Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Camili Biyosfer Rezerv Alanının rekreasyonel amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tahmini

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 134 - 146, 28.10.2022
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1141964

Öz

Bu çalışmada, ülkemizin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili Biyosfer Rezerv Alanı örneğinden hareketle, ormanların işlevlerden biri olan rekreasyon işlevinin ekonomik değerinin tahmini amaçlanmıştır. Araştırmada seyahat maliyeti yöntemi ve koşullu değer belirleme yönteminden birlikte istifade edilmiştir. Alanda rekreasyon etkinliği gerçekleştiren 96 ziyaretçi ile 2016 yılında anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Seyahat maliyeti yöntemi bulgularına göre; ziyaretçilerin ortalama bireysel seyahat maliyeti ise 201.57 TL, bireysel tüketici rantı 697.16 TL ve toplam tüketici rantı ise 12200300 TL olarak tahmin edilmiştir. Koşullu değer belirleme yöntemi kapsamında ise ziyaretçilere rekreasyon hizmetlerine yönelik bir projeyi konu alan kuramsal senaryo sunulmuş ve buna bağlı olarak ziyaretçilerin ortalama ve toplam ödeme eğilim değerleri belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre alanda yürütülen rekreasyon hizmetlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik ortalama ödeme eğilimi 186.48 TL, toplam ödeme eğilimi ise 3263400 TL olarak tahmin edilmiştir. Sonuç olarak, kişilerin yaptıkları harcamadan daha az ödeme eğilimine sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca alanın tanınırlığın artırılması ve yöre halkının rekreasyon faaliyetlerini çeşitlendirilebilmesi sayesinde ziyaretçi sayısı ve ziyaretçilerin alanda yaptıkları harcamalar artırılabilir ve alanın rekreasyon değeri daha da yüksek çıkabilir.

Kaynakça

 • Albayrak FF (2010) Korunan alanların ekoturizm gelişimine etkileri: Camili Biyosfer Rezervi örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Artvin
 • Alvarez S (2008) Valuing forest restoration and recreational benefits of a national park in Andean Colombia. Master of Science Thesis, The Graduate School of the University of Florida, Gainesville, Florida, USA
 • Asan Ü (2013) Ormancılığımızın sektörel planlaması 50. yılına girerken orman amenajmanı temel kavramlarında ortaya çıkan yeni yaklaşımlar. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu 26-28 Kasım 2013, Antalya, 30-42
 • Ateşoğlu İ (2008) Bartın Balamba orman içi dinlenme yeri rekreasyon hizmetlerinin ekonomik değerinin belirlenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak
 • Başar H (2007) Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkının rekreasyon amacıyla kullanımının ekonomik değerinin saptanması: bir seyahat maliyeti yöntemi uygulaması. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir
 • Belkayalı N (2009) Yalova termal kaplıcalarının rekreasyonel ve turizm amaçlı kullanımının ekonomik değerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara
 • Çay RD, Aşılıoğlu F, Konyalı Dereli C (2020) Edirne kent ormanının rekreasyon değerinin seyahat maliyeti yöntemi ile belirlenmesi. Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1): 93-106
 • ÇOB (2007) Camili Biyosfer Rezervi yönetim planı (2007-2011) nihai taslak. Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara
 • Demirci U (2017) Orman kaynaklarının toplam ekonomik değerinin tahmini: Camili biyosfer rezerv alanı örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, Artvin
 • Deniz T (2012) Erozyon kontrolü çalışmalarında değer analizi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul
 • Dönmez R (2013) Trabzon İli Uzungöl Doğa Parkı’ndan rekreasyonel ve turizmamaçlı yararlanmanın ekonomik değerinin belirlenmesi: seyahat maliyeti yöntemi uygulaması. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum
 • DPT (2001) Sekizinci beş yıllık kalkınma planı, ormancılık özel ihtisas komisyonu raporu. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara
 • Durgun D (2013) Deniz koruma alanlarının ekonomik değerinin belirlenmesi: Kaş Kekova örneği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir
 • Eminağaoğlu Ö (2012) Artvin’de doğa mirası Camili’nin doğal bitkileri. Borçka Kaymakamlığı Yayınları, Yayın Nu: 1, İstanbul
 • Engo JMM (2010) Economic valuation of protected areas: The case of the Lopé National Park in Gabon. University of Stellenbosch, Stellenbosch Master in Development Finance, South Africa
 • FAO (2001) Global forest resources assessment 2000. Food and Agriculture Organization. United Nations. Rome
 • Gürlük S (2006) Manyas Gölü ve Kuş Cenneti’nin çevresel değerlemesi üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Bursa
 • Gürlük S, Rehber E (2008) A travel cost study to estimate recreational value for a bird refuge at Lake Manyas, Turkey. Journal of Environmental Management 88: 1350–1360
 • Karakuş Ü (2016) Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan rekreasyonel ve turizm amaçlı yararlanmanın ekonomik değerinin belirlenmesi: seyahat maliyeti yöntemi uygulaması. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum
 • Kaya G, Aytekin A, Yıldız Y, Şaltu Z (2009) Bartın İlinde yaban hayatı kaynaklarını korumanın ve avlanma hizmetinin ekonomik değerinin belirlenmesi. TÜBİTAK 107O072 Projesi Sonuç Raporu
 • Kaya G, Daşdemir İ, Akça Y (2000) Soğuksu milli parkının ekonomik değerinin belirlenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 1-2: 59-88
 • King DM, Mazzotta M (2000a) Travel cost method, ecosystem valuation, dollar-based ecosystem valuation methods, section 8. http://www.ecosystemvaluation.org/ travel_costs.htm
 • King DM, Mazzotta M (2000b). Contingent valuation method ecosystem valuation, dollar-based ecosystem valuation methods, Section 6. http://www.ecosystemvaluation.org/ contingent_valuation.htm
 • Maczko K (2006) USDA forest service rangeland recreation: site identification, visitor characteristics and activities, and a travel cost model. Colorado StateUniversity Fort Collins Graduate Degree Program in Ecology Doctor of Philosophy Thesis, Colorado, USA
 • Majumdar S (2011) Three essays on the valuation of natural resources in recreationand tourism. Graduate Faculty of Auburn University Doctor of Philosophy Thesis, Auburn, Alabama, USA
 • Mathis ML, Fawcett AA, Konda LS (2003) Valuing nature: a survey of the non-market valuation literatüre. Discussion Paper VNT-03-01, Houston Advanced Research Center, The Woodlands, Texas, USA
 • MEA (2003) Ecosystems and human well-being: a framework for assessment. Millennium Ecosystem Assessment, Island Press, Washington, DC, USA
 • Mercer DE, Cooley D, Hamilton K (2011) Taking stock: Payments for forest ecosystem services in the United States. Forest Trends Ecosystem Marketplace and US Department of Agriculture Forest Service
 • Mitchell RC, Carson RT (1989) Using surveys to value public goods: the contingent valuation method. Resources for the Future: Washington, DC, USA
 • OECD (2002) Handbook of biodiversity valuation a guide for policy maker. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, France
 • OGM (2004) Camili orman işletme şefliği amenajman planı. Orman İşletme Müdürlüğü, Borçka
 • OGM (2014) Ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planlarının düzenlenmesine ait usul ve esaslar, Tebliğ No: 299. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı, Ankara
 • Ortaçeşme V, Özkan B, Karagüzel O (2002) An estimation of the recreational use value of Kursunlu Waterfall Nature Park by the ındividual travel cost method. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 26 (1): 57-62
 • Pagiola S, von Bitter K, Bishop J (2004) Assessing the economic value of ecosystem conservation. Environment Department Paper No.101, The World Bank, Washington, D.C., USA
 • Pak M (2002) Orman kaynağından rekreasyonel amaçlı yararlanmanın ekonomik değerinin tahmin edilmesi ve bu değer üzerinde etkili olan değişkenler üzerine bir araştırma (Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz Bölgesi orman içi dinlenme yerleri örneği). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, Trabzon
 • Pak M, Türker MF (2004) Orman kaynağından rekreasyonel amaçlıyararlanmanın ekonomik değerinin koşullu değerlendirme yöntemi yardımıyla tahmin edilmesi (Kapıçam orman içi dinlenme yeri örneği). KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1): 59-65.
 • Pak M, Türker MF (2006) Estimation of recreational use value of forest resources by using ındividual travel cost and contingent valuation methods (Kayabaşı forest recreation site sample). Journal of Applied Sciences, 6 (1): 1-5
 • Pehlivanoğlu N (2010) Bartın Irmağında su kalitesinin iyileştirilmesinin ekonomik değerinin belirlenmesi. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Bartın
 • Quay B (2014) The total economic value of the national park service: A contingent valuation method analysis. Colorado State University Department of Agricultural and Resource Economics Master of Science Thesis, Fort Collins, Colorado, USA
 • Resmi Gazete (2008) Orman amenajman yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete, 26778, 5 Şubat 2008
 • Talay İ, Akpınar N, Belkayalı N (2010) Doğal kaynakların rekreasyonel ve turizm amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tespiti: Göreme Tarihi Milli Parkı örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 8 (2) : 137-146
 • Türker MF (2010) Orman mühendisliğine giriş. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Fakülte Yayın Nu: 3, Artvin
 • Türker MF, Pak M, Öztürk A (2005) Turkey, Valuing mediterranean forests: towards total economic value. In: Merlo and Croitoru, L. (eds), Chapter 13, CABI Publishing, 195-211
 • UN (1992) Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Annex III, Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests. United Nations
 • UNESCO, 2005. Camili’nin dünya biyosfer rezerv ağına kabul belgesi. Man and the Biosphere Programme, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris
 • URL-1. https://www.unesco.org.tr/Content_Files/Content/Sektor/Doga_Bilimleri/skkboc. pdf, Sürdürülebilir Kalkınmada Bir Başarı Öyküsü: “Camili Biyosfer Rezervi”, (29 Haziran 2022)
 • URL-2. https://en.unesco.org/biosphere, Biosphere Reserves, (29 Haziran 2022)
 • URL-3. https://www.nufusune.com/borcka-ilce-nufusu-artvin, Köylere Göre Artvin Borçka Nüfusu, (29 Haziran 2022)
 • Yılmaz F (2016) Beydağları Sahil Milli Parkı'nın rekreasyonel değeri'nin belirlenmesi: seyahat maliyeti ve koşullu değerleme yöntemi örneği. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Antalya

Estimating recreational value of Camili Biosphere Reserve Area

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 134 - 146, 28.10.2022
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1141964

Öz

In this study, it is aimed to estimate the economic value of the recreation function, as being one of forest functions, based on the example of Camili Biosphere Reserve Area, which is the first and only biosphere reserve area of Turkey. Travel cost method and contingent valuation method were used in the research. A survey was conducted with 96 visitors who performed recreational activities in the area in 2016. Based on travel cost method; the average individual travel cost is estimated as 201.57 TL, the individual consumer surplus is 697.16 TL and the total consumer surplus is 12200300 TL. In contingent valuation method, a theoretical scenario about a project for recreation services was presented to the visitors, and the average and total willingness to pay values were tried to be estimated. The average willingness to pay was estimated as 186.48 TL, and the total willingness to pay as 3263400 TL. As a result, it can be said that people are willing to pay less than they spend. In addition, by increasing the awareness and diversifying the recreational activities of the local people, the number of visitors and the expenditures made by the visitors can be increased, and thus the recreational value can be even higher.

Kaynakça

 • Albayrak FF (2010) Korunan alanların ekoturizm gelişimine etkileri: Camili Biyosfer Rezervi örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Artvin
 • Alvarez S (2008) Valuing forest restoration and recreational benefits of a national park in Andean Colombia. Master of Science Thesis, The Graduate School of the University of Florida, Gainesville, Florida, USA
 • Asan Ü (2013) Ormancılığımızın sektörel planlaması 50. yılına girerken orman amenajmanı temel kavramlarında ortaya çıkan yeni yaklaşımlar. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu 26-28 Kasım 2013, Antalya, 30-42
 • Ateşoğlu İ (2008) Bartın Balamba orman içi dinlenme yeri rekreasyon hizmetlerinin ekonomik değerinin belirlenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak
 • Başar H (2007) Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkının rekreasyon amacıyla kullanımının ekonomik değerinin saptanması: bir seyahat maliyeti yöntemi uygulaması. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir
 • Belkayalı N (2009) Yalova termal kaplıcalarının rekreasyonel ve turizm amaçlı kullanımının ekonomik değerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara
 • Çay RD, Aşılıoğlu F, Konyalı Dereli C (2020) Edirne kent ormanının rekreasyon değerinin seyahat maliyeti yöntemi ile belirlenmesi. Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1): 93-106
 • ÇOB (2007) Camili Biyosfer Rezervi yönetim planı (2007-2011) nihai taslak. Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara
 • Demirci U (2017) Orman kaynaklarının toplam ekonomik değerinin tahmini: Camili biyosfer rezerv alanı örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, Artvin
 • Deniz T (2012) Erozyon kontrolü çalışmalarında değer analizi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul
 • Dönmez R (2013) Trabzon İli Uzungöl Doğa Parkı’ndan rekreasyonel ve turizmamaçlı yararlanmanın ekonomik değerinin belirlenmesi: seyahat maliyeti yöntemi uygulaması. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum
 • DPT (2001) Sekizinci beş yıllık kalkınma planı, ormancılık özel ihtisas komisyonu raporu. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara
 • Durgun D (2013) Deniz koruma alanlarının ekonomik değerinin belirlenmesi: Kaş Kekova örneği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir
 • Eminağaoğlu Ö (2012) Artvin’de doğa mirası Camili’nin doğal bitkileri. Borçka Kaymakamlığı Yayınları, Yayın Nu: 1, İstanbul
 • Engo JMM (2010) Economic valuation of protected areas: The case of the Lopé National Park in Gabon. University of Stellenbosch, Stellenbosch Master in Development Finance, South Africa
 • FAO (2001) Global forest resources assessment 2000. Food and Agriculture Organization. United Nations. Rome
 • Gürlük S (2006) Manyas Gölü ve Kuş Cenneti’nin çevresel değerlemesi üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Bursa
 • Gürlük S, Rehber E (2008) A travel cost study to estimate recreational value for a bird refuge at Lake Manyas, Turkey. Journal of Environmental Management 88: 1350–1360
 • Karakuş Ü (2016) Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan rekreasyonel ve turizm amaçlı yararlanmanın ekonomik değerinin belirlenmesi: seyahat maliyeti yöntemi uygulaması. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum
 • Kaya G, Aytekin A, Yıldız Y, Şaltu Z (2009) Bartın İlinde yaban hayatı kaynaklarını korumanın ve avlanma hizmetinin ekonomik değerinin belirlenmesi. TÜBİTAK 107O072 Projesi Sonuç Raporu
 • Kaya G, Daşdemir İ, Akça Y (2000) Soğuksu milli parkının ekonomik değerinin belirlenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 1-2: 59-88
 • King DM, Mazzotta M (2000a) Travel cost method, ecosystem valuation, dollar-based ecosystem valuation methods, section 8. http://www.ecosystemvaluation.org/ travel_costs.htm
 • King DM, Mazzotta M (2000b). Contingent valuation method ecosystem valuation, dollar-based ecosystem valuation methods, Section 6. http://www.ecosystemvaluation.org/ contingent_valuation.htm
 • Maczko K (2006) USDA forest service rangeland recreation: site identification, visitor characteristics and activities, and a travel cost model. Colorado StateUniversity Fort Collins Graduate Degree Program in Ecology Doctor of Philosophy Thesis, Colorado, USA
 • Majumdar S (2011) Three essays on the valuation of natural resources in recreationand tourism. Graduate Faculty of Auburn University Doctor of Philosophy Thesis, Auburn, Alabama, USA
 • Mathis ML, Fawcett AA, Konda LS (2003) Valuing nature: a survey of the non-market valuation literatüre. Discussion Paper VNT-03-01, Houston Advanced Research Center, The Woodlands, Texas, USA
 • MEA (2003) Ecosystems and human well-being: a framework for assessment. Millennium Ecosystem Assessment, Island Press, Washington, DC, USA
 • Mercer DE, Cooley D, Hamilton K (2011) Taking stock: Payments for forest ecosystem services in the United States. Forest Trends Ecosystem Marketplace and US Department of Agriculture Forest Service
 • Mitchell RC, Carson RT (1989) Using surveys to value public goods: the contingent valuation method. Resources for the Future: Washington, DC, USA
 • OECD (2002) Handbook of biodiversity valuation a guide for policy maker. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, France
 • OGM (2004) Camili orman işletme şefliği amenajman planı. Orman İşletme Müdürlüğü, Borçka
 • OGM (2014) Ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planlarının düzenlenmesine ait usul ve esaslar, Tebliğ No: 299. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı, Ankara
 • Ortaçeşme V, Özkan B, Karagüzel O (2002) An estimation of the recreational use value of Kursunlu Waterfall Nature Park by the ındividual travel cost method. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 26 (1): 57-62
 • Pagiola S, von Bitter K, Bishop J (2004) Assessing the economic value of ecosystem conservation. Environment Department Paper No.101, The World Bank, Washington, D.C., USA
 • Pak M (2002) Orman kaynağından rekreasyonel amaçlı yararlanmanın ekonomik değerinin tahmin edilmesi ve bu değer üzerinde etkili olan değişkenler üzerine bir araştırma (Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz Bölgesi orman içi dinlenme yerleri örneği). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, Trabzon
 • Pak M, Türker MF (2004) Orman kaynağından rekreasyonel amaçlıyararlanmanın ekonomik değerinin koşullu değerlendirme yöntemi yardımıyla tahmin edilmesi (Kapıçam orman içi dinlenme yeri örneği). KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1): 59-65.
 • Pak M, Türker MF (2006) Estimation of recreational use value of forest resources by using ındividual travel cost and contingent valuation methods (Kayabaşı forest recreation site sample). Journal of Applied Sciences, 6 (1): 1-5
 • Pehlivanoğlu N (2010) Bartın Irmağında su kalitesinin iyileştirilmesinin ekonomik değerinin belirlenmesi. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Bartın
 • Quay B (2014) The total economic value of the national park service: A contingent valuation method analysis. Colorado State University Department of Agricultural and Resource Economics Master of Science Thesis, Fort Collins, Colorado, USA
 • Resmi Gazete (2008) Orman amenajman yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete, 26778, 5 Şubat 2008
 • Talay İ, Akpınar N, Belkayalı N (2010) Doğal kaynakların rekreasyonel ve turizm amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tespiti: Göreme Tarihi Milli Parkı örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 8 (2) : 137-146
 • Türker MF (2010) Orman mühendisliğine giriş. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Fakülte Yayın Nu: 3, Artvin
 • Türker MF, Pak M, Öztürk A (2005) Turkey, Valuing mediterranean forests: towards total economic value. In: Merlo and Croitoru, L. (eds), Chapter 13, CABI Publishing, 195-211
 • UN (1992) Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Annex III, Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests. United Nations
 • UNESCO, 2005. Camili’nin dünya biyosfer rezerv ağına kabul belgesi. Man and the Biosphere Programme, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris
 • URL-1. https://www.unesco.org.tr/Content_Files/Content/Sektor/Doga_Bilimleri/skkboc. pdf, Sürdürülebilir Kalkınmada Bir Başarı Öyküsü: “Camili Biyosfer Rezervi”, (29 Haziran 2022)
 • URL-2. https://en.unesco.org/biosphere, Biosphere Reserves, (29 Haziran 2022)
 • URL-3. https://www.nufusune.com/borcka-ilce-nufusu-artvin, Köylere Göre Artvin Borçka Nüfusu, (29 Haziran 2022)
 • Yılmaz F (2016) Beydağları Sahil Milli Parkı'nın rekreasyonel değeri'nin belirlenmesi: seyahat maliyeti ve koşullu değerleme yöntemi örneği. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Antalya

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Orman Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ufuk DEMİRCİ> (Sorumlu Yazar)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9230-3778
Türkiye


Atakan ÖZTÜRK>
Artvin Çoruh Üniversitesi
0000-0001-5166-928X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artvinofd1141964, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {23}, number = {2}, pages = {134 - 146}, doi = {10.17474/artvinofd.1141964}, title = {Camili Biyosfer Rezerv Alanının rekreasyonel amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tahmini}, key = {cite}, author = {Demirci, Ufuk and Öztürk, Atakan} }
APA Demirci, U. & Öztürk, A. (2022). Camili Biyosfer Rezerv Alanının rekreasyonel amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tahmini . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 134-146 . DOI: 10.17474/artvinofd.1141964
MLA Demirci, U. , Öztürk, A. "Camili Biyosfer Rezerv Alanının rekreasyonel amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tahmini" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 23 (2022 ): 134-146 <http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/73139/1141964>
Chicago Demirci, U. , Öztürk, A. "Camili Biyosfer Rezerv Alanının rekreasyonel amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tahmini". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 23 (2022 ): 134-146
RIS TY - JOUR T1 - Camili Biyosfer Rezerv Alanının rekreasyonel amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tahmini AU - UfukDemirci, AtakanÖztürk Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.1141964 DO - 10.17474/artvinofd.1141964 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 146 VL - 23 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.1141964 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.1141964 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Camili Biyosfer Rezerv Alanının rekreasyonel amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tahmini %A Ufuk Demirci , Atakan Öztürk %T Camili Biyosfer Rezerv Alanının rekreasyonel amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tahmini %D 2022 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 23 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.1141964 %U 10.17474/artvinofd.1141964
ISNAD Demirci, Ufuk , Öztürk, Atakan . "Camili Biyosfer Rezerv Alanının rekreasyonel amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tahmini". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 23 / 2 (Ekim 2022): 134-146 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.1141964
AMA Demirci U. , Öztürk A. Camili Biyosfer Rezerv Alanının rekreasyonel amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tahmini. AÇÜOFD. 2022; 23(2): 134-146.
Vancouver Demirci U. , Öztürk A. Camili Biyosfer Rezerv Alanının rekreasyonel amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tahmini. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2022; 23(2): 134-146.
IEEE U. Demirci ve A. Öztürk , "Camili Biyosfer Rezerv Alanının rekreasyonel amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tahmini", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 23, sayı. 2, ss. 134-146, Eki. 2022, doi:10.17474/artvinofd.1141964
Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.