Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Usage of hazelnut husk as growing media in Scarlet sage (Salvia splendens)

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 202 - 208, 19.11.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.950512

Öz

In this study, it was aimed to determine the effects of hazelnut husk on the growth and quality parameters, photosynthetic pigments and nutrient content of Scarlet sage. For this purpose, the seedlings of Scarlet sage were tested in five replications on control (100% peat) and six growing media containing different proportions of hazelnut husk. In plants, aesthetic appearance, crown width, number and weight of flowers, number of main shoots, plant height, plant fresh and dry weights, root fresh and dry weights, chlorophyll a and b, chlorophyll a+b, carotenoid, chlorophyll a+b/carotenoid and nutrient contents (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn and Mn) were determined. The study revealed that hazelnut husk was effective on all characteristics of Scarlet sage except calcium, magnesium and iron. Since the highest average values of the characteristics in the present study were obtained from growing media “50% Peat/Perlite+50% Hazelnut Husk”, this growing media can be used for Scarlet sage. In addition, no plant nutrient deficiencies were observed in the plants during the experiment, but manganese can be recommended in the fertilization program due to the its low value observed in all media.

Kaynakça

 • Al-Erwy AS, Al-Toukhy A, Bafeel SO (2016) Effect of Chemical, Organic and Bio Fertilizers on photosynthetic pigments, carbohydrates and minerals of Wheat (Triticum aestivum L.) Irrigated with Sea Water. International Journal of Advanced Research in Biological Sciences, 3(2): 296-310.
 • Anonim (2020) Fındık Zurufu ve Budama Artıklarından Organik Gübre. https://bartin.tarimorman.gov.tr/Haber/503/Findik-Zurufu-Ve-Budama-Artiklarindan-Organik-Gubre, (Erişim Tarihi: 07.06.2021)
 • Anonim (2021) Tarım Ürünleri Piyasaları (Fındık). https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler, (Erişim Tarihi: 07.06.2021)
 • Aygün S (2015) Fındık Zurufu Kompostunun Toprak Kalitesi Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Bender Özenç D (2006) Effects of Composted Hazelnut Husk on Growth of Tomato Plants. Compost Science & Utilization, 14: 271-275.
 • Bender Özenç D, Özenç N (2007) The Effect of Hazelnut Husk Compost and Some Organic and Inorganic Media on Root Growth of Kiwifruit (Actinidia deliciosa). Journal of Agronomy, 6(1): 113-118.
 • Bender Özenç D, Özenç N (2008) Short-Term Effects of Hazelnut Husk Compost and Organic Amendment Applications on Clay Loam Soil, Compost Science & Utilization, 16: 192-199.
 • Bender Özenç D, Irmak Yılmaz F, Tarakçıoğlu C, Aygün S (2019) Fındıktan Üretilen Atıkların Toprağın Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik Özelliklerine Etkileri. Mediterranean Agricultural Sciences, 32(Özel Sayı): 7-13.
 • Birol Y (2010) Fındık Zuruf Kompostunun Sıkıştırılmış Killi Tınlı Bir Toprağın Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Çalışkan N, Koç N, Kaya A, Şenses T (1996) Fındık Zurufundan Kompost Elde Edilmesi. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Sonuç Raporu, Giresun, s. 41.
 • Çıtak S, Sönmez S, Öktüren F (2006) Bitkisel Kökenli Atıkların Tarımda Kullanılabilme Olanakları. Horticultural Studies, 23(1): 40-53.
 • Çiçek N (2010) Sakarya-Akgöl Organik Toprağının Bitki Yetiştirme Ortamında Kullanımı. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çiçek N (2021) Kadife (Tagetes erecta) Çiçeğinin Bazı Kalite ve Gelişim Parametrelerine Yarasa Gübresi ve Vermikompostun Etkileri. Journal of Agricultural Biotechnology, 2(1): 24-31.
 • Çiçek N, Kütük C, Arıcı YK, Bilgili BC (2012) Krizantem (Chrysanthemum morifolium)’in Gelişim Parametreleri Üzerine Farklı Atık Mantar Kompostu ile Hazırlanan Değişik Yetiştirme Ortamlarının Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2): 68-75.
 • Dede ÖH, Köseoğlu G, Özdemir S, Çelebi A (2006) Effects of Organic Waste Substrates on the Growth of Impatiens. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30: 375-381.
 • Dede ÖH, Dede G, Özdemir S (2010) Agricultural and Municipal Wastes as Container Media Component for Ornamental Nurseries. International Journal of Environmental Research, 4(2): 193-200.
 • Dede ÖH, Özdemir S (2018) Development of Nutrient-Rich Growing Media with Hazelnut Husk and Municipal Sewage Sludge. Environmental Technology, 39: 2223-2230.
 • Dong A-X, Xin H-B, Li Z-J ve ark. (2018) High-Quality Assembly of the Reference Genome for Scarlet Sage, Salvia splendens, An Economically Important Ornamental Plant. GigaScience, 7: 1-10.
 • Gabriels R, Verdonck O (1992) Reference Methods for Analysis of Compost. In: Composting and Compost Quality Assurance Criteria. s. 173-183.
 • Hepşen Türkay FŞ (2010) Fındık Zurufu ve Arıtma Çamurunun Solucanlar ile Kompostlanması ve Elde Edilen Vermikompostun Sera ve Tarla Koşullarında Toprakların Biyolojik Özelliklerinde Meydana Getirdiği Etkilerin Belirlenmesi. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Horneck DA, Hart JM, Topper K, Koepsell B (1989) Methods of Soil Analysis Used in The Soil Testing Laboratory at Oregon State University. Agricultural Experiment Station, s. 1-21.
 • Imoro A-WM, Sackey I, Abubakari A-H (2012) Preliminary Study on the Effects of Two Different Sources of Organic Manure on the Growth Performance of Moringa oleifera Seedlings. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, 2(10): 147-158.
 • Irmak Yılmaz F, Eltutmaz E (2018) Fındık Zurufu Kompostunun İnkübasyon Sürecinde Toprakların Bazı Biyolojik ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi. Editör: Irmak Yılmaz F, Academic Studies in Agriculture Sciences-2019-2, Ivpe, s. 57-70.
 • İslam E (2016) Fındık Zurufu Kompostunun Toprak Mekaniksel Özellikleri Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Jones JB, Wolf B, Mills, HA (1991) Plant Analysis Handbook. Micro-Macro Publishing Inc., 213 p., USA.
 • Kacar B (2009) Toprak Analizleri. Nobel Yayın Dağıtım (Genişletilmiş II. Baskı). No: 1387. 467 s. Ankara.
 • Kacar B (2014) Kolay Uygulanabilir Bitki Analizleri. Nobel Akademik Yayıncılık, 407s., Ankara.
 • Kacar B, Katkat AV (1998) Bitki besleme. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Bursa.
 • Karaal G, Uğur A (2014) Lepidium sativum Cultivation in Organic Fertilizer Added Hazelnut Husk Compost. Ekoloji, 90: 33-39.
 • Karabacak E, Uysal İ, Doğan M (2009) Cultivated Salvia species in Turkey. Biological Diversity and Conservation, 2/1: 71-77.
 • Karaca E (2016) Fındık Zurufu Kompostunun Toprakların ve Fındık Bitkisi Yapraklarının Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Kirven DM (1986) An Industry Viewpoint: Horticultural Testing is Your Language Confusing, Proceeding of the Symposium Interpretation of Extraction and Nutrient Determination Procedures for Organic Potting Substrates, s. 215-217.
 • Kutlu Sezer E, Bender Özenç D (2018) Su Stresi Koşulları Altında Fındık Zuruf Kompostu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişim Parametreleri Üzerine Etkileri. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 6(1): 52-60.
 • Kütük C, Topçuoğlu B, Çaycı G (1998) The Effect of Different Growing Media on Growth of Croton (Codiaeum variegatum “Petra”) plant. M. Şefik Yeşilsoy Int. Symp. on Arid Region Soil. Int. Agrohydrology Research and Training Center, 21-24 September, Menemen-İzmir, Türkiye.
 • Lichtenthaler HK (1987) Chlorophylls and Carotenoids: Pigments of Photosynthetic Biometers. Methods in Enzymology 148, 350-382.
 • Lopez-Rodriguez G, Perez-Esteban J, Ruiz-Fernandez J, Masaguer A (2016) Behavior and Evolution of Sustainable Organic Substrates in a Vertical Garden. Ecological Engineering, 93: 129-134.
 • Najafi M, Kütük C, danesh YR (2019) Effects of Hazelnut Husk Waste on Growth and Nutrient Contents of Primula. Arctic Journal, 72(5): 2-13.
 • Öz K (2019) Fındık Zurufu ile Hazırlanan Yetiştirme Ortamlarının Çuha (Primula vulgaris) Bitkisinin Gelişimine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Panda SS, Mishra LP, Muduli SD, Nayak BD, Dhal NK (2015) The Effect of Fly Ash on Vegetative Growth and Photosynthetic Pigment Concentrations of Rice and Maize. Biologija, 61(2): 94-100.
 • Pekşen A (2001) Fındık Zurufundan Hazırlanan Yetiştirme Ortamlarının Pleurotus Sajor-Caju Mantarının Verimine ve Bazı Kallite Özelliklerine Etkisi. Bahçe, 30(1-2): 37-43.
 • Poole RT, Conover CA, Joiner JN (1981) Soils and Potting Mixtures. Foliage Plant Production. 179-200. Prentice Hall. Inc., Englewood Cliffs, N.J., USA.
 • Tarakçıoğlu C, Bender Özenç D, Irmak Yılmaz F, Kulaç S, Aygün S (2019) Fındık Kabuğundan Üretilen Biyokömürün Toprağın Besin Maddesi Kapsamı Üzerine Etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 34: 107-117.
 • Uğur A, Karaal Bozkurt G (2019) The Effect of Hazelnut Husk Enriched With Organic Fertilizer on Mineral Content of Rocket and Cress. International Journal of Scientific and Technological Research, 5(7): 132-141.
 • Zeytin S, Baran A (2003) Influences of Composted Hazelnut Husk on Some Physical Properties of Soils. Bioresource Technology, 88(3): 241-244.

Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 202 - 208, 19.11.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.950512

Öz

Bu çalışmada, Ateş çiçeğinin büyüme ve kalite parametreleri, fotosentetik pigmentleri ile besin maddesi içerikleri üzerine fındık zurufunun etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ateş çiçeği fideleri kontrol (%100 torf) ve farklı oranlarda fındık zurufu içeren altı yetiştirme ortamında beş yinelemeli olarak denenmiştir. Bitkilerde estetik görünümü, taç genişliği, çiçek sayısı ve ağırlığı, ana sürgün sayısı, bitki boyu, bitki yaş ve kuru ağırlıkları, kök yaş ve kuru ağırlıkları, klorofik a ve b, klorofil a+b, karotenoid, klorofil a+b/karotenoid ve besin içerikleri (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn ve Mn) tespit edilmiştir. Ateş çiçeğinin kalsiyum, magnezyum ve demir dışındaki tüm özellikleri üzerine fındık zurufunun etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmadaki özelliklerin en yüksek ortalama değerleri “%50 Torf/Perlit+%50 Fındık Zurufu” ortamından elde edilmiş olduğu için, ateş çiçeği için bu yetiştirme ortamı kullanılabilir. Ayrıca, deneme boyunca bitkilerde herhangi bir bitki besin maddesi noksanlığı gözlenmemiştir ancak bütün ortamlarda mangan değerinin düşük olması nedeni ile gübreleme programında mangan önerilebilir.

Kaynakça

 • Al-Erwy AS, Al-Toukhy A, Bafeel SO (2016) Effect of Chemical, Organic and Bio Fertilizers on photosynthetic pigments, carbohydrates and minerals of Wheat (Triticum aestivum L.) Irrigated with Sea Water. International Journal of Advanced Research in Biological Sciences, 3(2): 296-310.
 • Anonim (2020) Fındık Zurufu ve Budama Artıklarından Organik Gübre. https://bartin.tarimorman.gov.tr/Haber/503/Findik-Zurufu-Ve-Budama-Artiklarindan-Organik-Gubre, (Erişim Tarihi: 07.06.2021)
 • Anonim (2021) Tarım Ürünleri Piyasaları (Fındık). https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler, (Erişim Tarihi: 07.06.2021)
 • Aygün S (2015) Fındık Zurufu Kompostunun Toprak Kalitesi Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Bender Özenç D (2006) Effects of Composted Hazelnut Husk on Growth of Tomato Plants. Compost Science & Utilization, 14: 271-275.
 • Bender Özenç D, Özenç N (2007) The Effect of Hazelnut Husk Compost and Some Organic and Inorganic Media on Root Growth of Kiwifruit (Actinidia deliciosa). Journal of Agronomy, 6(1): 113-118.
 • Bender Özenç D, Özenç N (2008) Short-Term Effects of Hazelnut Husk Compost and Organic Amendment Applications on Clay Loam Soil, Compost Science & Utilization, 16: 192-199.
 • Bender Özenç D, Irmak Yılmaz F, Tarakçıoğlu C, Aygün S (2019) Fındıktan Üretilen Atıkların Toprağın Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik Özelliklerine Etkileri. Mediterranean Agricultural Sciences, 32(Özel Sayı): 7-13.
 • Birol Y (2010) Fındık Zuruf Kompostunun Sıkıştırılmış Killi Tınlı Bir Toprağın Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Çalışkan N, Koç N, Kaya A, Şenses T (1996) Fındık Zurufundan Kompost Elde Edilmesi. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Sonuç Raporu, Giresun, s. 41.
 • Çıtak S, Sönmez S, Öktüren F (2006) Bitkisel Kökenli Atıkların Tarımda Kullanılabilme Olanakları. Horticultural Studies, 23(1): 40-53.
 • Çiçek N (2010) Sakarya-Akgöl Organik Toprağının Bitki Yetiştirme Ortamında Kullanımı. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çiçek N (2021) Kadife (Tagetes erecta) Çiçeğinin Bazı Kalite ve Gelişim Parametrelerine Yarasa Gübresi ve Vermikompostun Etkileri. Journal of Agricultural Biotechnology, 2(1): 24-31.
 • Çiçek N, Kütük C, Arıcı YK, Bilgili BC (2012) Krizantem (Chrysanthemum morifolium)’in Gelişim Parametreleri Üzerine Farklı Atık Mantar Kompostu ile Hazırlanan Değişik Yetiştirme Ortamlarının Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2): 68-75.
 • Dede ÖH, Köseoğlu G, Özdemir S, Çelebi A (2006) Effects of Organic Waste Substrates on the Growth of Impatiens. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30: 375-381.
 • Dede ÖH, Dede G, Özdemir S (2010) Agricultural and Municipal Wastes as Container Media Component for Ornamental Nurseries. International Journal of Environmental Research, 4(2): 193-200.
 • Dede ÖH, Özdemir S (2018) Development of Nutrient-Rich Growing Media with Hazelnut Husk and Municipal Sewage Sludge. Environmental Technology, 39: 2223-2230.
 • Dong A-X, Xin H-B, Li Z-J ve ark. (2018) High-Quality Assembly of the Reference Genome for Scarlet Sage, Salvia splendens, An Economically Important Ornamental Plant. GigaScience, 7: 1-10.
 • Gabriels R, Verdonck O (1992) Reference Methods for Analysis of Compost. In: Composting and Compost Quality Assurance Criteria. s. 173-183.
 • Hepşen Türkay FŞ (2010) Fındık Zurufu ve Arıtma Çamurunun Solucanlar ile Kompostlanması ve Elde Edilen Vermikompostun Sera ve Tarla Koşullarında Toprakların Biyolojik Özelliklerinde Meydana Getirdiği Etkilerin Belirlenmesi. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Horneck DA, Hart JM, Topper K, Koepsell B (1989) Methods of Soil Analysis Used in The Soil Testing Laboratory at Oregon State University. Agricultural Experiment Station, s. 1-21.
 • Imoro A-WM, Sackey I, Abubakari A-H (2012) Preliminary Study on the Effects of Two Different Sources of Organic Manure on the Growth Performance of Moringa oleifera Seedlings. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, 2(10): 147-158.
 • Irmak Yılmaz F, Eltutmaz E (2018) Fındık Zurufu Kompostunun İnkübasyon Sürecinde Toprakların Bazı Biyolojik ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi. Editör: Irmak Yılmaz F, Academic Studies in Agriculture Sciences-2019-2, Ivpe, s. 57-70.
 • İslam E (2016) Fındık Zurufu Kompostunun Toprak Mekaniksel Özellikleri Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Jones JB, Wolf B, Mills, HA (1991) Plant Analysis Handbook. Micro-Macro Publishing Inc., 213 p., USA.
 • Kacar B (2009) Toprak Analizleri. Nobel Yayın Dağıtım (Genişletilmiş II. Baskı). No: 1387. 467 s. Ankara.
 • Kacar B (2014) Kolay Uygulanabilir Bitki Analizleri. Nobel Akademik Yayıncılık, 407s., Ankara.
 • Kacar B, Katkat AV (1998) Bitki besleme. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Bursa.
 • Karaal G, Uğur A (2014) Lepidium sativum Cultivation in Organic Fertilizer Added Hazelnut Husk Compost. Ekoloji, 90: 33-39.
 • Karabacak E, Uysal İ, Doğan M (2009) Cultivated Salvia species in Turkey. Biological Diversity and Conservation, 2/1: 71-77.
 • Karaca E (2016) Fındık Zurufu Kompostunun Toprakların ve Fındık Bitkisi Yapraklarının Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Kirven DM (1986) An Industry Viewpoint: Horticultural Testing is Your Language Confusing, Proceeding of the Symposium Interpretation of Extraction and Nutrient Determination Procedures for Organic Potting Substrates, s. 215-217.
 • Kutlu Sezer E, Bender Özenç D (2018) Su Stresi Koşulları Altında Fındık Zuruf Kompostu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişim Parametreleri Üzerine Etkileri. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 6(1): 52-60.
 • Kütük C, Topçuoğlu B, Çaycı G (1998) The Effect of Different Growing Media on Growth of Croton (Codiaeum variegatum “Petra”) plant. M. Şefik Yeşilsoy Int. Symp. on Arid Region Soil. Int. Agrohydrology Research and Training Center, 21-24 September, Menemen-İzmir, Türkiye.
 • Lichtenthaler HK (1987) Chlorophylls and Carotenoids: Pigments of Photosynthetic Biometers. Methods in Enzymology 148, 350-382.
 • Lopez-Rodriguez G, Perez-Esteban J, Ruiz-Fernandez J, Masaguer A (2016) Behavior and Evolution of Sustainable Organic Substrates in a Vertical Garden. Ecological Engineering, 93: 129-134.
 • Najafi M, Kütük C, danesh YR (2019) Effects of Hazelnut Husk Waste on Growth and Nutrient Contents of Primula. Arctic Journal, 72(5): 2-13.
 • Öz K (2019) Fındık Zurufu ile Hazırlanan Yetiştirme Ortamlarının Çuha (Primula vulgaris) Bitkisinin Gelişimine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Panda SS, Mishra LP, Muduli SD, Nayak BD, Dhal NK (2015) The Effect of Fly Ash on Vegetative Growth and Photosynthetic Pigment Concentrations of Rice and Maize. Biologija, 61(2): 94-100.
 • Pekşen A (2001) Fındık Zurufundan Hazırlanan Yetiştirme Ortamlarının Pleurotus Sajor-Caju Mantarının Verimine ve Bazı Kallite Özelliklerine Etkisi. Bahçe, 30(1-2): 37-43.
 • Poole RT, Conover CA, Joiner JN (1981) Soils and Potting Mixtures. Foliage Plant Production. 179-200. Prentice Hall. Inc., Englewood Cliffs, N.J., USA.
 • Tarakçıoğlu C, Bender Özenç D, Irmak Yılmaz F, Kulaç S, Aygün S (2019) Fındık Kabuğundan Üretilen Biyokömürün Toprağın Besin Maddesi Kapsamı Üzerine Etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 34: 107-117.
 • Uğur A, Karaal Bozkurt G (2019) The Effect of Hazelnut Husk Enriched With Organic Fertilizer on Mineral Content of Rocket and Cress. International Journal of Scientific and Technological Research, 5(7): 132-141.
 • Zeytin S, Baran A (2003) Influences of Composted Hazelnut Husk on Some Physical Properties of Soils. Bioresource Technology, 88(3): 241-244.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nuray ÇİÇEK
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5044-5276
Türkiye


Cengiz YÜCEDAĞ (Sorumlu Yazar)
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
0000-0002-5360-4241
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artvinofd950512, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {22}, pages = {202 - 208}, doi = {10.17474/artvinofd.950512}, title = {Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı}, key = {cite}, author = {Çiçek, Nuray and Yücedağ, Cengiz} }
APA Çiçek, N. & Yücedağ, C. (2021). Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 202-208 . DOI: 10.17474/artvinofd.950512
MLA Çiçek, N. , Yücedağ, C. "Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 202-208 <http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/65850/950512>
Chicago Çiçek, N. , Yücedağ, C. "Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 202-208
RIS TY - JOUR T1 - Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı AU - Nuray Çiçek , Cengiz Yücedağ Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.950512 DO - 10.17474/artvinofd.950512 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 202 EP - 208 VL - 22 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.950512 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.950512 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı %A Nuray Çiçek , Cengiz Yücedağ %T Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı %D 2021 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 22 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.950512 %U 10.17474/artvinofd.950512
ISNAD Çiçek, Nuray , Yücedağ, Cengiz . "Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 / 2 (Kasım 2021): 202-208 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.950512
AMA Çiçek N. , Yücedağ C. Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı. AÇÜOFD. 2021; 22(2): 202-208.
Vancouver Çiçek N. , Yücedağ C. Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2021; 22(2): 202-208.
IEEE N. Çiçek ve C. Yücedağ , "Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 22, sayı. 2, ss. 202-208, Kas. 2021, doi:10.17474/artvinofd.950512
Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.