Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme

Yıl 2021, Cilt: 22 Sayı: 2, 300 - 305, 19.11.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.992174

Öz

Günlük yaşantımızda ve gelecekle ilgili planlamalarımızda birçok faktör karar verme sürecini etkileyebilmekte ve en iyisini seçme endişesi önemli bir konu olarak karşımızda yer almaktadır. Finansal alanda yapılacak yatırımlarda ve alınacak olan kararlarda yapılacak hatalar kıt olan sermaye ve zaman faktörünün geri dönüşü olmayacak biçimde zarar görmesine neden olacaktır. Bu nedenle karar verilirken çok boyutlu ve alternatiflerin birlikte düşünülmesini gerektirecek yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Gri ilişkisel analiz yöntemi karar vermemize yardımcı olacak olan verilerin yetersizliği ya da kesinliğinin olmadığı durumlarda sıralama yapma ve karar konusunda derecelendirme yapabilme bakımından önemli ve kullanışlı çok boyutlu karar verme tekniği niteliğindedir. Bu çalışmamızda finansal yatırım konusunda Orman Ürünleri Sanayi sektörünü tercih etmek isteyen yatırımcılara firma seçiminde yardımcı olunması hedeflenmiş ve firmaların finansal performansları gri ilişkisel analiz tekniğiyle değerlendirilmiştir. Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren beş adet firmanın analiz kapsamında yer aldığı çalışma 2016-2020 yılları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda firmalar finansal oranlar bakımından sıralanmış ve yatırımcılara farklı bakış açısı sağlanmıştır.

Kaynakça

 • Akgüç Ö (2011) Mali Tablolar Analizi. Genişletilmiş 14. Baskı, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • Akyüz KC, Akyüz İ, Yıldırım İ, Ersen N (2019) Borsa İstanbul da Basım-Yayın Sanayi Grubunda Yer Alan Şirketlerin Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 23(1): 141–152.
 • Akyüz KC, Ersen N, Akyüz İ (2017) Borsa İstanbul da Faaliyet Gösteren Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektörü Firmalarının Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science 51: 139–151.
 • Ayrıçay Y, Özçalıcı M. Kaya A Ak (2013) Gri İlişkisel Analizin Finansal Kıyaslama Aracı Olarak Kullanılması: İMKB-30 Endeksindeki Finansal Olmayan Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(1): 219-238.
 • Baş M (2019) Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans: Bist Uygulaması. Journal of Social and Humanities Sciences Research 6(42): 2780-2789.
 • Bektaş H, Tuna K (2013) Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz İle Performans Ölçümü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3(2): 185-198.
 • Deng JL (1982) Control Problems of Grey Systems. Systems and Control Letters. 1(5): 288-294.
 • Feng CM, Wang RT (2000) Performance Evaluation For Airlines Including the Consideration of Financial Ratios. Journal of Air Transport Management 6(3): 133-142.
 • Güleç ÖF, Özkan A (2018) Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Finansal Performansın Değerlendirilmesi: BİST Çimento Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi 54 (4): 77- 96.
 • Gündoğdu A (2018) Türkiye’de Katılım Bankalarının Performansının Gri İlişki Analizi İle Ölçülmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 17. UİK Özel Sayısı: 201-214.
 • Köse E, Temiz İ, Erol S (2011) Grey System Approach for Economic order Quantitiy Models Under Uncertainty. Journal of Grey System 23(1): 71-82.
 • Kökçam AH, Uygun Ö, Kılıçaslan E (2018) Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Optimum Lastik Seçimi. Zeki Sistemler Teori ve Uygulamalar Dergisi 1(1): 31-35.
 • Lin CL, Lin JL, Ko TC (2002) Optimisation of the EDM Process Based on the Orthogonal Array with Fuzzy Logic and Grey Relational Analysis Method. The International Journal of Advanced Manufacturing Techology 19(4): 271-277.
 • Li HY, Zhang C, Zhao D (2010) Stock Investment Value Analysis Model Based on AHP and Gray Relational Degree. Management Science and Engineering 4(4): 1-6.
 • Meydan C, Yıldırım B, Senger Ö (2016) BIST’te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finans Dergisi Ocak: 147-167.
 • İç YT, Tekin M, Pamukoğlu FZ, Yıldırım SE (2015) Kurumsal Firmalar İçin Bir Finansal Performans Karşılaştırma Modelinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 30(1): 71-85.
 • Peker İ, Baki B (2011) Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 7: 1-18.
 • Şengül Ü, Ece N (2018) Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirilmesi: BIST 100 Üzerine Bir Araştırma. Journal of Awareness 3(5): 865-880.
 • Tayyar N, Akcanlı F, Genç E, Erem I (2014) BIST’ e Kayıtlı Bilişim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak: 19-40.
 • Uygurtürk H, Korkmaz T (2012) Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7(2): 95-115.
 • Yıldırım M, Bal K, Doğan M (2021) Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Finansal Performans Analizi: BİST’ te İşlem Gören Demir Çelik Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 23(1): 122-143.
 • Zhaı LY, Khoo LP, Zhong ZW (2009) Design Concept Evaluation in Product Devolopment Using Rough Sets and Grey Relation Analysis. Expert System with Applications 36: 7072-7079.

Evaluation of performance in the forest products ındustry sector with the grey relational analysis method

Yıl 2021, Cilt: 22 Sayı: 2, 300 - 305, 19.11.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.992174

Öz

Many factors can affect the decision-making process in our daily life and in our plans for the future, and the concern of choosing the best is an important issue. Mistakes to be made in the investments to be made and the decisions to be made in the financial field will cause the scarce capital and time factor to be irreversibly damaged. For this reason, it is necessary to use multidimensional methods that require consideration of alternatives together while making a decision. The grey relational analysis method is an important and useful multidimensional decision-making technique in terms of ranking and grading the decision in cases where the data that will help us make decisions are insufficient or uncertain. In this study, it is aimed to help investors who want to choose the Forest Products Industry sector for financial investment in the selection of companies, and the financial performances of the companies are evaluated with the grey relational analysis technique. The study, which included five companies operating within Borsa Istanbul within the scope of the analysis, was carried out considering the years 2016-2020. As a result of the study, the companies were ranked in terms of financial ratios and different perspectives were provided to the investors.

Kaynakça

 • Akgüç Ö (2011) Mali Tablolar Analizi. Genişletilmiş 14. Baskı, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • Akyüz KC, Akyüz İ, Yıldırım İ, Ersen N (2019) Borsa İstanbul da Basım-Yayın Sanayi Grubunda Yer Alan Şirketlerin Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 23(1): 141–152.
 • Akyüz KC, Ersen N, Akyüz İ (2017) Borsa İstanbul da Faaliyet Gösteren Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektörü Firmalarının Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science 51: 139–151.
 • Ayrıçay Y, Özçalıcı M. Kaya A Ak (2013) Gri İlişkisel Analizin Finansal Kıyaslama Aracı Olarak Kullanılması: İMKB-30 Endeksindeki Finansal Olmayan Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(1): 219-238.
 • Baş M (2019) Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans: Bist Uygulaması. Journal of Social and Humanities Sciences Research 6(42): 2780-2789.
 • Bektaş H, Tuna K (2013) Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz İle Performans Ölçümü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3(2): 185-198.
 • Deng JL (1982) Control Problems of Grey Systems. Systems and Control Letters. 1(5): 288-294.
 • Feng CM, Wang RT (2000) Performance Evaluation For Airlines Including the Consideration of Financial Ratios. Journal of Air Transport Management 6(3): 133-142.
 • Güleç ÖF, Özkan A (2018) Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Finansal Performansın Değerlendirilmesi: BİST Çimento Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi 54 (4): 77- 96.
 • Gündoğdu A (2018) Türkiye’de Katılım Bankalarının Performansının Gri İlişki Analizi İle Ölçülmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 17. UİK Özel Sayısı: 201-214.
 • Köse E, Temiz İ, Erol S (2011) Grey System Approach for Economic order Quantitiy Models Under Uncertainty. Journal of Grey System 23(1): 71-82.
 • Kökçam AH, Uygun Ö, Kılıçaslan E (2018) Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Optimum Lastik Seçimi. Zeki Sistemler Teori ve Uygulamalar Dergisi 1(1): 31-35.
 • Lin CL, Lin JL, Ko TC (2002) Optimisation of the EDM Process Based on the Orthogonal Array with Fuzzy Logic and Grey Relational Analysis Method. The International Journal of Advanced Manufacturing Techology 19(4): 271-277.
 • Li HY, Zhang C, Zhao D (2010) Stock Investment Value Analysis Model Based on AHP and Gray Relational Degree. Management Science and Engineering 4(4): 1-6.
 • Meydan C, Yıldırım B, Senger Ö (2016) BIST’te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finans Dergisi Ocak: 147-167.
 • İç YT, Tekin M, Pamukoğlu FZ, Yıldırım SE (2015) Kurumsal Firmalar İçin Bir Finansal Performans Karşılaştırma Modelinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 30(1): 71-85.
 • Peker İ, Baki B (2011) Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 7: 1-18.
 • Şengül Ü, Ece N (2018) Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirilmesi: BIST 100 Üzerine Bir Araştırma. Journal of Awareness 3(5): 865-880.
 • Tayyar N, Akcanlı F, Genç E, Erem I (2014) BIST’ e Kayıtlı Bilişim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak: 19-40.
 • Uygurtürk H, Korkmaz T (2012) Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7(2): 95-115.
 • Yıldırım M, Bal K, Doğan M (2021) Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Finansal Performans Analizi: BİST’ te İşlem Gören Demir Çelik Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 23(1): 122-143.
 • Zhaı LY, Khoo LP, Zhong ZW (2009) Design Concept Evaluation in Product Devolopment Using Rough Sets and Grey Relation Analysis. Expert System with Applications 36: 7072-7079.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Orman Endüstri Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kadri Cemil AKYÜZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
0000-0003-0049-6379
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 22 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artvinofd992174, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {22}, number = {2}, pages = {300 - 305}, doi = {10.17474/artvinofd.992174}, title = {Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme}, key = {cite}, author = {Akyüz, Kadri Cemil} }
APA Akyüz, K. C. (2021). Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 300-305 . DOI: 10.17474/artvinofd.992174
MLA Akyüz, K. C. "Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 300-305 <http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/65850/992174>
Chicago Akyüz, K. C. "Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 300-305
RIS TY - JOUR T1 - Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme AU - Kadri CemilAkyüz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.992174 DO - 10.17474/artvinofd.992174 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 300 EP - 305 VL - 22 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.992174 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.992174 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme %A Kadri Cemil Akyüz %T Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme %D 2021 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 22 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.992174 %U 10.17474/artvinofd.992174
ISNAD Akyüz, Kadri Cemil . "Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 / 2 (Kasım 2021): 300-305 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.992174
AMA Akyüz K. C. Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme. AÇÜOFD. 2021; 22(2): 300-305.
Vancouver Akyüz K. C. Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2021; 22(2): 300-305.
IEEE K. C. Akyüz , "Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 22, sayı. 2, ss. 300-305, Kas. 2021, doi:10.17474/artvinofd.992174
Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.