):56-78.
 • Reçber K, Ayhan V, (2013) Türkiye İle Suriye Arasındaki Krizin Hatay Bölgesi Üzerindeki Etkileri. Alternatif Politika 5(3): 324-340.
 • Serin H, Durgun M, (2018) İşletmelerde Yenilikçi Yaklaşım Olarak Stratejik Yönetim Süreci. Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, böl. 3, ss. 23-42. Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
 • Serin H, Durgun M, Durgun S, (2020) Orman Ürünleri Sanayindeki Davranışsal Strateji Çalışmaları Üzerine Bir Derleme. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8(1):1002-1019.
 • Sözbilir F, Bakan İ, Eyitmiş AM, (2015) Türkiye’de İlk 500 Firma Arasındaki Tekstil İşletmelerinin Kriz Dönemindeki İnsan Kaynakları Politikalarına İlişkin Bir Alan Araştırması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 11(26): 77-96.
 • STB, 2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hatay İli Sanayi Durum Raporu. https://www.sanayi.gov.tr/plan-program-raporlar-ve-yayinlar/81-il-sanayi-durum-raporlari. Erişim tarihi: 25.04.2021.
 • Şentürk C, (2020) Türkiye Şehirlerinde Suriyeli Göçmenler, ZfTI-Policy Paper No. 8, Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı, Essen.
 • Taş İE, Durgun S, (2020) Göç Yönetişimi Bağlamında Bölgesel İstişare Süreçleri. Beşeri ve Sosyal Bilimlerde Kavramsal ve Uygulamalı Araştırmalar. (Editör: Çelebi, F.). Duvar Kitapevi. s. 477-500.
 • Ulutaş U, (2017) Suriye Krizinin Mahiyeti. Dış Politika Dergisi, Temmuz-Eylül 2017, s.41-48.
 • UNHRC, (2021). Syria Regional Situation Response. https://data2.unhcr.org/en/situations/syria#_ga=2.136152882.246043135.1586857497-32557848.1583230676&_gac=1.190464729.1586857497.CjwKCAjwvtX0BRAFEiwAGWJyZL3UXAXWWa1wXM2OnsW0abBEi9RHFpv41vlBNMhg_og2Ora5MFxOzRoCiOcQAvD_BwE. (Erişim tarihi: 14.04.2021).

A research on the impact of Syrian asylum seekers on Hatay forest products enterprises in terms of legal status

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 209 - 217, 19.11.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.947586

Öz

The Syrian Crisis is a set of events that took place as a result of the protests and conflicts in various countries in North Africa and the Middle East took Syria under its influence and turned into a civil war in this country. With this crisis, millions of Syrians left their countries and had to refuge many countries. Turkey, leading of these countries, has hosted millions of Syrians by applying an open door policy. Temporary accommodation centers were built for the Syrian refugees, but most of the refugees preferred to live in the city centers. Syrian refugees have impacted the provinces where they live socially, economically, demographically and culturally. Hatay is one of the provinces with a high concentration of Syrian refugees and the expressed effects are clearly visible here. This study focuses on the impact of the Syrian Crisis on the Hatay forest products enterprises in terms of their legal structures. In the study, a questionnaire was applied to 96 business owners and/or managers using face-to-face interviews. The collected data are shown with crosstabs and independent samples t test has been performed to reveal the differences between sole proprietorships and companies. According to the results of the study, at least 1 Syrian works in 60.3% of the enterprises. After the Syrian crisis, it has been determined that there are significant differences between sole proprietorships and companies in terms of customer satisfaction, import amount, import shipping cost, export transportation cost, general production cost, production capacity and commercial income.

Kaynakça

 • Akbaş Z, Babahanoğlu V, Yelman E (2016) Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik İzlediği Açık Kapı Politikasının Ulusal Güvenliğine ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Asos Congress Bildiri Kitabı, ASOS Yayınları, s. 96-108.
 • Akyüz İ, (2004) Mobilya satış mağazalarında müşteri ilişkileri yönetimi üzerine bir araştırma. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 3-4:13-123.
 • Akyüz KC, Serin H, Akyüz İ, Cındık H, (2003) Ekonomik Krizin Orman Ürünleri Sanayi Üzerindeki Etkileri (Rize İli Örneği). Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 1-2:121-126.
 • Akyüz K, Akyüz İ, Serin H, Cındık H, (2004) Batı Akdeniz Bölgesinde Yer Alan Orman Ürünleri Sanayi Firmalarının İhracat Problemleri. Türkiye Ormancılık Dergisi 5(1):97-110.
 • Alpaslan İB, (2012) Suriye Krizi Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiler. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Değerlendirme Notu, (201148).
 • ATSO, (2019) Antakya Ticaret ve Sanayi Odası. Hatay Ekonomisi Üzerine Sorunlarımız ve Çözüm Önerilerimiz. http://www.antakyatso.org.tr/dokumanlar/2019%20istatistiki/hatayekonomisivesuriyeraporu2019.pdf, Erişim tarihi: 24.04.2021.
 • Aydın AH, Özcan S, (2016) Suriyeliler ve Sığınmacı Yönetimi: Kahramanmaraş İli Örneği. II. Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, Kilis, Türkiye. s. 267-276.
 • Aydın AH, Durgun S, (2018) Kahramanmaraş’taki Suriyeli Sığınmacıların Yerel Halk Tarafından Sosyo-Ekonomik ve Politik Açıdan Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15(2):501-526.
 • Aydın AH, Durgun S, (2020) Göçe İlişkin Uluslararası Örgütler ve Düzenlemeler. Yerel, Ulusal ve Küresel Boyutlarıyla Göç ve Mülteci Sorunu. (Editörler: Bulut, Y., Akın, S.). Çizgi Kitapevi. s. 133-150.
 • Boyraz Z, (2015) Türkiye'de göçmen sorununa örnek Suriyeli mülteciler. Journal of World of Turks 7(2):35-58.
 • Durgun S, Aydın AH, (2017) Sığınmacıların Türkiye’ye Olumsuz Etkileri. 3rd International Conference on Social Sciences & Education Research. s. 419-426.
 • Ersungur ŞM, Yalman İN, (2009) Bölgesel kalkınmada ihracat teşviklerinin etkinliği: Sivas ilinde bir uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 10(1):81-98.
 • Esen O, Binatlı AO, (2017) The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Economy: Regional Labour Market Effects. Social Sciences 6(4):1-12.
 • GİGM, (2021) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (Geçici Koruma), https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638, Erişim tarihi: 16.04.2021,
 • Göç ve Uyum Raporu, (2018) Uluslararası Koruma/ Geçici Koruma / Suriyeli Sığınmacılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Mülteci Hakları Alt Komisyonu, 26. Dönem 3. Yasama Yılı.
 • Gür N, (2017) Ülke Deneyimleri Işığında Uluslararası Göç Ekonomisi. SETA, (224).
 • Kılıç S, (2016) Cronbach’ın alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders 6(1):47-48.
 • Öndeş T, Kaygın E, Kaygın CY, (2011) Örgütsel Küçülmeye Stratejik Bir Bakış. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2):123-136.
 • Özdemir E, (2017) Suriyeli mülteciler krizinin Türkiye’ye etkileri. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 1(3):114-140.
 • Paksoy HM, Koçarslan H, Kılınç E, Koç A, (2015) Suriyelilerin Ekonomik Etkisi: Kilis İli Örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1):143-174.
 • Paksoy S, Özgüven MK, (2017) Suriyeli Sığınmacıların Kilis Ekonomisine Etkisi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4(9):56-78.
 • Reçber K, Ayhan V, (2013) Türkiye İle Suriye Arasındaki Krizin Hatay Bölgesi Üzerindeki Etkileri. Alternatif Politika 5(3): 324-340.
 • Serin H, Durgun M, (2018) İşletmelerde Yenilikçi Yaklaşım Olarak Stratejik Yönetim Süreci. Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, böl. 3, ss. 23-42. Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
 • Serin H, Durgun M, Durgun S, (2020) Orman Ürünleri Sanayindeki Davranışsal Strateji Çalışmaları Üzerine Bir Derleme. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8(1):1002-1019.
 • Sözbilir F, Bakan İ, Eyitmiş AM, (2015) Türkiye’de İlk 500 Firma Arasındaki Tekstil İşletmelerinin Kriz Dönemindeki İnsan Kaynakları Politikalarına İlişkin Bir Alan Araştırması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 11(26): 77-96.
 • STB, 2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hatay İli Sanayi Durum Raporu. https://www.sanayi.gov.tr/plan-program-raporlar-ve-yayinlar/81-il-sanayi-durum-raporlari. Erişim tarihi: 25.04.2021.
 • Şentürk C, (2020) Türkiye Şehirlerinde Suriyeli Göçmenler, ZfTI-Policy Paper No. 8, Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı, Essen.
 • Taş İE, Durgun S, (2020) Göç Yönetişimi Bağlamında Bölgesel İstişare Süreçleri. Beşeri ve Sosyal Bilimlerde Kavramsal ve Uygulamalı Araştırmalar. (Editör: Çelebi, F.). Duvar Kitapevi. s. 477-500.
 • Ulutaş U, (2017) Suriye Krizinin Mahiyeti. Dış Politika Dergisi, Temmuz-Eylül 2017, s.41-48.
 • UNHRC, (2021). Syria Regional Situation Response. https://data2.unhcr.org/en/situations/syria#_ga=2.136152882.246043135.1586857497-32557848.1583230676&_gac=1.190464729.1586857497.CjwKCAjwvtX0BRAFEiwAGWJyZL3UXAXWWa1wXM2OnsW0abBEi9RHFpv41vlBNMhg_og2Ora5MFxOzRoCiOcQAvD_BwE. (Erişim tarihi: 14.04.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Orman Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hasan SERİN
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
0000-0003-4359-0074
Türkiye


Muhammet DURGUN (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-7592-721X
Türkiye

Teşekkür Çalışmanın veri toplama aşamasında yardımlarından dolayı Hasan Hüseyin TUNÇ’a teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 19 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artvinofd947586, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {22}, pages = {209 - 217}, doi = {10.17474/artvinofd.947586}, title = {Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması}, key = {cite}, author = {Serin, Hasan and Durgun, Muhammet} }
APA Serin, H. & Durgun, M. (2021). Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 209-217 . DOI: 10.17474/artvinofd.947586
MLA Serin, H. , Durgun, M. "Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 209-217 <http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/65850/947586>
Chicago Serin, H. , Durgun, M. "Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 209-217
RIS TY - JOUR T1 - Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması AU - Hasan Serin , Muhammet Durgun Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.947586 DO - 10.17474/artvinofd.947586 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 217 VL - 22 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.947586 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.947586 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması %A Hasan Serin , Muhammet Durgun %T Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması %D 2021 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 22 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.947586 %U 10.17474/artvinofd.947586
ISNAD Serin, Hasan , Durgun, Muhammet . "Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 / 2 (Kasım 2021): 209-217 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.947586
AMA Serin H. , Durgun M. Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması. AÇÜOFD. 2021; 22(2): 209-217.
Vancouver Serin H. , Durgun M. Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2021; 22(2): 209-217.
IEEE H. Serin ve M. Durgun , "Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 22, sayı. 2, ss. 209-217, Kas. 2021, doi:10.17474/artvinofd.947586
Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.