Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 1 - 12, 28.10.2022
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1097543

Öz

Üniversite yerleşkeleri, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştiği, öğrenci ve öğretim üyeleri için konaklama imkanlarının sağlandığı, eğitim birimlerinin, açık ve yeşil alanların, kapalı alanların, rekreasyonel alanlarının olduğu, genellikle kentin yakınında konumlanan alanlardır. Yerleşkeler genel olarak öğretim üyeleri, öğrenciler, idari personel ve halk tarafından kullanılan ancak özellikle öğrenciler için aktif yaşam alanıdır. Bu yaşam alanlarının kalitesinin ve sürekliliğinin ölçülebilmesini sağlayan en önemli etkenlerden biride fiziki dokudur. Bu bağlamda çalışmada Atatürk Üniversitesi yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak yerleşkenin dış mekân fiziki yeterliliğinin belirlemesi için dış mekân fiziki dokusu sınıflandırılmış daha sonra ise dış mekân fiziki donatılarına ilişkin öğrenci kullanım memnuniyetinin belirlemesine yönelik sekiz fakültede anket çalışması yapılmıştır. Yerleşkenin farklı mevsimlerde sunduğu olanaklar hakkında bilgi edinebilmeye yönelik anket çalışması üç ayrı mevsimde yürütülerek edilen veriler SPSS 20 istatistik programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin yerleşkenin sosyo-kültürel faaliyet ve imkanlarını (%64.4), yaya sirkülasyonunu (%50.0) yetersiz, bitkilendirilmiş alanları (%42.89) yeterli, yerleşkenin genel alan kullanımını (%50.8) beğendikleri tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda özellikle kış kentlerinde bulunan üniversitelerin kış aylarında rekreasyonel amaçlarla kullanımlarını arttırmak için uygun planlama ve tasarım kararlarını içeren öneriler getirilmiştir.

Kaynakça

 • Anonim, 2021a. https://tr.wikipedia.org/wiki/Erzurum (Erişim Tarihi: 09 Haziran 2021).
 • Anonim,2021b. https://erzurum.ktb.gov.tr/TR-56063/cografya.html (Erişim Tarihi: 09 Haziran 2021).
 • Aksu, A., (2016). Atatürk Üniversitesi Merkezi Açık-Yeşil Alandaki Fiziki Değişim Memnuniyetinin Belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Türkiye.
 • Ayvacı, G., (2009). Üniversite Kampüslerinde Dış Mekân Tasarımında Kullanıcı Gereksinimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi), (Basılmamış), İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Benli, AC. (1998). A comparative study for university campus planning. (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Örnekleme yöntemleri.7-20.
 • Çınar, E. (1998). Üniversite kampüs planlaması ve tasarımı üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi), (Basılmamış), İstanbul Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye. Çorbacı, ÖL., Gülez, S., Topay, M. (2005). ZKÜ Merkez Kampüsü Isı Merkezi Yolu Ve Çevresi Peyzaj ve Rekreasyon Projesi. ZKÜ Bartın Orman Fak., Derg., 24-34,7-7.
 • Erdoğan, M., (2009). Dünya’da ve Türkiye’de üniversite yerleşkelerinin planlama ve tasarımında, “üniversite başarımı ve sürdürülebilirlik” ilişkisinin irdelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi),(Basılmamış), İstanbul Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Güçlü, M. (2013) Gençlik döneminde boş zaman ve faaliyetlerinin önemi. Gençlik araştırmaları dergisi, 160, 1(1).
 • Kurdoğlu, B., Özdemir Işık, B., Bayramoğlu, E., (2013). Doğal-Yapay Peyzaj Materyalleri ve Kullanıcı İlişkisi: KTÜ Kanuni Yerleşkesi Örneği. Kastamonu Üniv., Orman Fak. Derg., 164-174, 13-1.
 • Özer, M. (2008). Üniversite alanlarının kentsel tasarım bağlamında değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) örneklemesi. (Yüksek Lisans Tezi),(Basılmamış), Süleyman Demirel Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Türkiye.
 • Sönmez, H. (2003). Kentsel kamusal dış mekanlara yönelik master plan oluşturma çalışmalarının Ege üniversitesi yerleşkesi örneğinde ortaya konması. (Yüksek Lisans Tezi),(Basılmamış), Ege Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Turgut, H., Yeşil, P., Yılmaz, S., (2009). Determining the recreational demands and tendencies of students at atatürk university through questionnaires. Atatürk Univ., Agricultural Faculty Department of Landscape Architecture, 152-158, 4-3.
 • Tolon, M.B. (2006). Üniversite kampuslari dış mekan tasarım ilkeleri ve Ankara Gölbaşı kampusu peyzaj tasarımı. (Yüksek Lisans Tezi), (Basılmamış), Ankara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Yılmaz, S., Yılmaz, H., (2003, Haziran). ABD’den örnek bir üniversite yerleşkesi; Cornell Üniversitesi. ɪɪ. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı, Kahramanmaraş.
 • Yılmaz, H., Irmak, M.A., (2012). Yerleşke Planlamasında Bitkisel Tasarım İlkeleri; Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi Örneği. Atatürk Üniv., Yayınları.
 • Yılmaz, H., (2019). Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Açık-Yeşil Alan Avlusu Peyzaj Tasarımı ve Uygulama Süreci. Akademik Ziraat Derg.,127-134, 8-1.

Determination of student satisfaction regarding the physical fabric of Atatürk University Main Campus

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 1 - 12, 28.10.2022
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1097543

Öz

University settlements are areas where education activities take place, where accommodation is provided for students and faculty members, where education units, open and green areas, indoor areas, recreational areas are usually located near the city. The settlements are generally used by faculty members, students, administrative staff and the public, but are especially active living areas for students. One of the most important factors that enables the quality and continuity of these living spaces to be measured is the physical texture. In this context, the aim of the study is to determine the student satisfaction of the physical tissue of the Atatürk University campus. For this purpose, first, the external physical tissue of the campus was classified to determine the external physical competence of the site, then surveyed at eight faculties to determine the student satisfaction of the external physical equipment. The survey study to obtain information about the opportunities offered by the campus in different seasons was carried out in three different seasons and the data obtained were evaluated in the SPSS 20 statistical program. As a result of the research, it was determined that the students liked the socio-cultural activities and opportunities of the campus (64.4%), pedestrian circulation (50.0%) insufficient, the planted areas (42.89%) sufficient, and the general use of the campus (50.8%). As a result of the study, suggestions were made, including appropriate planning and design decisions, in order to increase the use of universities in winter cities for recreational purposes during the winter months.

Kaynakça

 • Anonim, 2021a. https://tr.wikipedia.org/wiki/Erzurum (Erişim Tarihi: 09 Haziran 2021).
 • Anonim,2021b. https://erzurum.ktb.gov.tr/TR-56063/cografya.html (Erişim Tarihi: 09 Haziran 2021).
 • Aksu, A., (2016). Atatürk Üniversitesi Merkezi Açık-Yeşil Alandaki Fiziki Değişim Memnuniyetinin Belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Türkiye.
 • Ayvacı, G., (2009). Üniversite Kampüslerinde Dış Mekân Tasarımında Kullanıcı Gereksinimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi), (Basılmamış), İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Benli, AC. (1998). A comparative study for university campus planning. (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Örnekleme yöntemleri.7-20.
 • Çınar, E. (1998). Üniversite kampüs planlaması ve tasarımı üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi), (Basılmamış), İstanbul Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye. Çorbacı, ÖL., Gülez, S., Topay, M. (2005). ZKÜ Merkez Kampüsü Isı Merkezi Yolu Ve Çevresi Peyzaj ve Rekreasyon Projesi. ZKÜ Bartın Orman Fak., Derg., 24-34,7-7.
 • Erdoğan, M., (2009). Dünya’da ve Türkiye’de üniversite yerleşkelerinin planlama ve tasarımında, “üniversite başarımı ve sürdürülebilirlik” ilişkisinin irdelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi),(Basılmamış), İstanbul Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Güçlü, M. (2013) Gençlik döneminde boş zaman ve faaliyetlerinin önemi. Gençlik araştırmaları dergisi, 160, 1(1).
 • Kurdoğlu, B., Özdemir Işık, B., Bayramoğlu, E., (2013). Doğal-Yapay Peyzaj Materyalleri ve Kullanıcı İlişkisi: KTÜ Kanuni Yerleşkesi Örneği. Kastamonu Üniv., Orman Fak. Derg., 164-174, 13-1.
 • Özer, M. (2008). Üniversite alanlarının kentsel tasarım bağlamında değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) örneklemesi. (Yüksek Lisans Tezi),(Basılmamış), Süleyman Demirel Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Türkiye.
 • Sönmez, H. (2003). Kentsel kamusal dış mekanlara yönelik master plan oluşturma çalışmalarının Ege üniversitesi yerleşkesi örneğinde ortaya konması. (Yüksek Lisans Tezi),(Basılmamış), Ege Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Turgut, H., Yeşil, P., Yılmaz, S., (2009). Determining the recreational demands and tendencies of students at atatürk university through questionnaires. Atatürk Univ., Agricultural Faculty Department of Landscape Architecture, 152-158, 4-3.
 • Tolon, M.B. (2006). Üniversite kampuslari dış mekan tasarım ilkeleri ve Ankara Gölbaşı kampusu peyzaj tasarımı. (Yüksek Lisans Tezi), (Basılmamış), Ankara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Yılmaz, S., Yılmaz, H., (2003, Haziran). ABD’den örnek bir üniversite yerleşkesi; Cornell Üniversitesi. ɪɪ. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı, Kahramanmaraş.
 • Yılmaz, H., Irmak, M.A., (2012). Yerleşke Planlamasında Bitkisel Tasarım İlkeleri; Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi Örneği. Atatürk Üniv., Yayınları.
 • Yılmaz, H., (2019). Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Açık-Yeşil Alan Avlusu Peyzaj Tasarımı ve Uygulama Süreci. Akademik Ziraat Derg.,127-134, 8-1.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nursevil YUCA> (Sorumlu Yazar)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0002-7985-7706
Türkiye


Hasan YILMAZ>
Atatürk Üniversitesi
0000-0003-3768-4750
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artvinofd1097543, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {23}, number = {2}, pages = {1 - 12}, doi = {10.17474/artvinofd.1097543}, title = {Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Yuca, Nursevil and Yılmaz, Hasan} }
APA Yuca, N. & Yılmaz, H. (2022). Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 1-12 . DOI: 10.17474/artvinofd.1097543
MLA Yuca, N. , Yılmaz, H. "Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 23 (2022 ): 1-12 <http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/73139/1097543>
Chicago Yuca, N. , Yılmaz, H. "Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 23 (2022 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi AU - NursevilYuca, HasanYılmaz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.1097543 DO - 10.17474/artvinofd.1097543 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 23 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.1097543 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.1097543 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi %A Nursevil Yuca , Hasan Yılmaz %T Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi %D 2022 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 23 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.1097543 %U 10.17474/artvinofd.1097543
ISNAD Yuca, Nursevil , Yılmaz, Hasan . "Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 23 / 2 (Ekim 2022): 1-12 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.1097543
AMA Yuca N. , Yılmaz H. Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi. AÇÜOFD. 2022; 23(2): 1-12.
Vancouver Yuca N. , Yılmaz H. Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2022; 23(2): 1-12.
IEEE N. Yuca ve H. Yılmaz , "Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 23, sayı. 2, ss. 1-12, Eki. 2022, doi:10.17474/artvinofd.1097543
Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.