Yazım Kuralları

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanır ve orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve fen bilimleri çalışma konularında ve ilgili tüm alanlara ilişkin özgün araştırma makaleleri, derlemeler, teknik notlar ve bilimsel haberler yayınlar. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir.

Makalenin Dergi’ye sunulması daha önce başka bir yerde yayımlanmadığı ve halen yayımlanması girişiminde bulunulmadığı anlamına gelir.

Makalenin bütünü; şekil, grafik, fotoğraf ve tabloları içermek üzere “Times New Roman” yazı karakterinde, 12 punto, 1.5 satır aralığında ve iki yana yaslı yazılmalı ve 18 sayfayı geçmemelidir.

Sayfa yapısı olarak A4 kağıt boyutu kullanılmalı ve üstten ve soldan 3 cm, alttan ve sağdan 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Makale metnine sayfa ve satır numarası eklenmelidir. Makale dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. 

Yazım Şablonu

Yazım Şablonuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Kapak Sayfası: Makale başlığı (makale dilinde), yazarların tam adları (unvansız olarak) ve çalıştıkları kurumlar ile sorumlu yazarın tüm iletişim bilgilerini (açık adres, e-mektup ve telefon ve belgegeçer numaraları) içermelidir. Makale başlığı (sayfanın ortasında yer almalı), ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Yazar isimleri küçük, soyadları büyük harflerle (sayfanın ortasında) koyu yazılmalıdır. Yazar kurumları, ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

Özet sayfası: Makale başlığı, özeti (en az 100, en fazla 250 kelime) ve anahtar kelimeler (3-6 adet) makale dilinde verilmelidir. Aynı bilgiler diğer dilde de (makale dili Türkçe ise İngilizce ya da tersi) verilmelidir. Özet, kısaca araştırmanın gerekçesini, amaçlarını, yöntemini, bulguları ve önerileri içermelidir.

Ana Metin: Makale ana metni; Giriş; Materyal ve Yöntem; Bulgular (ve Tartışma); (Tartışma ve) Sonuç; Kaynaklar bölümlerinden oluşur. Bütün ana bölüm başlıları büyük harflerle ve koyu olacak şekilde, alt başlıklar ise sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük ve koyu yazılır. Başlıklar ve paragraf başı girintisiz başlamalı, paragraflar arası boşluk bırakılmalıdır.

Şekil ve tablolar makale içinde uygun yerlere şekil ve tablo numarası verilerek yerleştirilmeli, tablo başlıkları tablonun üst kısmında ve şekil başlıkları şeklin altında verilmelidir. Şekil ve tablo başlıkları mümkün olduğunca kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Şekil resim ise yüksek çözünürlükte olmalı, grafik ise anlaşılması kolay olacak şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sadece yatay çizgiler kullanılmalıdır. Makaleye konu canlı tür ya da türlerinin yerel isimleri kullanılıyorsa bunların bilimsel adları metinde ilk geçtikleri yerde belirtilmelidir. Birimler için uluslar arası birimler sistemi kullanılmalı (The International Systems of Units, SI) ve ondalık ifadeler nokta (.) ile belirtilmelidir (örneğin, %45.7 veya 0.221).

Kaynaklar: Makale içinde atıf yapılan tüm kaynaklar Kaynaklar bölümünde alfabetik olarak listelenmelidir. Aynı şekilde Kaynaklar bölümündeki tüm eserlere metin içinde atıf yapılmalıdır. Kaynaklar metin içinde yazarın soyadı ve yayınlandığı tarihe göre verilmelidir (Örneğin: Kray and Fisher 2008, Yılmaz ve ark. 2005, Zigler 1983a ve 1983b). Atıf cümle içinde kullanılacaksa sadece yılı paranteze alınmalıdır (Örneğin: ‘Steffenrem et al. (2007) Picea abies odun özelliklerinin …’).

Kaynaklar aşağıdaki örneklerdeki gibi listelenmelidir:

Dergi makaleleri:

Pandey DK, Palni LMS (2005) Germination of Parthenium hysterophorus L. seeds under the influence of light and germination promoting chemicals. Seed Sci Technol 33:485-491

Kitaplar:

Ürgenç S (1988) Genel plantasyon ve ağaçlandırma tekniği. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayını, No: 444, İstanbul

Kitapta Bölüm:

Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257

Bildiriler:

Demeritt ME (1981) Fifty years of hybrid poplar research in the northeast. In: Proceedings of 27th North-Eastern forest tree improvement Conference. University of Vermont, Burlington, VT, pp 166–183

Tezler:

Kambur S (2009) Rhus coriaria L., Pyracantha coccinea M. Roemer ve Cotoneaster nummularia Fisch.&Mey türlerinin tohum ve çimlenme özelliklerinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Artvin, 40 s

Diğer

Robbins J, Evans M (2004) Growing media for container production in a greenhouse or nurseries. Part I. Components and mixes. Agriculture and Natural Resources. Division of Agriculture: University of Arkansas, Fayetteville. http://www.uaex.edu/Other_Areas/publications/PDF/FSA-6097.pdf. Accessed 1 Sept 2010https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25330

Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.