Son Sayı

Cilt: 23 - Sayı: 2, 28.10.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty (ACU J For Fac) is a peer-reviewed open access journal which publishes original research articles and reviews on all aspects of forestry, plant science, wood science, landscape architecture and other related subjects. All manuscripts are initially screened on their topic suitability and linguistic quality. Articles should make a significant contribution to the advancement of knowledge or toward a better understanding of existing concepts.
Papers must be submitted with the understanding that they have not been published elsewhere (except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, or thesis) and are not currently under consideration by another journal published by or any other publisher. The submitting (corresponding) author is responsible for ensuring that the article's publication has been approved by all the other coauthors.


The copyright of papers accepted for publication belongs to the journal. All contributions are subject to editorial revision and Editor's decision will be final.


There is no fees are required for the publication in Artvin Çoruh University Journal of Forestry FacultyArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanır ve orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve fen bilimleri çalışma konularında ve ilgili tüm alanlara ilişkin özgün araştırma makaleleri, derlemeler, teknik notlar ve bilimsel haberler yayınlar. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir.

Makalenin Dergi’ye sunulması daha önce başka bir yerde yayımlanmadığı ve halen yayımlanması girişiminde bulunulmadığı anlamına gelir.

Makalenin bütünü; şekil, grafik, fotoğraf ve tabloları içermek üzere “Times New Roman” yazı karakterinde, 12 punto, 1.5 satır aralığında ve iki yana yaslı yazılmalı ve 18 sayfayı geçmemelidir.

Sayfa yapısı olarak A4 kağıt boyutu kullanılmalı ve üstten ve soldan 3 cm, alttan ve sağdan 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Makale metnine sayfa ve satır numarası eklenmelidir. Makale dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. 

Yazım Şablonu

Yazım Şablonuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Kapak Sayfası: Makale başlığı (makale dilinde), yazarların tam adları (unvansız olarak) ve çalıştıkları kurumlar ile sorumlu yazarın tüm iletişim bilgilerini (açık adres, e-mektup ve telefon ve belgegeçer numaraları) içermelidir. Makale başlığı (sayfanın ortasında yer almalı), ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Yazar isimleri küçük, soyadları büyük harflerle (sayfanın ortasında) koyu yazılmalıdır. Yazar kurumları, ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

Özet sayfası: Makale başlığı, özeti (en az 100, en fazla 250 kelime) ve anahtar kelimeler (3-6 adet) makale dilinde verilmelidir. Aynı bilgiler diğer dilde de (makale dili Türkçe ise İngilizce ya da tersi) verilmelidir. Özet, kısaca araştırmanın gerekçesini, amaçlarını, yöntemini, bulguları ve önerileri içermelidir.

Ana Metin: Makale ana metni; Giriş; Materyal ve Yöntem; Bulgular (ve Tartışma); (Tartışma ve) Sonuç; Kaynaklar bölümlerinden oluşur. Bütün ana bölüm başlıları büyük harflerle ve koyu olacak şekilde, alt başlıklar ise sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük ve koyu yazılır. Başlıklar ve paragraf başı girintisiz başlamalı, paragraflar arası boşluk bırakılmalıdır.

Şekil ve tablolar makale içinde uygun yerlere şekil ve tablo numarası verilerek yerleştirilmeli, tablo başlıkları tablonun üst kısmında ve şekil başlıkları şeklin altında verilmelidir. Şekil ve tablo başlıkları mümkün olduğunca kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Şekil resim ise yüksek çözünürlükte olmalı, grafik ise anlaşılması kolay olacak şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sadece yatay çizgiler kullanılmalıdır. Makaleye konu canlı tür ya da türlerinin yerel isimleri kullanılıyorsa bunların bilimsel adları metinde ilk geçtikleri yerde belirtilmelidir. Birimler için uluslar arası birimler sistemi kullanılmalı (The International Systems of Units, SI) ve ondalık ifadeler nokta (.) ile belirtilmelidir (örneğin, %45.7 veya 0.221).

Kaynaklar: Makale içinde atıf yapılan tüm kaynaklar Kaynaklar bölümünde alfabetik olarak listelenmelidir. Aynı şekilde Kaynaklar bölümündeki tüm eserlere metin içinde atıf yapılmalıdır. Kaynaklar metin içinde yazarın soyadı ve yayınlandığı tarihe göre verilmelidir (Örneğin: Kray and Fisher 2008, Yılmaz ve ark. 2005, Zigler 1983a ve 1983b). Atıf cümle içinde kullanılacaksa sadece yılı paranteze alınmalıdır (Örneğin: ‘Steffenrem et al. (2007) Picea abies odun özelliklerinin …’).

Kaynaklar aşağıdaki örneklerdeki gibi listelenmelidir:

Dergi makaleleri:

Pandey DK, Palni LMS (2005) Germination of Parthenium hysterophorus L. seeds under the influence of light and germination promoting chemicals. Seed Sci Technol 33:485-491

Kitaplar:

Ürgenç S (1988) Genel plantasyon ve ağaçlandırma tekniği. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayını, No: 444, İstanbul

Kitapta Bölüm:

Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257

Bildiriler:

Demeritt ME (1981) Fifty years of hybrid poplar research in the northeast. In: Proceedings of 27th North-Eastern forest tree improvement Conference. University of Vermont, Burlington, VT, pp 166–183

Tezler:

Kambur S (2009) Rhus coriaria L., Pyracantha coccinea M. Roemer ve Cotoneaster nummularia Fisch.&Mey türlerinin tohum ve çimlenme özelliklerinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Artvin, 40 s

Diğer

Robbins J, Evans M (2004) Growing media for container production in a greenhouse or nurseries. Part I. Components and mixes. Agriculture and Natural Resources. Division of Agriculture: University of Arkansas, Fayetteville. http://www.uaex.edu/Other_Areas/publications/PDF/FSA-6097.pdf. Accessed 1 Sept 2010https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25330

Yayın Etiği İlkeleri

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi dergisi yayın politikasında akademik ilke ve etik değerlere bağlıdır.
 2. Etik standartları sağlamak için gönderilen bilimsel yazıların değerlendirilmesinde “Committee on Publication Ethics” tarafından belirlenen standartlar ve YÖK “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” Yönergesinde belirlenen esaslar dikkate alınmaktadır.
 3. Dergiye gönderilen bütün eserlerin derginin etik ilkelerine ve standartlarına uygunluğu değerlendirilir.
 4. İntihal, sahtecilik, duplikasyon (tekrar yayım), çarpıtma, dilimleme, haksız yazarlık, gibi durumlar, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Ön kontrollerde yayın etiği standartlarına aykırılığı tespit edilen eserler değerlendirmeye alınmaz. Aykırılığın makale değerlendirme aşamalarının herhangi birinde tespit edilmesi durumunda, süreç durdurulur ve eser yazara iade edilir. Aykırılığın yayımlanan makalede tespit edilmesi halinde, makale yayından kaldırılır.
 5. Dergiye gönderilen eserin TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddeleri uyarınca "Etik kurul izni gerektiren çalışmalar” kapsamında olması ve gönderiminde “etik kurul belgesinin” sunulmamış olması durumunda eser reddedilir.
 6. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izin belgesine ait bilgiler (kurum, izin tarihi, karar veya sayı numarası) açıkça belirtilmelidir.
 7. Makalelerin ön değerlendirme sürecinde iThenticate yazılımı yardımıyla benzerlik oranları belirlenir. Dergiye gönderilen eserlerin değerlendirmeye alınabilmesi için benzerlik oranının en fazla %20 olması gerekmektedir.
 8. Hakem değerlendirmeleri "Çift Kör Hakemlik" kuralına uygun olarak gerçekleştirilir.
 9. Yayımlanan makalelerde savunulan görüşlerin sorumluluğu yazara aittir.


Yayın Politikası

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Mayıs ve Kasım) olarak yayımlanan açık erişimli hakemli bir dergidir.
 2. Dergide, orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve fen bilimleri çalışma konularında özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlanmaktadır.
 3. Eserin DergiPark üzerinden Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisine yazar(lar) tarafından yüklenmesi, başvuru sürecini başlatır.
 4. Yazar(lar) eser gönderiminde telif hakkı formunu imzalı olarak sunmalıdır. Telif hakkı formu sunulmayan eserler değerlendirmeye alınmaz. (Telif hakkı formuna ulaşmak için tıklayınız)
 5. Dergiye gönderilen bütün çalışmalar değerlendirmeye alınmadan önce ön kontrol sürecinden geçirilir. Ön kontrolde gönderilen eserin amaç, kapsam, yöntem ve yazım biçimi açısından derginin amacına ve standartlarına uygunluğu değerlendirilir. Uygun olmadığı tespit edilen eserler reddedilir.
 6. Ön kontrol sonucunda uygunluğu tespit edilen eserler için hakem değerlendirme süreci başlatılır. Eserler iki 2 farklı hakeme gönderilir.
 7. İki olumlu hakem görüşü alan eserin yayımlanması kabul edilir. Hakemlerden birinin olumsuz görüş bildirmesi veya ek değerlendirmeye ihtiyaç duyulması halinde ek hakem değerlendirmesi süreci uygulanır.
 8. Yazar makalesini geri çekme talebinde bulunabilir. Geri çekme talebi ön kontrol sürecinde gerçekleştirilebilir.
 9. Yayına kabul edilen eserlerin kaynakça gösterme ve atıf kontrolü sorumluluğu yazarlara aittir.
 10. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi sunulan eserlerde biçimsel düzeltmeleri yapma hakkına sahiptir.
 11. Derginin yayın süreçleri, eserlerin tarafsız ve saygın bir şekilde değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yayımlanması amacıyla titizlikle yürütülür.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi’nde, makalelerin gönderimi, değerlendirilmesi ve yayınlanması ücretsizdir. Yazarlardan herhangi bir süreçte ücret talep edilmez. Makale değerlendirme süreçlerinde hakemlere de ücret ödenmez. Yayınlanan makaleler çevrimiçi olarak erişime açıktır ve erişim için abonelik ücreti istenmemektedir.

Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.